Dobrý den,

s osmým Zpravodajem Partnerství 2030+ vás zároveň vítáme ve druhém roce naší iniciativy. Máme radost, že Radě Partnerství, pracovním skupinám i Týmu Partnerství se podařilo splnit všechny klíčové cíle, které byly vytyčeny pro první rok, a pokračujeme tak do roku druhého. Zároveň oba naši klíčoví donoři odsouhlasili podporu Partnerství pro druhý rok.

Přejeme vám příjemné čtení.

Za Partnerství pro vzdělávání 2030+
Jakub Novák, manažer projektu
První rok Partnerství 2030+: Cíle splněny

Posledním srpnovým dnem se uzavřel první rok Partnerství 2030+. Radě Partnerství i oběma pracovním skupinám se podařilo splnit všechny klíčové cíle, které si stanovili pro první rok naší iniciativy.
Do konce srpna 2021 naplnila pracovní skupina Střední článek cíle 1. etapy plánu práce, a to připravit a zkonzultovat návrh efektivního systému vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“), a připravit návrh koncepce okresních Partnerství. Návrh je podpořen nejen výstupy z konzultací a veřejným šetřením, ale i právní analýzou a dále studiemi a analýzami, které jsme v Partnerství již vydali, nebo k vydání připravujeme.

Prioritním úkolem pracovní skupiny Wellbeing v prvním roce projektu bylo nalezení konsenzu na definici wellbeingu ve vzdělávání. Na přelomu roku 2020/2021 pracovní skupina vytvořila rozšířenou definici wellbeingu, kde vymezuje jeho pět oblastí. 
Dalším krokem bylo navržení možností systémové podpory wellbeingu žáků a pracovníků českých škol, a to v podobě materiálu Oblasti podpory wellbeingu. Toto je jeden ze základů vytvoření systémového přístupu podpory wellbeingu ve vzdělávání. Při práci se pracovní skupina inspirovala zkušenostmi z inspirativních zahraničních vzdělávacích systémů (studii na toto téma připravujeme k publikaci) i dobré praxe tuzemských škol (výstupem je například publikace Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu). Na konci prvního roku má pracovní skupina představu, jak konkrétně podpora wellbeingu v praxi vypadá a co může její implementaci podpořit na systémové úrovni. 
Co nás čeká ve druhém roce Partnerství 2030+?

Na svém zasedání 8. září 2021 odsouhlasila Rada Partnerství cíle, rámcový harmonogram a hlavní úkoly pro druhý rok projektu, a to přípravu akčních plánů v rámci Partnerství a spolupráci s organizacemi, jež se budou podílet na vzniku Okresních partnerství. Rada též podpořila plán PS Wellbeing připravit komunikační strategii a kampaň k tématu wellbeingu.
Partnerské sítě i Odborní partneři jsou připraveni začít plánovat a realizovat v rámci svých sítí a dosahů relevantní a dosažitelné kroky, podporující vznik Okresních partnerství. Máme připravenou indikátorovou soustavu pro vyhodnocování zlepšování učení a wellbeingu žáků a snižování nerovností, jež nám v dlouhodobém horizontu pomůže vyhodnocovat dopad projektu na cílové skupiny. V Partnerství zároveň spolupracujeme podle pěti principů Kolektivního dopadu a spolupráci vyhodnocujeme metodou Outcome Mappingu.
Hlavním milníkem druhého roku Partnerství je pro PS Střední článek založení dvou až čtyř Okresních partnerství. 29. 9. a 6. 10. se budou konat plánovací setkání s manažery MAP, která se budou věnovat konkrétním krokům ke vzniku Okresních partnerství.

Více informací k Okresním partnerstvím a role aktérů najdete v této infografice:
V souladu s doporučením zahraničních konzultantů se pracovní skupina Wellbeing ve druhém roce projektu zaměří především na komunikaci tohoto tématu směrem k jeho klíčovým aktérům – pedagogům, ředitelům, žákům a jejich rodičům.
Klíčovým úspěchem obou pracovních skupin je otevření široké diskuse na téma středního článku a wellbeingu ve vzdělávání jak na úrovni organizací zapojených do Partnerství 2030+ (v konzultacích návrhů pracovních skupin), na jejímž základě skupiny připravily své návrhy, tak i informování, konzultace a zpětná vazba od organizací mimo Partnerství (ČMKOS, zástupci zřizovatelů - SMS ČR, SMO ČR, zástupci krajských školských komisí, Člověk v tísni a další). Návrhy pracovních skupin jsou také diskutovány s MŠMT a ČŠI, jež jsou konzultačními partnery projektu. Konzultace návrhů pracovních skupin ukázaly, že naprostá většina těch, co se zúčastnili konzultací či odevzdali zpětnovazebné dotazníky, se s návrhy ztotožňuje.
Výsledky průzkumu na téma Wellbeing ve vzdělávání

Ve spolupráci s agenturou STEM proběhl v srpnu mezi řediteli a ředitelkami českých základních škol průzkum na téma Wellbeing ve vzdělávání. 29. září výsledky průzkumu představila na tiskové konferenci Jitka Uhrová z agentury STEM. Následné diskuse se dále účastnila vedoucí pracovní skupiny Wellbeing Lenka Felcmanová a František Halada z Asociace ředitelů základních škol ČR. Vy můžete zhlédnout nahrávku z tiskové konference, přečíst si tiskovou zprávu, shrnutí výsledků i podrobné výsledky průzkumu.
Zveme vás na online snídani Nadace České spořitelny na téma „Jak na kolektivní dopad ve vzdělávání“

Snídaně se bude konat 4. 10. 2021 od 9.30 do 11.00 online. Hosty nadační snídaně budou Ondřej Liška, člen správní rady Nadace České spořitelny; Jaromír Beran, stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT; Jiří Holý, předseda Asociace krajských vzdělávacích zařízení, ředitel VISK; Silvie Pýchová, ředitelka SKAV, předsedkyně Rady Partnerství; Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek, Partnerství pro vzdělávání 2030+; Honza Dolínek, EDUin, partner Eduzměny; Dana Moree, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Eduzměna. Nadační snídani můžete sledovat na YouTube kanálu Nadace České spořitelny nebo na Facebooku.
Zahraniční studijní cesta Partnerství do Nizozemí

Zahraniční studijní cesta, kterou jsme z epidemiologických důvodů museli přesunout z letošního jara na podzim, se uskuteční poslední říjnový týden. Naším cílem je Nizozemí. Zde navštívíme jak školy a instituce, které školy řídí, tak se i setkáme s nizozemskými experty na tematiku vedení ze středu a wellbeingu. Jedním z důležitých cílů cesty bude načerpat inspiraci pro 2. rok Partnerství, kdy plánujeme založení 2-4 Okresních partnerství a zahájení komunikační kampaně k podpoře wellbeingu ve vzdělávání. Cesty se budou účastnit členové a členky Rady Partnerství, členové a členky pracovních skupin, odborní konzultanti a konzultantky a zástupci a zástupkyně konzultačních partnerů a donorů.
Oba klíčoví finanční partneři potvrdili svou podporu pro 2. rok Partnerství 2030+

Naši klíčoví finanční partneři: Nadace České spořitelny a Nadace RSJ potvrdily v letních měsících svou podporu pro 2. rok Partnerství 2030+. Děkujeme donorům za podporu naší iniciativy.
Podzim bude bohatý na publikace Partnerství

V těchto dnech vydáváme důležitý výstup pracovní skupiny Wellbeing, materiál Oblasti podpory wellbeingu. Dokument popisuje tři oblasti podpory wellbeingu ve vzdělávání, na jejichž základě uvádí ukazatele dobré praxe a příklady konkrétních opatření, týkajících se žáků i pracovníků českých škol. Ukazuje tak možnosti systémové podpory wellbeingu ve vzdělávání včetně praktických příkladů opatření.

Na podzim dále v Partnerství připravujeme množství publikací, jak k tématu středního článku, tak k tématu wellbeingu. O vycházejících publikacích vás budeme průběžně informovat. Budou též k přečtení či stažení na našich webových stránkách.
Z připravovaných publikací vybíráme tyto tituly:
Návrh indikátorů pro vyhodnocování klíčových výsledků vzdělávání (studie, ve spolupráci s PAQ Research)
Systém přípravy, vzdělávání a podpory ředitelů ve vybraných zemích (analýza, ve spolupráci s Učitelem naživo) 
Wellbeing ve vzdělávání. Analýza vybraných zahraničních systémů (analýza)
Střední článek - rešerše zahraniční praxe (analýza, ve spolupráci s PAQ Research)
Jak fungovaly školské úřady a jak využít tuto zkušenost při tvorbě středního článku? (analýza)
Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace (studie, vydáme v zimě 2021 nebo na jaře 2022)
Pro vydání také připravujeme překlady dvou klíčových textů Michaela Fullana.
Facebook YouTube Twitter LinkedIn