Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení čtenáři,

letní dovolené se blíží, a proto mi dovolte popřát Vám všem především dostatek času na zasloužený odpočinek a na nasbírání nových sil!


Všechny dodavatele do projektů výstavby nových jaderných bloků bych rád upozornil na nové Kompetenční centrum pro ruské technologie VVER. Tento vážený status jsme získali díky usilovné práci našich kolegů. Centrum tak sídlí přímo na adrese naší pražské centrály. Cílem Centra je poskytování technické podpory dodavatelům v oblasti uznatelnosti dodávek komponentů do daných zemí, asistence a zajištění souladu s místními legislativními požadavky.
 
Výrobce kotlů, kteří zvažují vývoz či už exportují do Indie, bych rád pozval na jedinou mezinárodní konferenci v Evropě na téma Indian Boiler Regulations, která se bude konat v Praze ve dnech 30. - 31. 10. 2018 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjemné čtení a krásné léto přeje
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím

ATOMEXPO 2018 aneb Jaký je plánovaný vývoj v jaderné energetice?
 

Ve dnech 14.-16.05.2018 jsme se v Sochi zúčastnili jednoho z největších setkání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky, které již 10. rokem organizuje ruská korporace ROSATOM.

Hlavním tématem více než 3000 účastníků z 68 zemí světa byla globální spolupráce. Mezinárodní spolupráce a partnerství by měly přispět k pokračování trendu rychlého růstu jaderné energetiky: během 10 let bylo spuštěno do provozu 50 jaderných reaktorů, během následujících 2 let je plánováno ke spuštění dalších 30. Jedná se mj. i o aktuálně připravované projekty nových jaderných bloků ROSATOMu v Evropě a blízkém okolí: Hanhikivi ve Finsku, Paks 2 v Maďarsku, Akkuyu v Turecku či Al Dabaa v Egyptě.

Právě pro dodavatele zařízení a služeb pro jadernou energetiku TÜV NORD Czech založil a dále rozvíjí Kompetenční centrum pro ruské technologie VVER. Jeho záměrem je pomoci dodavatelům zajistit uznatelnost dodávek komponentů do daných zemí, poskytnout asistenci a zajistit soulad s místními legislativními požadavky.

Centrum řeší například aktuální problémy přechodu mezi jednotlivými systémy kódů a standardů pro uvedené projekty (ruské na evropské, evropské na ruské), otázky systémů řízení projektů či jednotlivých dílčích problematik (integrovaný systém řízení, systém řízení speciálních procesů jako jsou NDT či svařování). Podrobnější výčet konkrétních činností naleznete zde.

Kompetenční centrum disponuje zkušenými a kvalifikovanými odborníky na jadernou energetiku z České republiky, Slovenské republiky a v případě potřeby může přizvat odborníky z dalších kanceláří TÜV NORD z Evropy a celého světa (celkem téměř 500 specialistů).


Více informací:
Ing. Milan Mušák, Mob.: +420 602 275 761, E-mail: musak@tuev-nord.czStali jsme se spoluzakladateli konsorcia AATNA
 

Smlouvu o spolupráci jsme podepsali společně s dalšími 3 strategickými hráči v oblasti služeb pro jadernou energetiku: ALTA, a.s. a její dceřiná společnost OOO „ALTA RUS“, dále ALVEL, a.s. a ATG s.r.o.

Cílem je rozšíření rozsahu činností v oblasti technické podpory dodavatelů pro projekty výstavby nových jaderných bloků v Evropě. Díky této spolupráci se tak dodavatelé mohou na kteréhokoli člena obrátit s různými požadavky: od svařování, nedestruktivního či destruktivního zkoušení, řídicích systémů jaderných i nejaderných technologických systémů, PED, ASME, jaderného paliva, hodnocení bezpečnosti, řízení kvality produktů a služeb včetně subdodavatelské supervize či inspekcí, technických konzultací a licencování jaderných zařízení, až po třeba porovnání ruských kódů a standardů s evropskou legislativou.

Partnerství je klíčové i z pohledu snahy o snížení rizik dodání neodpovídajících komponentů či nedostatků při montáži, a tedy následného zpoždění výstavby, které s sebou nese obrovské finanční a časové ztráty.

Každá ze společností se v oblasti jaderné energetiky pohybuje více než čtvrt století.

Více informací naleznete zde, popř. přímo na http://www.aatna.org/

Bližší informace:
Ing. Milan Mušák, Mob.: +420 602 275 761, E-mail: musak@tuev-nord.czPro Ministerstvo dopravy budeme zajišťovat poradenskou a konzultační činnost
 

Poradenská a konzultační činnost a poskytování spolupráce při zajišťování zkušebnictví vozidel a při schvalování zvláštních vozidel a jejich přípojných vozidel a poradenská a konzultační činnost a poskytování spolupráce při přípravě podkladů pro tvorbu a aktualizaci technických předpisů pro činnost STK a SME. To jsou činnosti, které TÜV NORD Czech začne vykonávat v dohledné době pro Ministerstvo dopravy.

Pro TÜV NORD Czech se jedná o zásadní milník, protože jsme se stali teprve 2. společností, která tyto služby na základě pověření od Ministerstva dopravy a za splnění podmínky vlastních STK a SME (naše provozovny) může vykonávat.

Bližší informace:
Ing. Antonín Jedlička, Mob.: +420 606 659 568, E-mail: jedlicka@tuev-nord.czUrychlili jsme proces certifikace pro ISO 50001
 

TÜV NORD Czech rozšířil své kompetence v oblasti certifikace systémů managementu. Na základě úspěšně provedeného office a witness auditu získal další uznání statusu critical location, tentokrát pro ISO 50001. Status critical location představuje především samostatnost a flexibilitu ve veto procesu a vystavování certifikátů. Pro zákazníky to znamená významné urychlení celého procesu certifikace od provedení auditu po vystavení a předání certifikátu.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz


Novinky

 Zbývá 12 týdnů do dne "ISO-D"
 

Už zbývají pouze tři měsíce do konce tříletého přechodného období souběžné platnosti norem ISO 9001 a 14001 nového vydání z roku 2015 a předchozích verzí z roku 2008, respektive 2004.

Co bude dál? Firmy, které stihnou do 14. září 2018 absolvovat upgrade audit a získají certifikát, si mohou oddechnout a těšit se na příští audit v relativním klidu. Těm, které to ještě čeká a nemají objednaný audit, hrozí, že pro nedostatek auditorských kapacit (a to ve všech certifikačních firmách) se na ně včas nedostane a jejich certifikát se stane dočasně neplatným, a to se všemi důsledky, které to nese. Ty společnosti, které stihly ještě audit včas objednat, nyní ladí poslední detaily rekonstruovaného systému řízení. A čerpají také ze zkušeností firem, které už audit podle nových norem absolvovaly.

Mezi nejvýznamnější změny patří identifikace kontextu organizace, tedy všech zainteresovaných stran a jejich požadavků a očekávání, které mohou tak či onak ovlivnit dosažení strategických cílů organizace. Tyto možné interakce musí vedení identifikovat jako rizika nebo naopak jako pozitivní příležitosti a definovat příslušné řídicí nástroje pro minimalizaci či eliminaci rizik či naopak pro využití příležitostí ke snadnějšímu dosažení strategických cílů. Normy ISO 9001 ani ISO 14001 nenabízejí žádnou metodiku pro hodnocení a řízení rizik a příležitostí, takže organizace mají možnost použít takový přístup, na který jsou zvyklé. K prokázání naplnění tohoto požadavku je vhodné se inspirovat zažitou praxí v oblasti EMS, kdy rizika - environmentální aspekty - jsou zaznamenány do tzv. registrů, tedy jakéhosi soupisu rizik, jejich hodnot, interakcí a případných opatření.

V oblasti nákupu vyžaduje mimořádnou pozornost outsourcing hlavních procesů (tzv. kooperace), které jsou předmětem certifikace. Tyto procesy by měly být pod kontrolou organizace téměř tak, jako by to byly vlastní procesy. Novinkou v oblasti systému kvality je také požadavek na způsob dosažení cílů, který je analogický s předchozím požadavkem normy ISO 14001:2004 na programy.

V oblasti životního prostředí je pak vznesen požadavek na zohlednění životního cyklu výrobku, což by mělo odpovědné osoby v organizaci vést přinejmenším k úvaze o energetické a materiálové náročnosti získávání surovin pro produkty, jejich zpracování, dodávání, průběhu procesu jejich výroby, expedici a distribuci a o konečném spotřebování, včetně recyklovatelnosti odpadů z celého životního cyklu. Tyto úvahy by měly ovlivnit myšlení příslušných odborníků ve fázi návrhu a vývoje a také informovanost všech účastníků životního cyklu produktu pro optimální přístup k výše uvedeným aspektům.

Kontakt: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.czJediná konference v Evropě na téma Indian Boiler Regulations se blíží!
 

Kdy? 30. - 31. 10. 2018
Kde? Hotel Don Giovanni, Praha


Indická ekonomika patří mezi sedm největších ekonomik na světě a rychlým tempem roste. Hodnota exportu do Indie se stále zvyšuje. Jak vyplývá z informací MZV, mezi nejvýznamnější vývozní položky z ČR přitom patří reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické, jejichž podíl na vývozu do Indie činí více než 35%. Podnikání v Indii však pro evropské firmy není snadné. U vybraných výrobků se musí exportéři vypořádat nejen s administrativními překážkami, bariérou cel a s kulturními odlišnostmi, ale i s místními legislativními předpisy. Pokud se chce výrobce kotlů, či jejich částí uplatnit na indickém trhu, musí zajistit jejich soulad s místními požadavky pod názvem IBR.

Mezi základní požadavky IBR (Indian Boiler Regulations 1950 a Boiler Act) patří požadavky na návrh tlakových částí, materiály a jejich inspekce, výrobu a inspekci během výroby, kontroly a inspekce během montáže a registrace dokompletovaného kotle. Požadavky se uplatňují i na kvalifikaci svařovacích postupů a svářečů.

Konference je určena pro všechny výrobce kotlů, částí kotlů nebo materiálů pro tlakové části, kteří chtějí exportovat do Indie či dodávat materiál pro tlakové části kotlů určených pro indický trh.

Cílem je obeznámit účastníky s technickými a procesními požadavky IBR a zároveň účastníkům podat informace o indických legislativních požadavcích na kotle, jejich části a materiály.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a za účasti zástupců CzechTrade.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte, nebo využijte přihlášky online.

Kontakt:
Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev- nord.cz

 Jak získat zákazníky na trhu s peletami? Cestu otevře pečeť kvality ENplus®
 

Certifikace ENplus® pro Vás výrobce a obchodníky znamená, že zákazníci na první pohled poznají, že pelety splní, co si od nich slibují. Je zaměřena nejen na posuzování shody vlastností dřevních pelet, ale i postupu výroby s požadavky certifikačního systému uvedeného v Příručce ENplus®. Vedle klasických měřítek kvality, jako je vysoká výhřevnost nebo nízký obsah popela, certifikace vyzdvihuje další kritéria jako nízký podíl jemných částic a vysokou teplotu tavitelnosti popela, aby nedošlo při spalování pelet k zanášení hořáků. A hlavní je stálá kvalita vyráběná pod pečetí kvality ENplus®, na kterou si Vaši zákazníci zvyknou a nebudou se "otáčet" po peletách nižší kvality.

V dubnu 2018 jsme v rámci společnosti TÜV NORD Czech vyčlenili Skupinu pro certifikaci pevných biopaliv, jejímž hlavním úkolem je provádět certifikace a inspekce dřevních pelet v systému certifikace.

Dřevní pelety nesoucí logo ENplus® jsou velmi dobře obchodovány na evropském trhu; zákazníci je žádají zejména v Rakousku, Německu a Itálii. Itálie dokonce od října roku 2018 zavádí zpřísnění pro nákup dřevních pelet a bude vyžadovat pro určité oblasti pouze nákup dřevních pelet s označením ENplus® A1.

Inspektoři nově založené skupiny se nezaměřují jen na české a slovenské výrobce a obchodníky dřevních pelet s kvalitou ENplus®, ale provádějí inspekce i v dalších okolních státech (Bělorusko, Rusko apod.). Naši výrobci či obchodníci si tak mohou nechat prověřit / certifikovat své zahraniční partnery, a "otevřít jim tak dveře" na trh EU.

Seznam držitelů certifikace v České republice naleznete zde.

V případě zájmu o certifikaci ENplus® nebo další certifikace pevných biopaliv (štěpky, briket apod.) se prosím obraťte na níže uvedený kontakt.

Kontakt:
RNDr. Alice Kotlánová, Mob.: 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz
 


 

 
Běžeckého závodu O2 Pražská štafeta 2018 se zúčastnilo 12 kolegů z České i Slovenské republiky
 

Třetí ročník štafetového závodu (4 x 5 km) se konal v pražské Stromovce 14. 6. 2018 a zúčastnilo se ho více než 3200 běžců.

Všem děkujeme za tvrdou přípravu a reprezentaci v barvách TÜV NORD!

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev- nord.cz

 Nejasnosti ohledně GDPR
 

Pokud byste si po záplavě různých informací z oblasti GDPR chtěli udělat jasno ve Vašich povinnostech, zveme Vás na školení:

 • Školení pro GDPR pověřence: 04.-05.10.2018

  Tento kurz formou dvoudenní přípravy poskytne absolventům ucelený přehled o výkonu role pověřence a praktickou formou procvičí potřebné dovednosti
   
 • GDPR – Praktické dovednosti: 20.–21.09.2018 NOVINKA!

  Cílem je seznámit osoby odpovědné za správu a kontrolu zpracování a ochranu osobních údajů s praktickými činnostmi k jejich ochraně s důrazem na identifikaci zpracování osobních údajů, posouzení rizik, testy a kontrolu.

  Dozvíte se, jak na: Balanční test a test slučitelnosti, praktické posouzení rizik, vzorovou identifikaci zpracování osobních údajů a posouzení rizik, provedení a přípravu Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

  Školení je realizováno formou dvoudenního kurzu, kde se dle Vašeho požadavku na náplň učiva, můžete přihlásit na jeden den, druhý den nebo oba dva dny školení. Dle Vašich potřeb.

Kontakt:
Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.czUPOZORŇUJEME! V březnu 2018 vyšla nová norma ISO 45001
 

ISO 45001 nahradí stávající OHSAS 18001. Akreditovaná certifikace podle OHSAS 18001 bude ukončena do 11. března 2021. Více informací o změnách (včetně nejčastějších otázek a odpovědí) najdete zde, popř. na našem školení:Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí


Připravili jsme pro Vás nová školení

 • Řízení neshodného výrobku

  07. 09. 2018 PRAHA nebo 12. 09. 2018 BRNO nebo 03. 12. 2018 PRAHA

  Cílem je usnadnit účastníkům efektivní řízení neshodných výrobků v kontextu požadavků normy EN ISO 9001:2015. Jak správně a efektivně řídit neshodné výrobky.
   
 • Reklamační řízení ISO 9001

  06. 09. 2018 PRAHA nebo 11. 09. 2018 BRNO

  Cílem je usnadnit účastníkům efektivní řízení reklamací v kontextu požadavků normy EN ISO 9001:2015. Jak správně a efektivně řídit reklamace.
   
 • Posuzování a snižování rizik strojních zařízení

  24. 10. 2018 PRAHA

  Cílem semináře je získání přehledu o požadavcích a postupech posuzování rizika strojních zařízení vyplývajících z platných předpisů a norem.

  Účastníci budou seznámeni s aktuální legislativou EU a ČR vztahující se k uvádění nových strojních zařízení na trh a do provozu, s požadavky na posuzování rizik strojního zařízení, s postupy snižování rizik a realizací opatření k eliminaci nebo snížení rizika.

   
 • IATF 16949:2016 interní auditoři v anglickém jazyce,

  25. 10. 2018 BRNO

Další nejbližší kurzy:
 

 1. Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus - 21.06.2018, Brno
 2. EN ISO 14001:2015 interní auditoři začátečníci - 25.-26.06.2018, Praha
 3. Vystoupení na veřejnosti (prezentační dovednost) - 28.06.2018, Praha
 4. Přeškolení interních auditorů na normu IATF 16949:2016 - 09.07.2018, Praha
 5. Komunikace v problematických situacích - 24.07.2018, Praha
 6. Time Management - 31.07.2018, Praha
 7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - 14.08.2018, Praha
 8. Psychosociální rizika a stres na pracovišti, příklady z praxe - 21.08.2018, Praha

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám při plánování příštích školení vyhovět v maximálním možném rozsahu.

Bližší informace a online přihlášky: www.tuv-skoleni.cz

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mobil: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 

bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.