Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení čtenáři,

obracím se na Vás po delší odmlce. Nikoli proto, že bychom Vám neměli co říci, ale proto, že jsme veškeré své kapacity věnovali snaze přizpůsobit naše činnosti aktuálním možnostem a Vašim potřebám.

Podobně jako u řady společností i u nás díky tomuto období došlo ke zrychlení tempa digitalizace (do Digital Academy už se zapojilo více než 3800 kolegů), řada služeb probíhala online (školení či vzdálené audity), pracovali jsme na dokončení nového IT systému v oddělení systémové certifikace a díky rostoucímu množství zakázek založili samostatné oddělení pro jadernou energetiku.

 
Ačkoli se už nesmírně těšíme i na osobní setkání s Vámi, rozhodli jsme se, že i letos ještě tradiční Setkání s klienty odložíme na příští rok, kdy už pevně věřím, bude moci proběhnout bez výraznějších omezení.

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na další spolupráci.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za prvním pololetím


Získali jsme oprávnění ČEZ k výkonu AO 248

Získali jsme Oprávnění ČEZ, a.s. k výkonu činnosti Autorizované osoby č. 248 pro posuzování shody vybraných zařízení, jejich částí a materiálů podle vyhlášky č. 358/2016, Sb. a technické pomoci v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a.s. Oprávnění naleznete zde.

Kontakt:
Ing. Daniel Jarchovský, Mob.:+420 702 127 992, e-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz


Nařízení OMNIBUS II vstoupilo v platnost

Od 6. 3. 2021 mohou občané celé EU (tedy i ČR) využívat nařízení OMNIBUS II umožňující mj. prodloužení platnosti technických kontrol vozidel až o 10 měsíců.

Na první pohled vstřícný krok s sebou nicméně nese několik rizik:

 • Jak budou reagovat pojišťovny, dopravní policie a soudní znalci v případě řešení pojistných událostí v případě již propadlé technické prohlídky, když všichni vědí, že servisy i STK byly po celou dobu pandemie otevřeny? (Riziko, že s vozidlem "bez technické" způsobí řidič nehodu, zranění, nebo smrt, se zcela jistě obrátí v neprospěch provozovatele vozidla)
   
 • Budou STK zvládat množství prohlídek po 10 měsících? (Zástupci STK odhadují, že objednávkové termíny budou výrazně prodlouženy - cca 3 měsíce předem, a je pravděpodobné, že platnost technické prohlídky nebude prodloužena včas ani těm, kterým vyprší platnost technické prohlídky v řádném termínu. Navíc se zvýší počet vozidel s technickými i administrativními závadami, což povede ke zpomalení procesu odbavení, zatížení kapacit servisů a dopravních úřadů, z čehož budou plynout další zbytečné problémy).
   
 • Situace s vysokou pravděpodobností využijí zejména ti, kteří mají vozidlo ve zhoršeném technickém stavu nebo s nebezpečnými závadami (závady na brzdovém systému, osvětlení, pneumatikách…) = Riziko provozu se tak výrazně zvýší pro všechny motoristy!

Využívejte proto, prosím, možnosti prodloužení platnosti technických kontrol dle nařízení EU ve vlastním zájmu pouze v odůvodněných případech (tedy z důvodů, kvůli kterým opatření vzešlo): nemoc, vozidlo v zahraničí, nedostatek financí, či jiné komplikace způsobené pandemií COVID-19.

Přistavte vozidlo na STK pokud možno včas, využijte volných kapacit všech STK v ČR, servisů a dopravních úřadů a neodkládejte to na později, kdy kapacity budou zbytečně přeplněny a může dojít i ke zvýšení cen za kontroly vozidel.

Ušetřete si čas, stres a finance tím, že absolvujete technickou prohlídku vozidla v termínu, který máte zapsaný v dokladech vozidla.

Odklad zcela jistě neušetří ani Vaše finance, ani Váš čas, naopak zvýší jen rizika a vystaví Vás i ostatní jen komplikacím.

Kontakt:
Eduard Žižkovský, Mob.: +420 724 350 277, e-mail: zizkovsky@tuev-nord.cz


Uplatňujeme strategii společenské odpovědnosti

Zařadili jsme se mezi prvních 8 poboček TÜV NORD deklarujících plnění požadavků na trvalou udržitelnost a odpovědný přístup, a to nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale i přístupu k zaměstnancům, společnosti a vytváření hodnot.

Řada z cílů již byla dosažena:

 • v oblasti inovace a digitalizace jsme dosáhli počtu téměř 4000 expertů
 • vzrostl celkový počet IT odborníků
 • získali jsme ocenění Eco Vadis (viz níže)
 • zavedli jsme principy "eco-friendly" cestování
 • ve srovnání s rokem 2017 jsme byli schopni snížit emise CO2 o 42,4%
 • spokojenost našich zaměstnanců se podle dotazníků pohybuje na úrovni více než 70%

Zavázali jsme se mj. k tomu, že do roku 2030 dosáhneme uhlíkové neutrality.
Celkový přehled našich cílů v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti naleznete zde.

Kontakt: Ing. Tomáš Valder, Mob.: +420 603 505 893, e-mail: valder@tuev-nord.cz


Byli jsme oceněni zlatou medailí "EcoVadis"

TÜV NORD GROUP získala za rok 2020 zlatou medaili EcoVadis, která nás řadí mezi 5% TOP společností (z celkového počtu 75.000 / 160 zemí) naplňujících standardy udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

EcoVadis patří mezi největší a nejdůvěryhodnější poskytovatele hodnocení udržitelnosti podnikání na světě. Jedná se o hodnocení toho, jak dobře společnosti integrovaly principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti do svého systému podnikání a řízení. Hodnocení je založeno na 7 základních principech, mezi něž patří např. využívání technologií k zajištění bezpečného a důvěrného procesu, transparentnost a dohledatelnost dokumentace nebo neustálé zlepšování.

Ocenění je výsledkem aktivit, které TÜV NORD GROUP nastavila již v roce 2017, a které jsou pravidelně revidovány. Základem je dokument Strategie společenské odpovědnosti 2025.

Více informací o našem přístupu ke společenské odpovědnosti naleznete zde.

Kontakt: Ing. Tomáš Valder, Mob.: +420 603 505 893, e-mail: valder@tuev-nord.cz


Stali jsme se Kvalifikovaným dodavatelem ÚJV Řež, a.s.

Laboratoře a zkušebny Brno získaly v červnu 2021 osvědčení "Kvalifikovaný dodavatel", které potvrzuje, že společnost splňuje specifikované požadavky a je kvalifikovaným dodavatelem ÚJV Řež, a.s. v rozsahu ověření kvality hutního materiálu v rozsahu akreditace laboratoře.

Kontakt:
Ing. Kateřina Hrubá, Mob.: +420 602 318 970, e-mail: hruba@tuev-nord.cz


Novinky

Setkání inspektorů ASME 2016
 

Webináře pro dodavatele do jaderných elektráren

Dne 30. 6. 2021 proběhne ve spolupráci s útvarem Řízení kvality JE ČEZ, a. s. první ze série online odborných seminářů na téma "Atomový zákon č. 263/2016 Sb. a související legislativní předpisy v oblasti posuzování shody vybraných zařízení" (dále jen VZ). Přednášejícím bude Ing. Pavel Pánek, odborný garant a inspektor posuzování shody vybraných zařízení TÜV NORD Czech.

První webinář je zaměřen na hlavní legislativní předpisy pro oblast související s posuzováním shody VZ dle AZ č. 263/2016 Sb.

Mezi dalšími tématy se v průběhu roku objeví např.:

 • Objednávání VZ, částí VZ, materiálů
 • Posouzení shody - postupy, volba postupů PS, předkládaná dokumentace, dokumentace AO, Prohlášení o shodě
 • Části VZ - definice, ověřování shody částí VZ, §15 odst. 2, §16 odst. 6, §12 odst. 6 V358
 • Ověření materiálů s technickými požadavky - (čl. 13.9.1, 13.9.2, 13.6.3 a 13.10 přílohy 2 V358)
 • Konečné posouzení VZ, částí VZ – Provádění a dokumentování

Kontakt: Ing. Pavel Pánek, Mob.: +420 724 521 186, e-mail: panek@tuev-nord.cz


Změna v Divizi posuzování shody

V návaznosti na stále probíhající projekt BOLD MOVE v TÜV NORD GROUP, jehož cílem je prohloubení orientace na zákazníka a zaměření na inovace, dochází i u nás k formálnímu rozdělení Divize posuzování shody na dva segmenty OBS (Operative Business Segment).
A to OBS Nuclear a OBS Manufacturing Technology (dále pouze MT). Jedná se o strategické členění, které je stanoveno naší mateřskou společností a je směrodatné nejen pro mateřskou společnost, ale i pro všechny dceřiné společnosti po celém světě.

Zaměření jednotlivých OBS bude následující:

OBS Nuclear  Činnosti spojené s požadavky jaderné energetiky a primárně se zakázkami AO 248
OBS MT Všechny ostatní akreditované a neakreditované inspekční činnosti, činnosti posuzování shody, certifikace personálu a činnosti laboratoří a zkušeben

Odpovědnými pracovníky pro dané OBS byli s platností od 1. 6. 2021 jmenováni:

OBS Nuclear:  Ing. Jan Haškovec
OBS MT Libor Laňka

Dále vzniká nové oddělení tzv. Kompetenční centrum, které bude z pozice manažera jakosti vést Ing. Daniel Jarchovský a za podpory Ing. Davida Duby a paní Nadi Šaškové se bude starat o systémy jakosti akreditovaných, autorizovaných, notifikovaných a oznámených subjektů naší společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. a udržování kvalifikací pracovníků určených pro výkon inspekčních činností.
Toto kompetenční centrum bude plnou podporou obou OBS i když bude organizačně spadat přímo pod jednatele společnosti.

Kontakt: Libor Laňka, Mob.: +420 606 690 216, e-mail: llanka@tuev-nord.cz 


Zakoupili jsme nový spektrometr pro rychlejší analýzu vzorků hutních polotovarů

Do Laboratoří a zkušeben Brno byl zakoupen nový, ve svém oboru nejprodávanější špičkový optický emisní spektrometr SpectomaXx M8 na stanovení prvků od firmy SPECTRO. Vzorky se měří z plochy pevného vzorku, čímž se oproti metodě ICP-OES výrazně urychlí doba analýzy a zvětší se množství analyzovaných vzorků.

V květnu 2021 jsme získali na tuto metodu akreditaci na měření železných kovů (oceli, litiny). V současnosti bude spektrometr nejvíce využíván na měření vzorků hutních polotovarů pro jaderné elektrárny.


Kontakt:
Ing. Kateřina Hrubá, Mob.: +420 602 318 970, e-mail: hruba@tuev-nord.cz


Praha bude opět hostit ASME AIA Training TÜV NORD

Praha se po 5 letech stane opět místem setkání mezinárodních inspektorů ASME, a to ve dnech 27. – 29. 9. 2021. TÜV NORD GROUP má více než 40 odborníků a v České republice patří mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb.

AKTUÁLNĚ bychom Vás rádi upozornili, že na konci června bude publikována nová edice 2021 ASME BPV Code, která bude závazná od 1. 1. 2022.

V této souvislosti budou pro všechny zájemce připraveny semináře zaměřené na významné změny v edici 2021 ASME BPV Code. O termínech Vás budeme informovat nejen na webových stránkách, ale i v dalším vydání newsletteru a osobních pozvánkách.

Budeme se těšit na setkání (v případě, že by prezenční forma nebyla možná, budou semináře nabídnuty v online podobě).

Kontakt: Ing. David Duba, Mob.:+420 606 690 209, e-mail: duba@tuev-nord.cz


Stali jsme se hlavním partnerem prvního ročníku mezinárodního setkání "Co dělat s infrastrukturou v dalších 10 letech?"

Mezinárodní setkání organizované společností ALVEDA s.r.o. proběhne v termínu 23. - 24. 9. 2021 v Hotelu Zámku Valeč (v případě, že se nebude moci uskutečnit prezenčně, bude nahrazeno online přenosem 23. 9. 2021).

Setkání je určeno pro starosty, představitele měst a obcí, státní a krajské instituce a municipality, management společností z oboru a akademickou sféru.

Cílem setkání je propojit slovenská a česká města a obce s odborníky z oblasti tepláren, spaloven, svozových společností, materiálového využití, dodavateli paliv, technologií, akademické sféry a státních institucí a vytvořit platformu pro koncepční řešení tématu a manuál pro města a obce na řešení dané problematiky.

Mezi tématy konference se objeví např. legislativa EU a srovnání legislativ ČR a SR, krajské koncepce odpadového hospodářství, zainteresování investorů do regionů (např. svozové společnosti, energetické společnosti, dodavatelé technologií, dodavatelé paliv jako spolupracující partneři v celém procesu) či získávání financí z fondů EU, od investorů a bank.

Další informace sledujte zde.

Kontakt:
Tomáš Havránek, Mob.:+420 606 690 205, e-mail: havranek@tuev-nord.cz


 
Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí

IATF 16949:2016 INTERNÍ AUDITOŘI ZAČÁTEČNÍCI
Termín: 13. - 14. 7. 2021
Lektor: Ing. Vladimír Novotný

PED – Nová legislativa pro tlaková zařízení 2014/68/EU
Termín: 15. 7. 2021
Lektor: Ing. Mojmír Srnec

Termíny na zářijová školení (např. ISO 9001, ISO 19011 či ISO 50001) budou vypsány s ohledem na aktuální plánování termínů auditů v průběhu července a uveřejněny na našich webových stránkách.

Během školení dodržujeme veškerá hygienická opatření (rozestupy, roušky), je k dispozici dezinfekce a občerstvení je zajištěno balené.

Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Zde naleznete i aktuální informace o tom, zda bude plánované školení převedeno do online podoby z důvodu nařízení vlády apod.

Budeme rádi, pokud nám své podněty ke školením zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
.

 
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2021 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.