Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
úvodem mi prosím dovolte poděkovat Vám za Vaši účast na Setkání s klienty, které jsme pro Vás letos připravili v duchu oslav výročí 25 let od založení naší společnosti ve Vinařství U Kapličky. Ty z Vás, kterým červnový termín nevyhovoval, bych pak ještě jednou rád pozval na druhý termín, a to 8. - 9. 9. 2015.
Září bude nejen měsícem konání našeho druhého Setkání, ale zejména předpokládaným termínem vydání novely normy ISO 9001, a tedy příležitostí pro naše další setkání na některém ze série školení, které se budou změnami a přechodem na novou normu zabývat.
Termíny budou vypsány ihned po vydání novely, proto prosím sledujte aktuality na našich webových stránkách.
Sérii školení jsme pro Vás připravili i na téma změna zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2015 a která mj. zavádí povinnost realizace energetického auditu či certifikace dle ISO 50001 pro velké podniky, a to nejpozději do 5. 12. 2015. Veškeré dotazy na toto téma Vám zodpoví naše nové oddělení Energetický management, které jsme založili nejen v souvislosti se zavedením těchto legislativních povinností, ale zejména s ohledem na dlouhodobý a neustále se zvyšující tlak na snižování energetické náročnosti.
Ačkoli, nebo možná právě proto, že řadu z nás s ohledem na výše uvedené změny čeká náročné období, rád bych Vám všem popřál ničím nerušené, příjemně strávené léto a zasloužený odpočinek.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 

První termín Setkání s klienty

Hlavními tématy Setkání s klienty, které se konalo ve dnech 16. - 17. 6. 2015 ve Vinařství U Kapličky, bylo kromě shrnutí hlavních milníků 25-leté historie společnosti z úst jednoho z prvních jednatelů, pana Ing. Jaroslava Merty, zejména představení aktuálních informací o pravidlech přechodu na novou normu ISO 9001 a ISO 14001 a poskytnutí přehledu aktuálních i připravovaných legislativních změn (atomový zákon, PED, uvádění výrobků na trh – posuzování shody, hospodaření energií).
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme!
Výběr fotek ze Setkání naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se zářijového Setkání (8. - 9. 9. 2015) prosím směřujte na p. Simonu Havránkovou, havrankova@tuev-nord.cz.

 


Nová školení v oblasti svařování

Ve spolupráci s organizací AF POWER Agency zorganizovala naše společnost v květnu tohoto roku školení na téma „Používání a význam norem ČSN EN ISO 3834 pro provádění svařovaných konstrukcí a výrobků v technické praxi“.
S ohledem na velký počet účastníků a požadavky, které naši odborníci dostávali, jsme na červen připravili další školení pod názvem „Svařované konstrukce, provádění a navrhování oprav ocelových konstrukcí a s tím související dokumentace“. Smyslem školení bylo nejen nabídnout ucelený přehled problematiky kvality svařovaných konstrukcí, ale zejména propojit teoretické poznatky s přímou aplikací do výrobní praxe.
Lektorkou školení byla – stejně jako při květnovém školení – paní Ing. Stanislava Hurníková.
Paní Hurníková je absolventkou Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor Strojní inženýrství – Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie) a mezinárodním svářečským inženýrem IWE/EWE . Po několikaleté praxi ve funkci svářečského dozoru ve výrobní firmě pracuje v naší společnosti jako odborný inspektor.
V případě Vašeho zájmu o odbornou konzultaci v této oblasti prosím kontaktujte paní Stanislavu Hurníkovou, hurnikova@tuev-nord.cz, +420 727 802 443.

Informace o dalším školení na téma svařování Vám poskytne: Simona Havránková, havrankova@tuev-nord.cz, +420 495 822 390.

 


Navázání zahraniční spolupráce v oblasti kvalifikace personálu pro NDT

V květnu 2015 uzavřela naše společnost smlouvu o spolupráci v oblasti kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušení dle EN ISO 9712 s HANBAT National University a HANBAT Welding Institute,  Daejeon, Jižní Korea.
HANBAT National University je jednou z předních technických universit v Jižní Koreji a spolu s HANBAT Welding Institutem patří ke špičce ve vzdělávání v oblasti svařování a nedestruktivního zkoušení.

Rozvojové aktivity navázaly na předchozí spolupráci s Řeckem, v jednání jsou podmínky spolupráce s Indií.

Cílem navázaných kontaktů je zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení ve všech jmenovaných zemích.

Bližší informace o certifikaci pracovníků NDT naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu o odbornou konzultaci prosím kontaktujte pana Ing. Davida Dubu, duba@tuev-nord.cz,  +420 606 690 209.

 


Nový ředitel Divize doprava

K 1. 6. 2015 nastoupil na pozici ředitele Divize doprava TÜV NORD Czech pan Ing. Josef Pokorný.

Jeho úkolem je vedení stávajících činností divize (tedy certifikace v oblasti silničních vozidel, pracoviště stanic technických kontrol a stanic měření emisí) a vývoj nových produktů v oblasti schvalování technické způsobilosti silničních vozidel do provozu.

Pan Pokorný má více než 20 leté zkušenosti s problematikou schvalování vozidel. Od roku 1996 pracoval na Ministerstvu dopravy, kde od roku 2002 zastával pozici ředitele odboru provozu silničních vozidel. Je uznávaným odborníkem v oblasti evropských a světových technických předpisů pro konstrukci silničních vozidel.

Hlavním cílem pana Pokorného je zejména další rozvoj činností divize s propojením se zkušenostmi našich kolegů v rámci Skupiny TÜV NORD GROUP.

Bližší informace o službách Divize doprava naleznete zde.

 


Certifikace dřevních pelet ENplus na zahraničních trzích

TÜV NORD Czech jako jediná společnost v České republice provádí certifikaci ENplus dřevních pelet, která otevírá dveře na mezinárodní trh s dřevními peletami. V současné době svou působnost rozšířil do zahraničí a do svého portfolia začlenil klienty ze Slovenska, Běloruska, Ruska a Bosny a Hercegoviny.
Certifikace se provádí podle požadavků European Pellet Council a kvalitní dřevní pelety odpovídající těmto požadavkům jsou označovány logem ENplus A1 a identifikačním číslem výrobce. Výrobci, prodejci nebo přepravci splněním podmínek certifikace získají prestižní certifikát ENplus.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na: RNDr. Alice Kotlánová, kotlanova@tuev-nord.cz, +420 724 355 718.

 


Dozor nad zahraničními projekty – nově i ve Švédsku

Po zakázkách uzavřených na kontrolní činnost nad výstavbou, montáží či dodávkou investičního projektu v Turecku (hnědouhelná elektrárna), Finsku (jaderná elektrárna) či Rumunsku (závod na výrobu močoviny) zahájil TÜV NORD Czech spolupráci se společností Doosan Škoda Power na švédském projektu Vartan .
Projekt je rozšířením elektrárny v celulózce Värö, kam Doosan Škoda Power dodává nejen průmyslovou turbínu, ale i systém kondenzace a potrubí.  Nová turbína bude zajišťovat výrobu elektrické energie pro celulózku, její eventuální přebytek bude dodáván do sítě.  Naše společnost bude provádět celkové posouzení shody sestavy (parovodních výměníků, ventilů a potrubí strojovny parní turbíny) tlakových zařízení, kontrolovat bezpečnostní výstroj, systém zabezpečení a funkční zkoušky a koordinovat a zajišťovat požadavky místních autorit při uvádění do provozu.

Nezávislý odborný dozor nad zahraničními projekty poskytujeme díky rozsáhlé odbornosti našich inspektorů v různých průmyslových odvětvích. Smyslem činností, které pokrývají všechny fáze projektu, je ochrana zájmů všech zúčastněných stran, ať už z pozice státem jmenovaného místa (NoBo) nebo jako přímý zástupce investora či dodavatele. Inspektoři kontrolují plnění technických, legislativních i smluvních požadavků, dodržení časového a finančního harmonogramu, a snižují tak rizika rozsáhlých škod spojených s opravami, sankcemi či hledáním nových dodavatelů.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace prosím kontaktujte p. Ing. Zdeňka Blatného,  blatny@tuev-nord.cz, +420 724 021 854.


Novinky

Featured Picture       
 

Firemní video TÜV NORD Czech

K výročí 25 let od založení naší společnosti jsme pro Vás natočili krátké firemní video (3,42 min) – zde
Za Váš čas a případné komentáře předem děkujeme!
Kontakt: Ladislava Kadlčíková (Klůsová), klusova@tuev-nord.cz

 


Novela ISO 9001:2015

Předpokládaný termín vydání novely normy EN ISO 9001:2015 je září 2015. Zatímco připravované změny jsou stále ve fázi schvalování návrhů (školení pro Vás připravujeme ihned po vydání novely – sledujte prosím aktuality zde, náš akreditační úřad DAkkS již nadefinoval pravidla přechodu na novelu normy (pravidla se váží i k přechodu ISO 14001:2015) která jsou následující:

  • Tříleté přechodové období začne platit dnem zveřejnění novely normy
    Stávající certifikáty EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2009 budou platné maximálně 3 roky po datu vydání novely norem.
  • Certifikační audity podle „starého vydání  z roku 2008“ bude možno provádět pouze do 18 měsíců po datu vydání novely norem. 
  • Přechod může proběhnout v rámci recertifikačního nebo kontrolního auditu. (Protože nové normy budou obsahovat nové a  rozšířené stávající požadavky, které bude nutno při auditu prověřit, dojde k navýšení rozsahu auditů – tato povinnost byla stanovena akreditačním úřadem DAkkS.  Po provedení přechodu budou následující audity kalkulovány v obvyklém rozsahu.)
Vzhledem k tomu, že povinné navýšení rozsahu auditu je nižší v rámci recertifikačního auditu (dodatečný rozsah činí minimálně 10 % rozsahu recertifikačního auditu, nejméně však 0,25 auditodnů na místě; u kontrolního auditu je dodatečný rozsah minimálně 20 % rozsahu kontrolního auditu, nejméně však 0,5 auditodne na místě), bude pro Vás s největší pravděpodobností vhodnější provedení přechodu při recertifikačním auditu.

Oznámení termínu  Vašeho dalšího auditu Vám bude zasláno s dostatečným časovým předstihem tak, abychom se s Vámi dohodli na nejvhodnější formě přechodu na novelu norem.

Pokud byste si přáli upgrade v rámci kontrolního auditu ještě tento rok, prosíme Vás, abyste nám toto sdělili včas před termínem auditu na níže uvedený kontakt.

Jan Kovářík, tel. +420 296 587 218 / mobil +420 724 002 935, kovarik@tuev-nord.cz
.

 

Nové oddělení TÜV NORD Czech: Energetický management

V souvislosti s neustále se zvyšujícím tlakem na snižování energetické náročnosti, který je aktuálně podpořen i legislativně  - vydáním změny zákona o hospodaření energií (viz další článek), jsme pro Vás již v květnu t. r. otevřeli samostatné oddělení „Energetický management“.
Oddělení je vedeno energetickým specialistou s oprávněním od MPO, s dlouholetou praxí v oblasti energetické náročnosti a konzultantem pro ISO 50001, p. Martinem Doležalem.
Smyslem činnosti oddělení je pomoci Vám zorientovat se v možnostech úspor energie, navrhnout nejvhodnější individuální řešení (koncepční či jednorázové) pro Vaši společnost, spolupracovat na jeho zavedení a vyhodnocení (analýzami a měřeními, včetně termografických) či pomoci Vám naplnit nové legislativní povinnosti dané změnou zákona.
Celkovou nabídku služeb oddělení naleznete zde. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na dolezal@tuev-nord.cz,  +420 777 353 365.

 


Změna Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

K 1. 7. 2015 vstoupila v platnost změna Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  Zákon (č. 103/2015 Sb.) mj. zavádí nové povinnosti (pravidelné zpracování energetického auditu) pro vlastníky velkých podniků (tedy podniků nad 250 zaměstnanců, a/nebo s obratem větším než 50 mil. EUR a/nebo s celkovou roční rozvahou větší než 43 mil. EUR; naplnit stačí pouze jedno z uvedených kritérií).
Změna zákona ukládá těmto podnikům opakovanou povinnost zpracovávat každé 4 roky energetický audit. Výjimkou jsou velké podniky, které mají zavedený systém managementu hospodaření s energií (dle ISO 50001) nebo systém environmentálního řízení (ISO 14001), který zahrnuje energetický audit (tuto povinnost musí naplnit nejpozději do 5. 12. 2015), popř. mají platný energetický audit (zpracovaný v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy 1. 7. 2015).
V případě nesplnění těchto zákonných povinností hrozí podnikům až 5 milionová pokuta od Státní energetické inspekce.

Vzhledem k tomu, že neexistují obecně platné pokyny, na základě kterých je možné rozhodnout, zda je pro podnik výhodnější energetický audit či certifikace dle ISO 50001, doporučujeme Vám účast na některém ze školení, která jsme pro Vás připravili a jejichž součástí je i diskuze nad řešeními u konkrétních provozů (viz sekce Školení), popř. Vám rádi nabídneme osobní konzultaci na místě.
Kontakt:  Martin Doležal, dolezal@tuev-nord.cz, +420 777 353 365.

 


Řešení problémů se spojovacími materiály

Nedílnou a důležitou součástí výrobků jsou šrouby, matice a podložky. Nevhodný materiál nebo jeho nevhodné zpracování mohou zásadně ovlivnit kvalitu konečného výrobku a způsobit tak významné škody.
Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech proto nabízejí pomoc při prověřování kvality spojovacího materiálu prováděním mechanických, chemických a metalografických zkoušek. Ty prověřují nejen materiál, ze kterého jsou šrouby, matice a podložky vyrobeny, ale i jeho zpracování, a na vydaném akreditovaném protokolu prezentují naměřené výsledky jednotlivých zkoušek, na jejichž základě lze deklarovat kvalitu těchto součástí. Nejčastěji se provádí zkouška tahem, zkouška tlakem, zkouška tvrdosti a stanovení chemického složení materiálu, ze kterého jsou šrouby nebo jiné součásti vyrobeny. Pro zjišťování vad se používá metalografické hodnocení.

V případě Vašeho zájmu o tyto služby se prosím obracejte na RNDr. Alici Kotlánovou, kotlanova@tuev-nord.cz, +420 724 355 718.

 

 

Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí

22. 7. 2015 - Nové povinnosti dle změny Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Praha, Martin Doležal

28. 7. 2015 - Nové povinnosti dle změny Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Ostrava, Martin Doležal

29. 7. 2015 - Nové povinnosti dle změny Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Brno, Martin Doležal
 
19. 8. 2015 - Nové povinnosti dle změny Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Plzeň, Martin Doležal


20. 8. 2015 - Nové povinnosti dle změny Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Praha, Martin Doležal
 
8. - 9. 9. 2015 - Setkání s klienty, Zaječí (Vinařství U Kapličky)

10. 9. 2015 - Bezpečnost nových a provozovaných strojních zařízení, Praha, Ing. Parchaňský

22. 9. 2015 - Svařované konstrukce, provádění a navrhování oprav ocelových konstrukcí, Plzeň, Ing. Stanislava Hurníková


V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
pí Simonu Havránkovou (havrankova@tuev-nord.cz) nebo 
p. Jiřího Purma (purm@tuev-nord.cz).

 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.