Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.Vážení čtenáři,
 
v tomto vydání bych Vás rád upozornil zejména na naše nové webové stránky, resp. „podstránky“, které jsme založili speciálně pro školení, a to včetně školení pro oblast STK a SME. Záměrem jejich vytvoření je nejen zpřehlednění stále se rozrůstajícího počtu a druhu školení, ale zejména jednodušší možnost přihlášení online.
Rád bych Vás pozval i na blok odborných přednášek, které jsme připravili pro výrobce tlakových zařízení a dodavatele do jaderné energetiky jako součást doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu (12. 10. 2017, Brno).
Přeji Vám příjemné čtení a těším se na Vás na některé z námi připravovaných akcí!
 

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím 

Stroje jsou 4. nejčastějším zdrojem závažných pracovních úrazů

Ze statistiky Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že „stroje a zařízení mobilní a stabilní“ patří mezi nejčastější zdroje závažných pracovních úrazů. Nejčastějšími chybami, se kterými se setkávají i naši inspektoři, jsou nedostatečně chráněné pohyblivé části stroje, nevyhovující nebo žádné zařízení nouzového zastavení, ochranné kryty nebo ochranná zařízení neplnící svou funkci, nebezpečné hrany a rohy či snadná přístupnost živých částí elektrického zařízení stroje pracovníkům provádějícím obsluhu stroje.

Smyslem inspekcí, které nabízíme pro nová i provozovaná strojní zařízení tedy není „pouze“ naplnění legislativních požadavků, ale zejména identifikace nebezpečí a posouzení rizik, posouzení bezpečnosti elektrického zařízení a řada dalších, a to vše včetně návrhu opatření pro odstranění nebo snížení rizik.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na: Ing. Ladislav Parchaňský, Mobil.: +420 602 318 856, E-mail: parchansky@tuev-nord.cz


Nové zkoušky v mechanické laboratoři Brno

V rámci nové akreditace Laboratoří a zkušeben Brno, která proběhla v červenci 2017, byl navýšen počet nabízených akreditovaných mechanických zkoušek o creepovou zkoušku neboli zkoušku tečení za zvýšených teplot. Ta je důležitou charakteristikou kovových materiálů, které se používají za vyšších teplot, např. motory a turba do automobilů, turbíny elektráren apod.

Principem této metody je zatížení zkoušeného kovového vzorku pomocí závaží o konstantní, předem vypočítané hmotnosti a současného působení vysokých teplot (často až ½ teploty tavení daného materiálu). Výstupem z této zkoušky je doba do lomu měřená v hodinách, dále pak tažnost a zúžení. Doba do lomů závisí na zatížení, teplotě a volbě materiálu. Zkoušky pak mohou být „krátkodobé“ (desítky hodin), ale i „dlouhodobé“ (např. 100 000 hodin). Pro testování se používají především žáropevné materiály, např. ocel P92 (X10CrWMoVNb9-2).

Zkušebna nyní disponuje creepovými stroji, jejichž pece byly vybaveny novými termoregulátory a mohou pracovat až do teplot 1 200 ˚C. Na stroje lze zavěsit závaží působící na vzorek silou až 6 000 N, což je dostačující napětí pro přetržení vzorků.

Kontakt: Ing. Lukáš Cének, Tel.: 545 110 131, E-mail: cenek@tuev-nord.cz


Nedestruktivní zkoušení nabízíme už i v Brně

NDT laboratoř v Hradci Králové je v provozu od srpna 2016. Laboratoř nabízí provedení všech nedestruktivních zkoušek dle EN ISO 9712 a SNT-TC-1A (ASNT) – ASME Code Section I, Section V a Section VIII, a inspekce a technickou pomoc v oblasti NDT.

Veškeré zkoušky a dozory jsou garantovány pracovníky s nejvyšší dosažitelnou kvalifikací v oboru NDT zkoušení Level III. Pracovníci jsou navíc připraveni zabezpečit službu „externí Level III“ pro potřeby posouzení instrukcí a postupů, při rozhodování o neshodách a nejistotách, při určování použití jednotlivých metod, při zavádění a validaci nových metod a postupů a jiných nejnáročnějších odborných činností v oblasti NDT.

Zkoušky jsou prováděny buď v samotné zkušebně NDT, nebo na místě dle přání zákazníka, včetně vyhodnocení v pojízdné laboratoři a NOVĚ - od září 2017 - díky personálnímu posílení i přímo v Brně, kde máme k dispozici také mechanickou, metalografickou a chemickou laboratoř.

Kontakt: Milan Roman, Tel.: +420 296 587 268, E-mail: mroman@tuev-nord.cz


Postupně přecházíme na elektronickou podobu vydávaných certifikátů

V současné době vydává všechny certifikáty, jako výstupní dokumenty z procesů posuzování shody, inspekcí nebo certifikace personálu, vždy ve formě elektronického dokumentu Divize posuzování shody.

V některých případech (zvláště u certifikace personálu), kde to ještě požaduje zákazník, vystavujeme spolu s elektronickým originálem ještě také jeho papírový výpis. Za originál dokumentu je však považována pouze jeho elektronická verze opatřená platným ověřeným elektronickým podpisem. Papírový dokument (certifikát), i když na pohled vypadá stejně, má pouze hodnotu výpisu z originálu. Jediným originálem „v papírové podobě“ tak prozatím z důvodu zájmu zákazníků zůstávají certifikáty certifikačního orgánu pro výrobky. I zde jsme ale v případě zájmu schopni vystavit originál v elektronické podobě.

Důvodem přechodu je zejména nesrovnatelně vyšší stupeň zabezpečení proti zfalšování než u papírové formy, ale také úspora nákladů a času zákazníků.

Postup vytvoření originálu je následující:

 1. Po kontrole správnosti věcného obsahu je daný dokument z formátu word uložen do dlouhodobě archivovatelného formátu pdfA.
 2. Pověřenou osobou je elektronicky podepsán jejím vlastním uznaným zaměstnaneckým el. podpisem a zároveň je v tomto kroku automaticky opatřen elektronickou pečetí společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o., je zaarchivován v zabezpečeném elektronickém archivu a opatřen tzv. časovým razítkem dne jeho archivace.
  Následné změny v dokumentu již nejsou možné.
 3. Zákazník od nás dostává elektronický pdfA soubor, který obsahuje údaje o platnosti elektronického podpisu v daném čase, který si následně kdykoliv může ověřit.

Dokumenty jsou vydávány v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).
Pro více informací: Michaela Bubeníčková, Mobil: +420 776 070 776, E-mail: bubenickova@tuev-nord.cz


Vstoupili jsme v jednání s klíčovým dodavatelem do jaderné energetiky v Ruské federaci

Záměrem spolupráce je zajistit kompletní servis pro schválené výrobce z České republiky, Slovenska či jiných zemí EU na dodávky do jaderné energetiky, aktuálně pro výstavbu jaderných elektráren ve Finsku a Maďarsku.

Výčet služeb zahrnuje nejen pomoc při aplikaci kódů a standardů a jejich porovnání s místními předpisy dané země, ale také naši účast jako NoBo ve výrobě, zkoušení materiálů (destruktivní i NDT) či poskytnutí specialistů „externí Level III“.

TÜV NORD Czech je jednou z 10 zemí v rámci Skupiny TÜV NORD GROUP, která má vlastní „jaderné oddělení“. Díky téměř 500 jaderným expertům jsme schopni poskytnout kompletní portfolio služeb, mezi našimi specialisty v ČR jsou i jaderní ASME supervizoři (ANIS).

V případě Vašeho zájmu o konzultace se prosím obracejte na: Tomáš Havránek, Mobil: +420 606 690 205, E-mail: havranek@tuev-nord.cz


Předali jsme ocenění za spolupráci 12 vybraným společnostem

Dne 20. 9. 2017 jsme v Hluboké nad Vltavou předali 12 vybraným společnostem ocenění za spolupráci při prosazování kvality, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobě či provozu.

Výběr firem byl proveden na základě interních pravidel TÜV NORD Czech a i nadále bude prováděn jednou ročně.

Oceněnými firmami v roce 2017 jsou: ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., VÍTKOVICE STEEL, a. s., ŠKODA JS a.s., Chart Ferox, a.s., ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Hutní montáže, a.s., SIGMA GROUP a.s., ATG s.r.o., ŠKODA AUTO a.s., Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Všem oceněným a zúčastněným ještě jednou děkujeme!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mobil: +420 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.czNovinky

Featured Picture       
 

POZOR! Poslední možnost přihlásit se na náš blok přednášek v rámci MSV 2017!


Tlaková zařízení a jejich uvádění na trh v USA a Kanadě, nová jaderná legislativa v praxi, testování a zkoušky jako základ pro inspekční činnosti

Dne 12. 10. 2017 vystoupí odborníci TÜV NORD Czech v rámci doprovodného programu veletrhu MSV 2017 s blokem odborných přednášek na téma „Kontroly a testování včetně vybraných zařízení pro jadernou energetiku a oblasti ASME“. V případě Vašeho zájmu prosíme o
zaslání přihlášky nejpozději do pátku 6. 10. 2017.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi v sále C, Kongresové centrum, BVV, Brno!
Účastnický poplatek: 1.100 Kč + DPH / os. (1.331 Kč včetně DPH / os.)

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: 724 454 615, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


V říjnu spouštíme první školení pro pracovníky STK a SME


Od října 2017 rozšiřujeme portfolio našich školení o oblast vzdělávání kontrolních techniků STK, mechaniků SME a pracovníků, kteří obsluhují centrální informační systém stanic technických kontrol, a stanic měření emisí (CISSTK), a to na základě pověření od Ministerstva dopravy.

Termíny naleznete na našich nových stránkách určených pouze pro školení www.tuv-skoleni.cz, kde se zájemci mohou jednoduše přihlásit online.

V oblasti technických prohlídek vozidel jsme pro Vás připravili ještě další nové služby:

 • prodej „ekoplaket“ potřebných pro vjezd do nízkoemisních zón v Německu
 • možnost doplnění potřebných technických dat o jednotlivém dovezeném vozidle pro potřeby jeho „registrace“ v registru vozidel v ČR nebo pro potřeby schválení jeho technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v ČR

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat: Ing. Norbert Grosser, Mobil: +420 724 035 391, E-mail: grosser@tuev-nord.cz


Školení v oblasti GDPR pokračuje…


Souhrn školení v oblasti GDPR, které jsme pro Vás realizovali ve třetím čtvrtletí 2017, pro vás budeme plánovat i nadále.

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

GDPR přináší velké změny v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s daty a osobními údaji.

Přihlásit se můžete aktuálně na 2 termíny školení:

 • GDPR v praxi (2 9. 2017) - Seznámení s GDPR bude provedeno porovnáním k dosavadní praxi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento kurz je základním kurzem pro získání přehledu o změnách a požadavcích ve zpracování a ochraně osobních údajů.
 • Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů (20. – 21. 9. 2017) Tento kurz formou dvoudenní přípravy poskytne absolventům ucelený přehled o výkonu role pověřence a praktickou formou procvičí potřebné dovednosti.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mobil: +420 731 701 992,
E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


Novinky v oblasti školení


Díky Vaší poptávce jsme pro Vás přichystali zcela nové školení s názvem „Interní auditor ČSN EN ISO 19011:2012“, v termínu 18. 9. 2017. Toto školení je určené osobám, které chtějí auditovat systémy řízení (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO 50001:2011 a další) samostatně, bez účasti externích pracovníků, nebo těm kteří chtějí zdokonalit svoje auditorské dovednosti.

Zcela nově pro Vás začínáme realizovat školení v oblasti Microsoft Office:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Outlook…

První školení na téma: „MS EXCEL - vzorce a podmíněné formátování efektivně“ bude realizováno 11. 10. 2017 v Brně.

Těšit se můžete také na školení měkkých dovedností, např.:

 • Vystoupení na veřejnosti (prezentační dovednosti)
 • Komunikace s nadřízenými a podřízenými
 • Negativní zpětná vazba (vztah nadřízeného a podřízeného)…

NOVĚ! Veškerá naše školení naleznete na našich nových webových stránkách, které budeme nadále vylepšovat: www.tuv-skoleni.cz/skoleni-systemu-rizeni

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu. Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mobil: +420 731 701 992,
E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


 

Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí

 
3.10. IATF 16949 společenská odpovědnost PRG
4.10. FMEA PRG
9.10. Praktické ukázky a možnosti implementace ISO 9001 PRG
10.10. Novela atomového zákona PRG
11.10. Statistická regulace procesu (SPC) PRG
11.10. Vystoupení na veřejnosti (prezentační dovednost) PRG
11.10. MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně BRQ
12.10. Vzorkování dle SVP PRG
13.10. APQP PRG
17.10. ISO 9001 interní auditoři přeškolení PRG
17.10. Komunikace s nadřízenými PRG
18.10. Komunikace s podřízenými PRG
24.10. Bezpečnost strojního zařízení PRG
25.10. IATF 16949 změny v normě (malá zasedací místnost) PRG
30.10. SPC pro pokročilé PRG
1.11 Jak přijímat zaměstnance, jak propouštět zaměstnance PRG
7. - 8.11. ASME BRQ
8.11. ISO 22716 - správná výrobní praxe PRG
13.11. Analýza a řízení rizik-management rizik PRG
14.11. Prohlášení o shodě BRQ
16.11. Bezpečnostní díly PRG
21.11. Psychosociální rizika stres na pracovišti PRG
22.11. IATF 16949 interní auditoři přeškolení BRQ
28.11. FMEA PRG
29.11. FMEA praktický přístup PRG
30.11. Ishikawa + 5x Proč PRG

 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mobil: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.