Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.Vážení čtenáři,
 
v první řadě bych Vám rád popřál VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE!
A přestože se každý rok opakuji, i tentokrát Vám všem přeji hlavně pevné zdraví a nám v TÜV NORD Czech ještě navíc Vaši nadále trvající přízeň.

Nesmírně si vážíme toho, že s námi mnozí z Vás spolupracují již desítky let, nebojíme se ale ani výzev z oblastí pro nás dosud nových. Jednou z nich byla např. před 2 lety certifikace pro země Celní unie či energetický management (více se dočtete v Ohlédnutí za 4. čtvrtletím), v roce 2016 nedestruktivní testování v nově otevřené vlastní zkušebně. 
Naše služby se snažíme neustále rozvíjet, a podporovat tak alespoň trochu i Vaše vize a plány. Kromě uvedení řady nových služeb jsme loni opět posílili v oblasti jaderné energetiky a zahájili rozvoj v automobilovém průmyslu.

Ještě jednou děkuji za Vaši přízeň, těším se na další spolupráci a Vaše podněty či připomínky na info@tuev-nord.cz.

Děkuji a přeji příjemné čtení!

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím 

Rozšířili jsme tým pro kontrolu způsobilosti výrobců ocelových a hliníkových konstrukcí 

Certifikace ocelových a hliníkových konstrukcí dle ČSN EN 1090 je určena pro všechny firmy, které vyrábějí stavební ocelové a hliníkové konstrukce podléhající požadavkům Nařízení evropského parlamentu č. 305/2011 CPR.
 
Společnost TÜV NORD nabízí v ČR i na Slovensku prověřování zákazníků dle těchto norem a předpisů:

 • EN 1090-1 ve vazbě na CPR 305/2011 EP
 • EN 1090-2 ve vazbě na EN ISO 3834-2,3
 • EN 1090-3 ve vazbě na EN ISO 3834-2,3 

Díky českému osvědčení o akreditaci (vydáno ČIA) a získání statutu (od ÚNMZ) „Oznámený subjekt“ v systému EU NANDO (dříve autorizovaná osoba) může TÜV NORD Czech tyto služby nabízet za příznivější ceny a při lepší dosažitelnosti ve všech regionech.

V případě Vašeho zájmu o tyto služby prosím kontaktujte:
ČR: Pavel Stiller, Tel: +420 595 955 510, Mobil: +420 724 218 819, E-mail: stiller@tuev-nord.cz
SK: Ing. Branislav Jakubis, Tel: +421 918 885 764, E-mail: bjakubis@tuv-nord.com

 


TÜV NORD Czech posílila pozici leadera v oblasti jaderné energetiky

Oblasti jaderné energetiky se naše společnost věnuje již téměř 15 let, a dnes se tak můžeme pyšnit několika prvenstvími:

 • První inspekční společnost akreditovaná k provádění inspekčních činností v oblasti tzv. technické bezpečnosti v jaderné energetice
 • Koordinátor autorizovaných osob pro oblast provádění inspekcí v oblasti tzv. vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení v ČR
 • Společnost s největším počtem inspektorů v oblasti poskytování služeb dle ASME Boiler and Pressure Vessel Code
 • Nadnárodní skupina TÜV NORD s téměř 300 odborníky v oblasti energetiky a samostatným oddělením pro jadernou energetiku (ČR je jednou z 5 poboček tohoto oddělení)
 • Nabídka služeb v oblasti jaderné energetiky ve Skupině TÜV NORD již téměř 50 let (v Hamburku a Hannoveru zahájili naši kolegové odborný dohled nad jadernými elektrárnami v době, kdy se v Německu začala jaderná energie poprvé používat)

Rok 2016 pro nás znamenal další posun v oblasti realizace velkých projektů, ať již pokračování v dozoru nad výrobou kontejnerů na vyhořelé palivo, či nezávislý dozor nad prováděním NDT a svařovacími pracemi na jaderných elektrárnách v ČR i zahraničí.
Pochlubit se k dnešnímu dni můžeme i tím, že jsme v rámci vybraných projektů v oblasti NDT a svařování považováni za uznávanou autoritu při řešení neshod a nestandardních postupů.
 
Seznam veškerých aktivit prováděných pro oblast jaderné energetiky naleznete zde. 

V případě Vašeho zájmu o naše služby prosím kontaktujte: Ing. Daniel Jarchovský,
Tel: +420 296 587 251, Mob.:   +420 702 127 992, E-mail:
jarchovsky@tuev-nord.cz


 


Již rok jsou v platnosti legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

…a to dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Zatímco dosud se povinnost energetické náročnosti s téměř nulovou spotřebou energie vztahovala pouze na budovy, jejichž vlastníkem a uživatelem je orgán veřejné moci, s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2*, od 1. 1. 2018 se bude tato povinnost postupně rozšiřovat na všechny vlastníky budov:

 • od roku 2018 na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2
 • od roku 2019 na budovy nad 350 m2
 • od 1. 1. 2020 se bude tato povinnost týkat všech nových budov 

*Od 1. 1. 2017 se povinnost vztahuje už i na nové budovy ve vlastnictví a užívání orgánu veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2;  od roku 2018 to budou už všechny nové budovy těchto vlastníků.
 
Rozhodujícím datem je vždy datum podání žádosti o povolení stavby.
 
Vzhledem k tomu, že během prvního roku platnosti nového zákona se ukázalo, že většina projektantů nemá stále dostatečné informace a znalosti k projektování těchto budov a kvalita projektů často neodpovídá požadovaným legislativním povinnostem z hlediska energetické náročnosti (v mnoha případech dokonce ani nevědí, jak správně principielně projektovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie), začali jsme ve spolupráci s vybranými projekčními firmami nově projektované a realizované budovy prověřovat.
Smysl těchto kontrol spočívá především v prověření naplnění legislativních požadavků, posouzení projektové dokumentace a/nebo (pokud již byla zahájena stavba) kvality realizace stavby. Následně je vystaven certifikát „Budova s téměř nulovou spotřebou energie dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a souvisejících legislativních předpisů“.
Cílem je ochrana budoucích vlastníků a uživatelů budov nejen před rizikem nesplnění legislativních požadavků, ale i ochrana před nekvalitně provedenou výstavbou. Na druhé straně může sloužit zároveň jako ochrana projektantů a realizačních firem osvědčující správnost jejich práce.

V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte na: Martin Doležal, Mob.: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz

 


Novinky

Featured Picture       
 

POZOR! Atomový zákon je již v platnosti

Dne 1. 1. 2017 došlo k nabytí účinnosti nových legislativních předpisů v oblasti vybraných zařízení v jaderné energetice – zákona č. 263/2016 Sb. (Atomového) a jeho prováděcích vyhlášek.      

Vyhlášku č. 309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení nahradila vyhláška č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.
Ta je zejména v oblasti modulárního posuzování shody vybraných zařízení velkým sblížením s novými předpisy v oblasti posuzování shody tlakových zařízení tj. Směrnicí evropského parlamentu a rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.
Kromě termínu „posuzování shody“ se v nové vyhlášce setkáváme s novými termíny jako „zajišťování shody“, „zajišťování kvality“, „prověřování shody“, které v sobě zahrnují požadavky jak na autorizované a akreditované osoby, tak na výrobce, dovozce, distributory, montážní firmy.
Vyhlášku č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd nahrazuje nová vyhláška č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení, která však už neobsahuje přílohu o zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.
Pro ty z nás, kteří se touto problematikou zabýváme, je zřejmé, že zařazení do bezpečnostních tříd je velmi důležité pro stanovení přístupů a požadavků na navrhování, výrobu, kontroly, zkoušky a posuzování shody vybraných zařízení.

Na vydání další nové prováděcí vyhlášky atomového zákona „O požadavcích na projekt jaderného zařízení“, která bude řešit zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd, se v době uzávěrky tohoto newsletteru ještě čeká.
 
V případě Vašich dotazů se prosím neváhejte obrátit na: Ing. Pavel Pánek, Tel.:  +420 296 587 249, Mobil: +420 724 521 186, E-mail: panek@tuev-nord.cz


 


Přechodová období pro certifikace dle EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a IATF 16949:2016


Rádi bychom Vás upozornili, že stávající certifikáty vydané podle norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 a ISO/TS 16949:209 jsou platné maximálně do
14. 09. 2018.
Současně byla stanovena přechodová období, která jsou pro ISO normy odlišná od norem automobilových:

 1. Přechodové období pro normy EN ISO 9001:20015 a EN ISO 14001:2015 je stanoveno tak, že od dubna 2017 se veškeré recertifikační a nové certifikační audity již musí provádět dle revize norem z roku 2015. Přechod na nové normy je možné provést i při kontrolních auditech, vydaný certifikát pak bude mít platnost shodnou s datem uvedeným na certifikátu původním. Je však také umožněno, že po dubnu 2017 mohou kontrolní audity ještě proběhnout podle staré revize norem.
 2. Přechodové období pro normu IATF 16949:2016, která byl vydána 1. 10. 2016, je stanoveno následovně: 
 • od ledna 2017 je možno provádět veškeré audity již podle nové normy 
 • od října 2017 se veškeré audity již musí provádět jen podle nové normy(bez ohledu na to, zda audit podle staré normy měl být kontrolní či recertifikační), a to (v souladu s dokumentem TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 =›  IATF 16949, který je veřejně dostupný na http://www.iatfglobaloversight.org) v rozsahu recertifikačního auditu. Nové certifikáty dle IATF 16949:2016 pak budou vydány na nové tříleté období.

 
! POZOR – DŮLEŽITÉ

Hraniční termín 14. 09. 2018 pro přechod na výše uvedené revize norem znamená, že do tohoto data musí být nové certifikáty vydány, tj. audity musí být provedeny s náležitým předstihem. U normy IATF 16949:2016 je např. max. předepsaná doba na vydání certifikátu 120 dnů od posledního dne auditu na místě. Z tohoto hlediska také musí být audity ve spolupráci s certifikačním místem plánovány.
 
Vaše dotazy rádi zodpovíme na plánovaných školeních, popř. se na nás neváhejte obrátit:
Ing. Jiří Panáček, Tel: +420 296 587 237, Mob.: +420 602 530 547, E-mail: panacek@tuev-nord.cz


 


Připravujeme pro Vás další sérii seminářů na téma ASME


S ohledem na úspěšnost série z roku 2015 jsme pro Vás připravili další 3 termíny seminářů zaměřených na jednotlivé sekce ASME B&PV Code v aktuálně platné Edici 2015.
Přesné termíny a místa konání budou vypsány co nejdříve. Již teď se nicméně můžete hlásit se zájmem o níže vypsaná témata:

 • Úvod do ASME B&PV Code – Všeobecný přehled
  (předpokládaný termín: duben)
 • ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby
  (předpokládaný termín: červen)
 • ASME Code Section IX a V - Svařování a nedestruktivní zkoušení (předpokládaný termín: září)

Všechny semináře jsou vedeny v českém jazyce autorizovanými inspektory kvalifikovanými dle požadavků předpisu ASME QAI-1 a požadavků National Board s dlouholetou praxí v oblasti autorizované inspekce dle ASME B&PV Code. Každý z účastníků obdrží podrobné podklady se všemi probíranými tématy semináře.

TÜV NORD je v ČR v současné době společností s největším počtem inspektorů v oblasti poskytování služeb dle ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

Váš případný zájem o účast na některém ze seminářů prosím směrujte na: Simona Havránková, Tel.:    +420 495 822 390, Mob:  +420 724 418 405, E-mail: havrankova@tuev-nord.cz


 


NOVÁ SLUŽBA
Kurzy pro techniky a mechaniky STK a SME …již v průběhu
2. čtvrtletí 2017!


Dne 21. 12. 2016 jsme získali pověření od Ministerstva dopravy v oblastech STK a SME, a to v tomto rozsahu:

 • Provádění výuky v základním kurzu pro kontrolní techniky STK a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto techniků
 • Provádění výuky v základním kurzu pro mechaniky SME a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto mechaniků
 • Provádění výuky v kurzu obsluhy automatizovaného systému STK a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti této obsluhy
 • Zpracovávat závěrečnou expertízu k plnění podmínek pro provozování STK po ukončení její výstavby
 • Zpracovávat závěrečnou expertízu k plnění podmínek pro provozování SME po ukončení její výstavby a pro změnu rozsahu osvědčení k provozování SME

V oblasti provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek jsme se získáním pověření stali jedním ze 3 poskytovatelů těchto služeb v České republice.

Plán konkrétních termínů pro Vás již připravujeme a v co nejbližší době zveřejníme na našich webových stránkách.
 
V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech: Ing. Norbert Grosser, Tel.: +420 296 587 244, Mobil: +420 724 035 391, E-mail: grosser@tuev-nord.cz


 


Informace potřebné při zadávání zakázek do mechanické zkušebny


Z důvodu četnosti chybějících podkladů při zadávání zakázek do Laboratoří a zkušeben Brno pokračujeme v pravidelné sérii informací, jak správně postupovat tak, abychom Vám mohli výsledky analýz předat v co nejkratším  termínu. (Předchozí článek na téma zadávání zakázek do laboratoře analytické chemie naleznete zde).

Potřebné podklady pro zadávání zakázek do mechanické zkušebny:

1) správné množství a velikost dodaného vzorku
Častými nedostatky jsou:​

 • příliš velký vzorek (např. plech): s šířkou přesahující rozměry rozřezávací pily, tedy více než 300 mm.
 • příliš malý vzorek: především u zkoušky tahem, kdy je nutné počítat s přídavkem materiálu na uchycení v tahovém stroji (plechy, šrouby...)
 • překročení kapacity tahového stroje: nejčastěji se setkáváme u zkoušek šroubů rozměrů M39 a větší
 • v případě zkoušení šroubů neuvedení typu závitu, pokud je jiný než metrický​
 • dalším omezením tahového stroje je maximální zdvih hydraulických pístů: nejméně jsme omezeni u zkoušky tvrdosti, kdy můžeme zkoušet téměř všechny velikosti vzorků a tvarů, jen je nutné mít na paměti, že musí být tato zkoušená plocha přístupná vnikajícímu tělesu tvrdoměru.

2) požadované zkoušky a jejich rozsah
Především u měření tvrdosti je nutné, aby si zákazník stanovil zkušební metodu, počet měření a místo na vzorku, kde má být zkoušení provedeno. U zkoušky tahem (rázem v ohybu) je pak v případě zkoušení plechu dobré znát směr válcování plechu a tudíž i směr odebrání vzorku z tohoto plechu. Zákazník by si měl stanovit, zda chce zkoušet při teplotě pokojové, popřípadě zvýšené, nebo snížené.


Výše zmíněným problémům lze předejít, pokud nám zákazník před samotným zkoušením dodá:

 • výkresovou dokumentaci a atest materiálu (místo atestu může rovněž upřesnit materiálovou normu)
 • rozsah zkoušení a normy, podle kterých má být zkouška provedena


V neposlední řadě je nutné, aby zákazník počítal s tím, že zkoušky v mechanické zkušebně jsou destruktivní a dojde ke zničení vzorků (výjimkou může být měření tvrdosti).

Pokud chce zákazník vrátit vzorky po testování, je dobré to rovněž domluvit předem, před samotným začátkem procesu.
 
V případě Vašeho zájmu o služby mechanické zkušebny prosím kontaktujte: Ing. Lukáš Cének, Tel.: +420 545 110 131, E-mail: cenek@tuev-nord.cz
 


Plánovaná školení v duchu příprav na nové normy a novely


Čtvrté čtvrtletí roku 2016 bylo bohaté zejména na poptávku v oblasti novely atomového zákona a oblasti nástrojů kvality, kde jste mohli slyšet poznatky z 8D reportu, PPAP nebo praktického přístupu k řízení FMEA. 

! Na školení „Novela Atomového zákona“ navážeme tématem „Radiační ochrana v průmyslových aplikacích“ v termínu 18. 1. 2017 určené zejména pro společnosti nakládající s průmyslovými aplikacemi zdrojů ionizujícího záření, včetně zkoušení radiografickými metodami.

V následujícím čtvrtletí se můžete těšit také na školení na novou normu, která již vyšla v anglickém jazyce, tj.: IATF 16949:2016 (termín v únoru 2017), nebo novou normu ISO 45001 (termín v březnu 2017).

Zbrusu nově jsme pro Vás v termínu 22. 2. 2017 připravili školení „Vzorkování podle SVP ve výrobě kosmetických přípravků“.

Změny také proběhly v zákonech pro: „Legislativu tlakových zařízení 2014/68/EU“ nebo „ES Prohlášení o shodě“. Dle poptávky plánujeme školení PED v termínu 17. 1. 2017 a ES Prohlášení o shodě v termínu 21. 2. 2017.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


 

 

 

Školení plánovaná pro první čtvrtletí

 
17.1 Legislativa tlakových zařízení 2014/68/EU PRG
18.1 Radiační ochrana v průmyslových aplikacích PRG
20.1. PPAP PRG
2.2. SPC PRG
7.2. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců PRG
9.2. IATF 16949 změny v normě PRG
14.2. IATF 16949 interní auditoři PRG
upřesníme Nákladové řízení a tvorba podnikového rozpočtu PRG
16.2. ISO 9001 interní auditoři PRG
21.2. ES Prohlášení o shodě PRG
22.2. Vzorkování podle SVP ve výrobě kosmetických přípravků PRG
28.2. Personální procesy PRG
27.2. Navrhování svařovaných konstrukcí a strojních zařízení PRG
2.3. Změny v normě EN ISO 9001:2015 PRG
6.3. APQP PRG
7.3. Komunikace s podřízenými PRG
8.3. Komunikace s nadřízenými PRG
9.3. Bezpečnost strojního zařízení PRG
13.3. ISO 45001 změny v normě BRQ
14.3 EN ISO 9001 interní auditoři BRQ
23.3. ISO 45001, interní auditoři BRQ
28. - 29.3. ISO 50001 interní auditoři BRQ
upřesníme Integrace v systému podnikového řízení PRG
upřesníme Statistické přejímky PRG
upřesníme GDT PRG

 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.