Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení čtenáři,
 
na začátku r. 2018 se sluší trochu ohlédnout za rokem uplynulým. Byl to rok velmi intenzivní spolupráce s Vámi, našimi klienty, rok hledání nových trhů a rozšiřování našich služeb.

Všechna naše předsevzetí se nám podařila naplnit a já bych rád poděkoval všem našim kolegům a spolupracovníkům za to, že bez ohledu na vlastní pohodlí a pracovní dobu navázali na dosavadní úspěchy naší společnosti a dále rozvíjeli náš potenciál.

 
I v tomto roce je naším hlavním cílem držet s Vámi krok a přizpůsobovat naše služby vývoji trhu a Vašim potřebám.

Mnoho úkolů nás tak např. čeká v důsledku plánované výstavby několika jaderných elektráren v Evropě a přilehlých zemích: jednání s významnými hráči na trhu, navazování spolupráce s dalšími jadernými experty, účast na ATOMEXPO 2018, vytvoření podpůrného centra pro potenciální dodavatele, školení v oblasti legislativních změn (Atomový zákon, ASME)… Úsilí směřující k tomu, že jsme rámci celé TÜV NORD GROUP s více než 10 tis. zaměstnanci považováni za expertní pobočku pro ruské technologie VVER.

Těším se na další spolupráci s Vámi!
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím

V březnu vyšla dlouho očekávaná norma ISO 45001
 

12. března 2018 vyšla mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem pro použití.

Od počátku milénia se jedná už o druhý pokus o jeho vydání pod hlavičkou Mezinárodní organizace pro standardizaci. Předchozí návrh však neuspěl. Proto Britský standardizační institut (BSI) vydal normu BS OHSAS 18001, která se zanedlouho po svém vydání v roce 1999 stala i normou používanou k akreditované certifikaci v mezinárodním měřítku. (Jako ČSN byla vydána v roce 2004).

Vydání ISO 45001, ač s ročním zpožděním, bylo tedy nyní úspěšné, a tak BSI ohlásil stažení OHSAS 18001 do 3 let. To prakticky znamená, že akreditovaná certifikace podle OHSAS 18001 bude ukončena do 11. března 2021.

! Co přináší nová požadavková norma pro Systémy managementu BOZP?

Tak především plnou kompatibilitu s již existujícími požadavkovými normami ISO pro systémy managementu – zejména pak ISO 9001 a ISO 14001.

Je totiž genericky strukturována do tzv. struktury vysoké úrovně, takže obsahuje stejný počet 10 základních kapitol. Vychází přitom z konceptu OHSAS 18001, který rozšiřuje o podrobnosti doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Zejména se to týká konceptů konzultací s pracovníky a jejich spoluúčasti na záležitostech BOZP a dále aplikací hierarchie nástrojů pro řízení rizik, které zahrnují odstranění nebezpečí, snížení rizik substitucí nebezpečných procesů, činností, materiálů a zařízení, dále využití technických, organizačních a administrativních nástrojů, včetně výcviku, a až v poslední řadě použití vhodných ochranných pomůcek. Větší důraz je také kladen na proces nakupování a zejména pak outsourcingu.

Tyto zásady však plně podporuje právo Evropské Unie, včetně české legislativy, takže největší novinkou pro certifikované organizace může být integrace dosavadních nástrojů managementu BOZP s novým konceptem norem ISO pro systémy managementu, který zahrnuje strategické řízení prostřednictvím kontextu organizace, plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran a identifikace rizik a příležitostí pro strategické záměry.

Výhodou proto bude předchozí certifikace podle novel ISO 9001, respektive ISO 14001 z roku 2015.

V případě Vašeho zájmu jsme pro Vás na toto téma připravili školení:


   1. ISO 45001 změny v normě, v termínu 22.05.2018
   2. ISO 45001 interní auditoři přeškolení, v termínu 23.05.2018
   3.
ISO 45001 interní auditoři začátečníci, v termínu 19.–20.06.2018

Více informací:
Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail:
saroch@tuev-nord.cz
V případě zájmu o školení:
Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail:
sverakova@tuev-nord.cz

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI – ZDENeodkládejte "přechodové" audity ISO 9001 a ISO 14001 na léto!
 

Blíží se termín 14. září 2018 a s ním i ukončení přechodného období "starých" a "nových" verzí norem.

Od 15. března 2018 musí být podle rezoluce číslo 13/2017 Mezinárodního akreditačního fóra (IAF) všechny další audity – certifikační, kontrolní i recertifikační – prováděny již výhradně podle "nových" verzí, tedy podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Mohlo by se na první pohled zdát, že přechod na nové normy probíhá hladce a do konce přechodného období, tedy již zmíněného 14. září 2018, budou již všechny auditované firmy převedeny pod nový certifikát. Zdání ovšem klame, neboť do konce roku 2017 byla převedena pouze necelá polovina všech platných certifikátů.

Největší výzvou pro všechny certifikační orgány budou ty společnosti, které byly i po 15. září 2017 auditovány podle ISO 9001:2008 nebo podle ISO 14001:2004. Takovéto firmy si totiž, pokud si chtějí udržovat platnost vydaných certifikátů, musí objednat audity v dřívějším termínu tak, aby byl dostatečný časový prostor na uzavření auditů a vydání nových certifikátů. Tento časový odstup od posledního dne auditu na místě bývá i za normálních okolností zhruba 25 dní. No, a protože magickému datu 14. září 2018 předchází doba dovolených (auditorů, jednotlivých pracovníků i celých závodů), je jasné, že již brzy nastane závod s časem o limitované kapacity certifikačních orgánů.

Technický sekretariát TÜV NORD Czech pro systémovou certifikaci odhaduje, že v letních měsících bude třeba provést až o 30 auditů více, než by bylo obvyklé, pokud by žádný přechod na nové normy nebyl.

Tato hrozba si vyžádá velmi pečlivé plánování kapacit auditorských i technického sekretariátu.

Neodkládejte proto raději "přechodové" audity na nejzazší možný termín. Riskujete, že nebude technicky reálné zajistit kontinuitu platnosti Vašich certifikátů.

Bližší informace:
Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.czUrychlení procesu uvolňování auditů dle VDA 6.1
 

Divize Certifikace systémů managementu TÜV NORD Czech získala v osobě jejího ředitele konkurenční výhodu, a to v podobě významného urychlení procesu uvolňování auditů dle VDA 6.1.

Ing. Jiří Panáček byl totiž koncem ledna schválen VDA QMC i jako tzv. "veto persona", čímž se u auditů, které bude provádět jiný auditor než je on, bude moci technické přezkoumání zpráv uskutečnit v pražské kanceláři.

V případě urgentních požadavků tak budeme moci klientům mnohem snadněji vyjít vstříc.

Bližší informace:
Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.czNaše laboratoř jako jediná v ČR provádí stanovení melitelnosti uhlí
 

Laboratoř energetické chemie, která je součástí akreditovaných Laboratoří a zkušeben Brno, provádí rozbory hnědého a černého uhlí.

Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku jako jediná laboratoř v ČR provádí stanovení melitelnosti uhlí.

Melitelnost uhlí je vlastnost vyjadřující stupeň obtížnosti jeho rozemletí. Je to porovnávací hodnota, udávající, kolik energie je potřeba k rozemletí uhlí na prášek požadované jemnosti.

Naše laboratoř nabízí stanovení melitelnosti uhlí dvěma akreditovanými metodami, a to metodou Hardgrove a VTI.

Do provozu byl opět uveden mlýnek pro stanovení melitelnosti uhlí metodou VÚK. Tato metoda je vhodná zejména pro hnědé uhlí.

Podstatou zkoušky je rozemletí vzorku uhlí v laboratorním tlukadlovém mlýnku, k tomuto účelu upraveném. Rozemletý vzorek se proseje na předepsaných sítech, hmotnostní zbytky na dvou různých sítech se vynesou do grafu, ze kterého se poté odečte hodnota melitelnosti. Tato zkouška není akreditovaná.

K provedení zkoušky je potřeba dodat do laboratoře vzorek uhlí o hmotnosti 5 kg.

Pro další informace kontaktujte: Ing. Dana Wojnarová, tel.: 545 110 127, e-mail: wojnarova@tuev-nord.cz.

 


Novinky

 Účastníme se 10. ročníku ATOMEXPO 2018 v ruském Sochi
 

Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 se účastníme jednoho z nejvýznamnějších setkání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky, které již 10. rokem organizuje ROSATOM (jeden z nejvýznamnějších dodavatelů jaderných elektráren). Najdete nás na stánku č. C21 (společně s kolegy z Egypta, Lotyšska a Německa).

Jaderné elektrárny dozorujeme po celém světě od plánování výstavby až po ukončení provozu. V oblasti supervizí nad NDT a svařováním patříme mezi nejuznávanější autority v ČR a SK, v počtu zkušených odborníků (NDT expertů Level III a inspektorů ASME) se řadíme na čelní místo. V rámci Skupiny TÜV NORD GROUP jsme naší mateřskou společností považováni za expertní centrum pro ruskou technologii VVER, a to na základě dlouholetých zkušeností našich odborníků s touto technologií.

Naše zkušenosti bychom rádi prezentovali jako nezávislá třetí strana nejen potenciálním dodavatelům, kterým pomáháme s naplněním požadavků investora a legislativy EU, ale také investorům / budoucím provozovatelům, kterým umíme zastřešit odborný dozor nad celým projektem.

Bližší informace o našich službách naleznete zde.

Kontakt:
Tomáš Havránek, Mob.: +420 606 690 205, E-mail: havranek@tuev-nord.cz

 Za 2 měsíce vstoupí v platnost požadavky GDPR
 

Zbývají 2 měsíce do zahájení platnosti GDPR: 25. 5. 2018!

Nejste si jisti, zda splňujete nové povinnosti? Potřebujete objasnit některé požadavky?

V minulosti jsme pro Vás zorganizovali školení na téma GDPR - základní kurz. Zároveň jste měli možnost zúčastnit se našich kurzů pro tzv. Pověřence GDPR.

Zcela nově jsme pro vás připravili školení s název GDPR – praktická dovednost, které je určeno pro ty, kteří si neví rady s dokumentací pro GDPR a DPO a nejsou si jisti, jak zavést GDPR do praxe.

Seminář Vám pomůže prakticky využít:

 • Balanční test a test slučitelnosti
 • Seznámíme Vás s praktickým posouzením rizik - možnými hrozbami a scénáři
 • Ukážeme Vám vzorovou identifikaci zpracování osobních údajů a posouzení rizik – praktické vyplnění a ohodnocení vybraného zpracování
 • Prakticky vás seznámíme s provedením a přípravou Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Ukážeme Vám, jak připravit plán a program auditu / kontroly ochrany osobních údajů

Školení je realizováno formou dvoudenního kurzu, kde se dle Vašeho požadavku na náplň učiva, můžete přihlásit na jeden den, druhý den nebo oba dva dny školení / dle Vašich potřeb.

Pro více informací o tomto školení klikněte na odkaz zde.

Kontakt:
Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 Připravujeme pro Vás seminář ASME Code Section IX a V – Svařování a Nedestruktivní zkoušení
 

Vyvážíte nebo plánujete export kotlů, tlakových nádob či komponent jaderných elektráren do USA, Kanady, Blízkého a Středního východu? Potřebovali byste objasnit požadavky ASME B&PV Code?

Náš další 2-denní seminář, tentokrát zaměřený na požadavky ASME B&PV Code Section IX a V na kvalifikaci postupů svařování, kvalifikaci svařovacího personálu a na nedestruktivní zkoušení tlakových zařízení, se bude konat 5. - 6. 6. 2018 v Brně.

Cílovou skupinou jsou technologové, technologové svařování, pracovníci v oblasti nedestruktivního zkoušení, řízení a kontroly kvality, projektanti, konstruktéři, pracovníci nákupu a výroby.

Všechny semináře jsou vedeny v českém jazyce autorizovanými inspektory kvalifikovanými dle požadavků ASME QAI-1 a National Board s dlouholetou praxí v oblasti posuzování shody dle ASME B&PV Code.


V oblasti ASME dnes patříme mezi lídry nejen v ČR, ale díky vedení kompetentního centra celé TÜV NORD GROUP, které bylo svěřeno jednomu z našich odborníků (Ing. Duba), posilujeme svou pozici i na mezinárodní úrovni.
Pokud byste měli nejasnosti,
zde naleznete postup pro získání ASME certifikátu a ASME certifikační značky.


Zasílat nám můžete i dotazy / problémy, které byste rádi zařadili do programu semináře:

Naděžda Šašková, Mob.: +420 723 364 911, E-mail: saskova@tuev-nord.cz

Více informací a přihlášky najdete zde.

Těšíme se na Vás!

 Podílíme se na projektu "Moderní servis" u dealerů ŠKODA AUTO
 

Ve spolupráci se ŠKODA AUTO zahájíme v letošním roce projekt, jehož cílem je zlepšení a urychlení procesů a celkové zkvalitnění služeb u jednotlivých dealerů ŠKODA AUTO. V pilotní fázi je projekt Moderní servis určen pouze pro vybrané dealery, do budoucna by tímto nezávislým posouzením a poskytnutím návrhů na zlepšení měla projít celá síť, tedy cca 220 dealerů v ČR.

Kontakt: Ing. Antonín Jedlička: +420 606 659 568, E-mail: jedlicka@tuev-nord.czPřijďte nás podpořit 14. 6. 2018 na běžecký závod O2 Pražská štafeta 2018
 

Kde? V Praze ve Stromovce od 18. hodin. Naše 3 týmy poběží štafetový závod na 4 x 5 km.

Bližší informace o závodu najdete zde. Přípravu našich TÜV NORD Blue Line týmů a jejich výsledky můžete sledovat i na sociální síti LinkedIn.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.czVaše nejčastější dotazy
 

V návaznosti na Vaše dotazy a poptávky jsme pro Vás ve spolupráci se společností SEKURKON s.r.o. připravili školení, která navazují na naše dlouhodobé aktivity v oblasti legislativních změn a technických požadavků.

 1. Nová legislativa v oblasti vybraných zařízení podléhajících ustanovením atomového zákona č. 263/2016 Sb. prováděcí vyhlášce č. 358 /2016 Sb. o požadavcích na zajištění kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
  16. 5. 2018, Hotel Myslivna Brno POZVÁNKA ZDE
 2. Vybrané technické požadavky normy EN 1090-2 – oblast svařování, určování stupňů kvality a příčiny vad svarových spojů
  23. 5. 2018, Dům techniky Pardubice POZVÁNKA ZDE

Kontakt:
Mgr. Ondřej Zavadil, mob.: +420 774 413 722, e-mail: zavadil@sekurkon.czNová témata školení

Na základě vaší poptávky jsme pro Vás přichystali zcela nová školení pro 2. čtvrtletí:

 1. "Řízení neshodného výrobku" v termínu 10. 04. 2018
 2. "Reklamační řízení ISO 9001" v termínu 23. 04. 2018
 3. "Odpovědnost za výrobek - automotive" v termínu 15. 05. 2018
 4. "Posuzování a snižování rizik strojního zařízení" v termínu 22. 05. 2018
 5. Školení na normu IATF 16949:2016 interní auditoři v anglickém jazyce, termín 02. 05. 2018

Kontakt:
Ing. Klára Svěráková, Mob.: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 


Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

Datum Druh školení Město
04.04.18 PPAP PRG
05.04.18 Bezpečnost strojního zařízení PRG
05.04.18 IATF 16949 změny v normě PRG
09.04.18 FMEA praktický přístup PRG
12.04.18 ISO 9001 změny v normě PRG
16.04.18 Kosmetika - správná výrobní praxe PRG
19.04.18 DOE PRG
24.04.18 Společenská odpovědnost - IATF PRG
10.04.18 Řízení neshodného výrobku PRG
25.-26.04.18 ISO / IEC 27001:2013 PRG
23.04.18 Reklamační řízení ISO 9001 PRG
02.05.18 IATF 16949 interní auditoři přeškolení PRG
03.05.18 SPC PRG
04.05.18 SPC pro pokročilé PRG
15.05.18 ISO 9001 interní auditoři přeškolení PRG
15.05.18 Odpovědnost za výrobek PRG
16.05.18 8D, Ishikawa + 5x Proč PRG
16.05.18 ISO 14001 interní auditoři přeškolení PRG
17.05.18 Analýza a řízení rizik PRG
22.05.18 Posuzování a snižování rizik strojního zařízení PRG
22.05.18 ISO 45001 změny v normě PRG
23.05.18 ISO 45001 interní auditoři přeškolení PRG
23.05.18 Vzorkování v kosmetice PRG
17.05.18 Analýza a řízení rizik PRG
29.-30.05.18 ISO 9001 interní auditoři začátečníci PRG
05.-06.06.18 ASME Code Section IX a V – Svařování
a Nedestruktivní zkoušení
BRQ
12.06.18 Novela atomového zákona PRG
19.-20.06.18 ISO 45001 interní auditoři začátečníci PRG
 

Bližší informace a online přihlášky: www.tuv-skoleni.cz

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na:
Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mobil: +420 731 701 992, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 

bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.