Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.


 
Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání našeho newsletteru jsme trochu bilancovali nad právě uplynulým rokem a rádi bychom se s Vámi podělili o naše úspěchy, kterých jsme dosáhli zejména v oblasti jaderné energetiky.

Jsem si plně vědom, že za našimi úspěchy stojíte jednak Vy, naši zákazníci, a jednak naši nekompromisní inspektoři, auditoři a všichni ostatní kolegové, usilující vždy o nalezení co nejlepšího řešení Vašich požadavků.

Rád bych Vám všem proto poděkoval a popřál vše nejlepší v celém tomto roce!

Mnoho zdraví a spokojenosti přeje
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím

TaRC Temelín

Škoda Auto Vrchlabí

ČEZ získal osvědčení o schválení školicího a zkušebního střediska pro NDT personál

Osvědčení o schválení, které bylo vydáno 29. 11. 2019, potvrzuje, že TaRC (Tréninkové a realizační centrum) Temelín je schváleným školicím a zkušebním střediskem pro školení a zkoušení NDT personálu pro PT a VT (odkaz na osvědčení).

TaRC bylo slavnostně otevřeno v dubnu 2019 v jaderné elektrárně Temelín - Březí. Středisko provádí školení svářečů a NDT personálu pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín).
Smyslem střediska, které patří mezi nejmoderněji vybavená školicí centra v ČR, je zavedení systému vedoucího ke zkvalitnění a vyšší bezpečnosti výkonu služeb personálu NDT a svářečů, a to nejen zaměstnanců JE, ale také jejich dodavatelů a poddodavatelů. V roce 2020 plánuje rozšíření o další metodu MT a v přípravách je akreditace Materiálové laboratoře pro mechanické, metalografické a chemické zkoušky.

TÜV NORD Czech, podobně jako u ostatních uznaných školicích a zkušebních středisek, zajišťuje dohled nad dodržováním zavedených systémů, a poskytuje součinnost při zkoušení vedoucí k následné certifikaci NDT personálu.

Bližší informace o cestě vedoucí k získání certifikátu naleznete zde.

Kontakt: Ing. Daniel Jarchovský, Tel: +420 296 587 251, Mob.: +420 702 127 992, E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz


Posílili jsme v oblasti posuzování shody vybraných zařízení pro jaderná zařízení

Rok 2019 byl z pohledu aktivit autorizované osoby AO 248, a zejména činností prováděných v rámci posuzování shody vybraných zařízení pro jaderná zařízení, úspěšným obdobím.
Nejenže se k nám vraceli stálí zákazníci (výrobci, dovozci, právnické osoby provádějící montáž vybraných zařízení po výrobě a držitelé povolení k provozu jaderných zařízení, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta), ale o naše služby projevili zájem také noví zákazníci, kteří jsou dodavateli vybraných zařízení do jaderných elektráren.

Z toho je patrné, že i odborná veřejnost vnímá pozitivně přístupy a způsoby naší společnosti k naplňování a zajišťování technické a jaderné bezpečnosti, tj. hlavních požadavků platné legislativy v této oblasti.

K dnešnímu dni nabízíme provádění inspekčních činností při posuzování a ověřování shody vybraných zařízení a jejich částí a při činnostech spojených s posuzováním základních a přídavných materiálů s technickými požadavky, určených pro výrobu vybraných zařízení prostřednictvím 14 vysoce kvalifikovaných inspektorů.

Neméně významnou činností naší společnosti je také služba našich laboratoří, která zejména v letošním roce zajišťovala operativně služby spojené s ověřováním vlastností materiálů vybraných zařízení v rámci odstávek jaderného zařízení v Dukovanech.

Pro zajištění a udržování všech potřebných kompetencí a osobních kvalifikací inspektorů organizujeme pravidelně dvakrát ročně (plus na základě aktuálních potřeb) výměny zkušeností. Během nich dochází k vzájemnému předávání zkušeností a poznatků inspektorů, které získali při konkrétních případech posuzování shody v rámci výroby, dovozu, nebo montáží vybraného zařízení v jaderných elektrárnách.

Jednou z velmi důležitých a osvětových činností naší společnosti je také předávání informací o nové legislativě v rámci otevřených seminářů, které jsou pořádány nejen pro naše zákazníky, ale také pro zájemce z oblasti laické veřejnosti. Letos jimi prošlo v této oblasti více než 200 účastníků.

V rámci možnosti rozšíření dalších služeb pro držitele povolení k provozu jaderných zařízení zajistila naše společnost prověřování inspektorů prostřednictvím NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) k možnosti vstupování do životně důležitých prostor držitele povolení při provádění posuzování a ověřování shody vybraných zařízení.

Kontakt: Ing. Pavel Pánek, Tel.: +420 296 587 249, Mobil: +420 724 521 186, Email: panek@tuev-nord.cz


Zapojili jsme se do testování kvality vozů Hyundai

Pro Hyundai Motor Manufacturing Czech provádíme od října 2019 testování automobilů v reálném provozu. První testy byly provedeny v říjnu se smyslem ověřit kvalitu nového typu vozu při najetí 10 tis. km v rámci Prahy (tzv. super city mode).

Smyslem testů je posouzení kvality a bezpečnosti vozů nezávislými odborníky a technická zpětná vazba výrobci pro zvyšování kvality daného modelu.

Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


Ukončili jsme studii proveditelnosti kvalifikace a certifikace systémů řízení pro ruské jaderné elektrárny

V průběhu měsíce října byla vypořádáním připomínek finálního zákazníka, ruské firmy RASU, ukončena studie proveditelnosti kvalifikace a certifikace systémů řízení pro ruské jaderné elektrárny. Na této studii, o které jsme v novinkách informovali v srpnu, pracovali experti TÜV NORD Czech společně s německými kolegy z TÜV NORD EnSys.

Nyní, po úspěšném ukončení první etapy projektu, začaly mezi jeho účastníky (RASU, TÜV NORD EnSys a TÜV NORD Czech) rozhovory o vlastní mezinárodní kvalifikaci a certifikaci. Zahájení této druhé etapy projektu se očekává v prvních měsících roku 2020. O dalším vývoji budeme dále informovat.

Kontakt:
Ing. Milan Mušák, MBA, Mob.:+420 602 275 761, E-mail: Musak@tuev-nord.cz


Akreditace našeho certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků byla prodloužena o dalších 5 let

Na základě úspěšně absolvovaného prodlužovacího auditu ČIA, který probíhal v listopadu 2019, je náš certifikační orgán nadále akreditován pro certifikaci procesu tavného svařování kovových materiálů, certifikaci překladatelských služeb, certifikaci správné výrobní praxe výroby kosmetických prostředků, posuzování shody stavebních výrobků, tlakových zařízení a jednoduchých tlakových nádob vymezených přílohou nového Osvědčení o akreditaci.

Rozsah akreditace našeho Inspekčního orgánu tímto rozšířením zůstává i nadále nedotčen.

Nové Osvědčení o akreditaci COV naleznete zde.

Kontakt:
Michaela Bubeníčková, Tel: +420 296 587 241, E-mail: bubenickova@tuev-nord.cz


ŠKODA AUTO úspěšně prošla jedním z nejrozsáhlejších auditů

V listopadu byl úspěšně ukončen jeden z nejrozsáhlejších auditů tohoto roku, a to pro společnost ŠKODA AUTO.
Audit, do kterého bylo zapojeno celkem 12 auditorů, trval celkem 85 auditodní, a proběhl ve všech výrobních centrech: Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí.

Výsledek auditu potvrdil nejen vysoký stupeň společnosti ve všech přezkoumaných oblastech, ale také neustálé zlepšování.
K dnešnímu dni tak má ŠKODA AUTO platné certifikáty dle těchto norem: ISO 9001: 2018, VDA 6.1, VDA 6.4, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2014 a ISO 19600:2014 (neakreditovaný certifikát).


Kontakt:
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D., Tel: +420 296 587 225, E-mail: saroch@tuev-nord.cz


Novinky


Fotografie z metalografické laboratoře Brno, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D.
 

Připravujeme certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu dle ISO 19443

TÜV NORD Czech připravuje certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu dle ISO 19443 Quality management systems (Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and sercices important to nuclear safety).

Pro akreditaci u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) v souladu s ISO/IEC 17021-1 je nezbytně nutné, aby byla vydána norma ISO 23406, která je ve fázi přípravy a předpoklad jejího vydání je první čtvrtletí 2020.

Další nezbytnou podmínkou je zájem trhu o tuto akreditaci. TÜV NORD Czech oslovil dodavatele položek pro jaderný průmysl a má potřebné množství zájemců o tuto certifikaci.

TÜV NORD Czech disponuje jadernými experty, kteří mají zároveň oprávnění provádět systémové audity (např.: ISO 9001) a jsou též zkušenými inspektory a experty v jaderné oblasti. Požadavky na způsobilost auditorů dle návrhu ISO 23406 jsou velmi tvrdé a jen málokterý expert jim vyhoví. To by mohla být příležitost pro TÜV NORD, která takovými experty disponuje. Zajímavým požadavkem je, že nelze použít jakékoliv auditory ISO 9001, pokud nebudou splňovat požadavky dle ISO 23406, a to i na části normy ISO 19443, které jsou zcela shodné s ISO 9001. Audit je třeba provést "jadernýma očima" v celém rozsahu normy ISO 19443.

Informace o vývoji Vám budeme průběžně doplňovat.

Kontakt: Ing. Daniel Jarchovský, Tel: +420 296 587 251, Mob.: +420 702 127 992, E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz


Nově nabízíme provedení auditů EFfCI v českém jazyce

Vedle certifikace IFS HPC a BRC CP nově nabízíme také provedení auditů EFfCI česky mluvícím auditorem.

Kvalita složek kosmetických přípravků je rozhodující pro zajištění bezpečnosti, kvality a účinnosti kosmetických přípravků a souvisejících výrobků pro osobní péči. Proto je nezbytné používat při jejich výrobě zásady správné výrobní praxe (GMP).
EFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients) je evropské obchodní sdružení zastupující chemický a přírodní průmysl, dodavatele a poskytovatele služeb pro kosmetické výrobce.
EFfCI bylo založeno v roce 2000 a zastupuje zájmy více než 100 společností vyrábějících kosmetické přísady v Evropské Unii.

EFfCI vydalo v roce 2017 verzi mezinárodního standardu, který poskytuje výrobcům kosmetických přísad návod pro implementaci vhodného a funkčního systému GMP založeného na řízení rizik kvality a bezpečnosti. Norma EFfCI:2017 je plně kompatibilní s normou 9001:2015 a certifikace vyžaduje, aby výrobce měl platný certifikát ISO 9001.
Certifikační audit EFfCI:2017 je možné provést také jako kombinovaný audit s ISO 9001.

Kontakt: Lenka Králová, Tel: +420 296 587 223, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: Kralova@tuev-nord.cz  


Nový typ školení pro Policii ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu

V říjnu jsme pod záštitou Ministerstva dopravy ČR zorganizovali školení pro Policii ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu v oblasti manipulace se systémem SCR (Selective Catalystic Reduction).

Cílem školení bylo seznámit posluchače se způsoby obcházení systému SCR (AdBlue) a jejich odhalování.
K manipulaci se systémem SCR dochází hlavně z toho důvodu, že údržba, resp. oprava systému je nákladná, a tudíž majitelé těchto vozidel (platí pro Euro 5 a Euro 6) různými způsoby manipulují se systémem tak, aby vozidlo jelo a nehlásilo žádnou závadu. Takové vozidlo v danou chvíli produkuje nadměrné množství NOX (až 4500krát více), a jedná se tudíž o vozidlo neschváleného typu.

Ministerstvo dopravy ČR i Policie ČR ocenili vysokou odbornost přednášejícího a lze si jen přát, aby se podařilo navázat na toto základní školení a pokračovat dalším, již s využitím diagnostických přístrojů.

Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


Vše nejlepší v novém roce a zimu, jak má být, přejí Laboratoře a zkušebny Brno!

V naší metalografické laboratoři v Brně jsme pro Vás pořídili fotografie se "zimními motivy". Fotografie pochází z mikrostruktur metalografických vzorků připravených broušením, leštěním a chemickým leptáním – zde.

Kontakt:
Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Tel: +420 545 110 131, E-mail: sohaj@tuev-nord.cz


 
Školení plánovaná pro první čtvrtletí

Příprava na zavedení ČSN ISO 19443
Termín: 15. 1. 2020 PRAHA
Lektor: Ing. Daniel Jarchovský

Novelizované požadavky EN ISO 19011:2018 pro interní auditory
Termín: 16. 1. 20120 PRAHA
Lektor: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

EN ISO 9001:2015
Termín: 17. 2. 2020 PRAHA
Lektor: Ing. Ladislav Nádvorník

PPAP (schvalování dílů do sériové výroby)
Termín: 23. 3. 2020 PRAHA
Lektor: Lukáš Domin


Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám na níže uvedený kontakt zašlete Vaše podněty k plánovaným školením, resp. poskytnete zpětnou vazbu ke školením již absolvovaným. Vaše podněty se pokusíme zohlednit při plánování a organizaci školení dalších.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
   
 

 
 
bottom  

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2019 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.