Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení čtenáři,

předně mi dovolte Vám všem vyjádřit obrovský obdiv za zvládání této zvláštní doby a poděkování za přístup, se kterým se při auditech a inspekcích u Vás setkáváme.

I pro nás je překonávání různých opatření (zejména ve vztahu k zahraničním auditům či zajištění odborníků z třetích zemí) obtížnější, o to víc si vážím Vaší podpory i ochoty všech mých kolegů tyto nové situace řešit. Všechny naše služby tak zůstaly ve stejné kvalitě a pružnosti v plnění Vašich požadavků jako v době, kdy jsme podobné záležitosti nemuseli řešit.

 
Navzdory různým omezením i nadále pokračujeme v rozvoji služeb v oblasti jaderné energetiky – rozšířili jsme služby o oblast elektro (od posouzení celého systému elektrického napájení a systému uzemnění, přes dozorové inspekce, revize konstrukčních dokumentů až po periodické prohlídky a zkoušky na místě), v plánu máme další rozšíření kapacit našich laboratoří v Brně, které jsou vytíženy pro prověřování vlastností hutních polotovarů i výrobků určených pro jaderné elektrárny a jejich porovnání s technickými specifikacemi.

Přečíst si můžete i o zkušenostech a doporučeních našich auditorů z certifikace TISAX či o tom, jaká systémová opatření je možné v době omezených investičních výdajů zavést pro plnění závazků na zlepšení z pohledu auditora systému managementu.

Přeji Vám příjemné čtení.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím


Bezpečnost jaderných elektráren je pro nás prioritou
Jaké služby od nás můžete aktuálně poptávat?

TÜV NORD Czech patří dlouhodobě mezi přední autorizované osoby (dále jen AO) v oblasti posuzování shody vybraných zařízení, jejich částí a materiálů (dále jen VZ) v jaderné energetice. Od roku 2005 je dokonce bez přerušení koordinující osobou ostatních AO. Její inspektoři se podílí na tvorbě legislativy v jaderné energetice a jsou navrhovateli téměř všech doporučených postupů pro jednotné posuzování shody VZ. Patří mezi významné partnery společnosti ČEZ. Jako AO 248 provádí činnosti jak na lokalitách jaderných elektráren Temelín a Dukovany, tak u výrobců VZ.

Co je základem činností TÜV NORD Czech v jaderné energetice? Co všechno jsou odborníci schopni nabídnout dodavatelům do jaderných elektráren? V čem vidí největší potenciál či jaké nové služby začal TÜV NORD Czech v roce 2020 nabízet? Rozhovor s jednatelem společnosti čtěte zde.

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, +420 724 454 615


Testujeme prototypy vozů Hyundai Motor Manufacturing Czech

Pro Hyundai Motor Manufacturing Czech provádíme od října 2019 testování prototypů automobilů v reálném provozu. Smyslem testů je posouzení kvality a bezpečnosti vozů nezávislými odborníky a technická zpětná vazba výrobci pro zvyšování kvality daného modelu.

Na konci září jsme měli v testování 10 vozidel (mezi nimi i plně elektrická KONA), nájezdy pro ověření kvality nového vozu se pohybují od 5000 do 50000 km / týdně (u některých po celé ČR, u vybraných např. pouze po Praze).

Ing. Antonín Jedlička, jedlicka@tuev-nord.cz, +420 606 659 568


Zkušenosti s TISAX audity v automobilovém průmyslu

Moderní vozidla obsahují velké množství síťově propojených měřicích a kontrolních zařízení. Bezpečnost informací ovšem není prioritou pouze u "mobilních počítačů". Je také důležitým faktorem ve vývoji, výrobních procesech a při výměně dat a informací. Řízení a snižování rizik při ochraně dat a zajištění jejich integrity a dostupnosti je dosaženo prostřednictvím systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). V automobilovém průmyslu může být účinnost systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) stanovena prostřednictvím hodnocení podle TISAX (více informací naleznete zde) spuštěného v roce 2017, které mnoho výrobců automobilů vyžaduje jako závaznou podmínku.

Certifikační značka TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je pak důkazem úspěšně zavedeného systému managementu bezpečnosti informací při výměně údajů se zákazníkem a zabezpečení citlivých informací. Celosvětově je držitelem této certifikační značky 3.250 společností, ve kterých bylo za poslední 2 roky provedeno více než 25.000 zlepšení a odhaleno více než 3.000 kritických rizik (informace k 21. 8. 2020).

Z praxe našich auditorů mají nejlepší výsledky s naplněním požadavků TISAX společnosti, které jsou certifikovány / mají zkušenosti se systémem managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001:2013 resp. ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. U společností, které sice nepodstoupily certifikaci ISMS (není to podmínkou), ale zajistí si zkušenou poradenskou firmu, která je provede celým procesem implementace požadavků na ISMS, resp. TISAX, má většinou audit hladký průběh a úspěšný výsledek.

Jak tedy správně vybírat zkušenou poradenskou společnost?
Jedna z indicií je, aby konzultant(i) měl(i) platný certifikát Manažera nebo Auditora ISMS (nestačí osvědčení nebo jmenování!) a samozřejmě reference z proběhlých úspěšných implementací. Je potřeba, aby se orientovali v problematice, zejména v definování rozsahu certifikace, jednotlivých politik, aktiv společnosti, metodice analýzy rizik, klasifikace informací, fyzickém a logickém zabezpečení, SW a HW auditu, zálohování, metrikách ISMS, resp. TISAX, školení zaměstnanců včetně privilegovaných uživatelů atd. Důležitou podmínkou je aktuální dokumentace včetně důkazů, logů, zápisů, záznamů atd.

V případě Vašeho zájmu o informace k certifikaci TISAX nás neváhejte kontaktovat:

Ing. & Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D., drastich@tuev-nord.cz, +420 604 857 854


Slavnostní předání certifikátu společnosti ŽĎAS

Ve dnech 25. až 28. května 2020 byl ve společnosti ŽĎAS (který je naším klientem již od roku 1993) proveden další úspěšný audit integrovaného systému managementu.

Slavnostní předání získaných certifikátů ve všech třech zavedených systémech, tedy systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proběhlo dne 5. srpna v sídle společnosti. Foto naleznete zde.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, +420 724 454 615


Zúčastnili jsme se neformálního turnaje DJE v malém fotbale v Dřítni

Děkujeme týmu ČEZ / Řízení zvláštních procesů a technická kvalita za pozvání a všem kolegům, kteří v nejteplejším dni roku statečně "obhajovali naše barvy"! Fotky najdete zde.

Kontakt: Tomáš Havránek, havranek@tuev-nord.cz, +420 606 690 205


Novinky

 

Čeká Vás zkouška ADR?

Rádi bychom Vám připomněli četnost meziperiodických a periodických zkoušek cisteren resp. nástaveb cisteren na přepravu nebezpečných látek dle úmluvy ADR resp. dle evropské směrnice 2010/35/EU (TPED).

Četnosti kontrol a zkoušek jsou následující:

Meziperiodické zkoušky:

Nádrže a jejich výstroj se musí podrobit meziperiodickým inspekcím pro

Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla),
snímatelné cisterny a bateriová vozidla
Cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC
nejpozději každé
tři roky dva a půl roku

po první inspekci a každé periodické inspekci.

Tyto meziperiodické inspekce mohou být provedeny tři měsíce před nebo po stanoveném datu. Avšak meziperiodická inspekce může být provedena kdykoli před stanoveným datem. Jestliže meziperiodická inspekce je provedena dříve než tři měsíce před stanoveným datem, následná meziperiodická inspekce musí být provedena:

Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla),
snímatelné cisterny a bateriová vozidla
Cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC
nejpozději každé
tři roky dva a půl roku

po tomto datu.

Tyto meziperiodické zkoušky musí zahrnovat zkoušku těsnosti nádrže s její výstrojí a ověření dobré funkce veškeré výstroje.

Periodické zkoušky:

Nádrže a jejich výstroj se musí podrobit periodickým inspekcím pro

Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla),
snímatelné cisterny a bateriová vozidla
Cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC
nejpozději každých
šest let pět let

Tyto periodické inspekce musí zahrnovat:

  • vnitřní a vnější prohlídku;
  • zkoušku těsnosti nádrže s její výstrojí a kontrolu uspokojivé funkce celé výstroje;
  • a jako všeobecné pravidlo hydraulickou tlakovou zkoušku

Přesný rozsah meziperiodických a periodických zkoušek se stanovuje dle EN 12972:2007 resp. EN 12972:2018 a pro cisterny na LPG dle normy EN 14334:2014.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na naše pracovníky:

Libor Laňka, Mob.: +420 606 690 216, E-mail: llanka@tuev-nord.cz,
Stanislav Pumr, Mob.: +420 724 511 368, E-mail: pumr@tuev-nord.cz


Změna struktury a designu internetových stránek GMP+ International = Project GMP+ 2020

Rádi bychom vás touto cestou informovali o chystaných změnách GMP+ International.

Společnost GMP+ International se rozhodla vzhledem k "zastaralosti" svého schématu ho aktualizovat. Jedná se spíše o strukturální změny, které nemají vliv na obsah požadavků. Ačkoliv název projektu (Project GMP+ 2020) napovídá, že se bude realizovat v tomto roce, konečný termín zatím nebyl stanoven.

Odpovědi na nejčastější otázky a další informace ohledně chystaných změn naleznete na webu GMP+ International pod záložkou "FAQ" a např. návrhy dokumentů GMP+ FC scheme 2020 zde.

O změnách v požadavcích standardů GMP+ budete i nadále informováni prostřednictvím našich newsletterů, také nás můžete sledovat na LinkedIn. Popř. si můžete zasílání zpráv přímo od GMP+ vyžádat zde.

Kontakt: Mgr. Miroslav Žáček, zacek@tuev-nord.cz, +420 602 530 502 


Systémy managementu v dobách pandemie COVID-19

Jaká systémová opatření je možné přijmout pro plnění závazků na zlepšení, když se škrtají investiční výdaje?

Od března 2020 čelíme zcela nové globální výzvě. Kombinace vládních a regionálních opatření, rozhodnutí korporátních manažerů a momentální epidemiologická situace v podniku mohou zcela zásadním způsobem změnit fungování procesů a plnění cílů od těch strategických až po ty individuální.
Částečné nebo úplné zavření administrativních či dokonce výrobních a logistických zařízení podniků z důvodu karantény může významně omezit jejich schopnost plnit své závazky vůči zákazníkům, případně i dalším zainteresovaným stranám. K tomu se ještě přidává možný dopad opatření v rámci dodavatelského řetězce, zejména pak ze strany strategických externích poskytovatelů. Výpadek strategických dodávek surovin, materiálů či outsourcovaných procesů pak může mít v důsledku stejný či obdobný dopad, ať znemožněním či omezením dodávek, tak i prostřednictvím druhotné platební neschopnosti.
Společnosti, které jsou určitým způsobem postiženy celou situací kolem pandemie COVID-19, často zaznamenávají propad plánovaného obratu. To vede k omezování výdajů, v první řadě pak investičních.

Organizacím, které mají certifikovaný některý ze systémů managementu, to může přinést velké komplikace při plnění závazku neustále zlepšovat jeho výkonnost.
V nejobtížnější situaci jsou pak organizace, které mají certifikovaný systém energetického managementu. Mají totiž za povinnost zlepšovat přímo energetickou hospodárnost, a to na základě kvantitativního ukazatele energetické hospodárnosti (EnPI). A toto zlepšování se často neobejde bez cílů, jichž se dosahuje pomocí kapitálových investic.
A podobně, i když ne tak striktně, jsou na tom i další systémy managementu – kvality, environmentu, bezpečnosti práce či informační bezpečnosti…

Pokud tedy management seškrtává investiční výdaje, respektive je odkládá na ekonomicky lepší časy, nezbývá, než volit cíle "měkké", směřující do organizace procesů a činností nebo do zvyšování disciplíny pomocí zvýšené kontrolní činnosti.

Jaké jsou možnosti? A na co doporučujeme se zaměřit pro zachování kontinuity podnikání? Čtěte zde.


Kontakt: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D., saroch@tuev-nord.cz, +420 602 664 895


Kontrolujeme stav vozidel po ukončení operativního leasingu

Nově – kromě společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. - kontrolujeme stav vozidel po ukončení operativního leasingu také pro společnost IVECO Czech Republic, a.s., a to nejen pro ČR, ale i pro Slovensko a Maďarsko.

První vstupní školení o postupech a procesech proběhlo začátkem října.

Kontakt: Ing. Antonín Jedlička, jedlicka@tuev-nord.cz, +420 606 659 568


 
Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí

IATF 16949:2016 INTERNÍ AUDITOŘI ZAČÁTEČNÍCI
Termín: 18. – 19. 11. 2020
Lektor: Ing. Vladimír Novotný

EN ISO 50001:2018 Změny v normě
Termín: 25. 11. 2020
Lektor: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.

Během školení dodržujeme veškerá hygienická opatření (rozestupy, roušky), je k dispozici dezinfekce a občerstvení je zajištěno balené.

Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Zde naleznete i aktuální informace o tom, zda bude plánované školení převedeno do online podoby z důvodu nařízení vlády apod.

Budeme rádi, pokud nám své podněty ke školením zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
.

 
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2020 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.