Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.


 
Vážení čtenáři,

tentokrát je pro mě velmi obtížné vybrat témata, na která bych Vás chtěl upozornit hned v tomto úvodníku. Událostí, které jsou alespoň podle mě velmi zajímavé, je zkrátka více, než kolik mám prostoru.

Rád bych tedy alespoň takto poděkoval všem svým kolegům, kteří se neúnavně podílejí nejen na běhu „tradičních“ služeb a „neviditelných“ interních změn, ale také na rozvoji těch nových: ať už se bavíme o získání dalších akreditací (nové techniky NDT, TISAX, IFS HPC a BRC CP), či dokonce zpracování a zavedení zcela nových norem v ČR (ISO 19443:2019) nebo na rozvoji nových projektů (např. v jaderné energetice, automobilovém průmyslu či ve stavebnictví).

 
V řadě oblastí jsme se tak stali špičkami v oboru (někdy i s oficiálním jmenováním: Tlakař roku 2019 – Ing. Mojmír Srnec), u mnohých jsme jediní, kteří danou službu v ČR nabízí (ENplus, GoodChips).

To vše s cílem vyhovět Vašim poptávkám a potřebám.


Vaší důvěry si upřímně vážíme, děkujeme za ni a těšíme se na další spolupráci!

 
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím


Tlakařem roku 2019 se stal náš kolega Ing. Mojmír Srnec!

Cenu Tlakař roku uděluje každoročně v rámci největší vzdělávací akce TLAK (letos se konal 19. ročník, 19. - 21. 2. 2019) Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ), která sdružuje provozovatele, výrobce, opravce, montážní organizace, konstruktéry a revizní techniky v oblasti vyhrazených kotlů, tlakových nádob a potrubí.

Cena se uděluje za mimořádný přínos oboru, za dlouholetou významnou práci v oboru a za činnost, jež si zaslouží pozornost a ocenění odborné veřejnosti.

Dle vyjádření pana Petra Matějáka, předsedy Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ) byl Ing. Srnec na tuto cenu navržen jako uznávaný odborník pro oblast PED a ASME, dlouhodobě respektovaný odborník pro oblast tlakových zařízení, a dále za jeho přípravu překladu dokumentu CABF (komise EU European Conformity Assessment Bodies Forum - PED/SPVD) - Návod pro posuzování sestav.

Kontakt na Ing. Mojmíra Srnce: srnec@tuev-nord.cz, +420 606 765 953


Nová pravidla pro kvalifikace svářečského personálu pro oblast svařování zařízení JE

Od loňského roku (přesněji od 01.08.2018) jsou nastavena nová pravidla pro kvalifikace svářečského personálu (svářečů a operátorů svařovacích zařízení) pro oblast jaderné energetiky v České republice.

Pro tuto oblast byla držitelem povolení společností ČEZ, a.s. vydána Metodika ČEZ_ME_1084 v platné revizi s názvem "Svařování – Pravidla atestace svařečů pro svařování zařízení JE", která je závazná pro všechny dodavatele.
Cílem a smyslem této metodiky je stanovení jednotných pravidel pro přípravu, provádění, vyhodnocování a dokumentaci atestačních zkoušek svářečského personálu, vycházející z dokumentu PNAE G-7-003-87.
Tímto procesem atestace je snaha o celkové zkvalitnění teoretického, ale i praktického výcviku se zaměřením na specifické podmínky a požadavky v rámci jaderné energetiky.
Výstupním dokumentem je i nadále "Schválení svářeče pro svařování na zařízení JE", nově ale vydáváno prostřednictvím atestační komise (Zástupce Autorizované osoby a zástupce držitele povolení – Garantem zvláštních procesů).
TÜV NORD Czech s.r.o. je od roku 2005 koordinující Autorizovanou osobou č. 248 pro oblast jaderné energetiky a je také dlouhodobě zapojen do oblasti těchto kvalifikací.

Kontakt:
Ing. Tamara Remišová, E-mail: remisova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 602 318 962


Rozšířili jsme akreditaci o další metody/techniky NDT: RT-CR a UT-SWT

Certifikační orgán pro personál nedestruktivního zkoušení úspěšně dokončil rozšíření akreditace dle normy EN ISO/IEC 17024 o následující metody/techniky nedestruktivního zkoušení:
RT-CR (technika počítačové radiografie) a UT-SWT (ultrazvukové zkoušení bodových svarů).

Certifikace pracovníků využívající techniku počítačové radiografie ve stupni II navazuje na kvalifikaci pracovníků v radiografické metodě ve stupni II dle EN ISO 9712. Kvalifikační proces a následná certifikace vytváří předpoklady pro úspěšné zvládnutí této techniky zkoušení.
Počítačová radiografie stále více nalézá uplatnění při zkoušení ocelových konstrukcí různého typu, včetně tlakových zařízení.
Rozšíření rozsahu akreditace navazuje na již dříve akreditované techniky digitální radiografie a radioskopie.

Významným krokem je pak rozšíření akreditace v technice ultrazvukového zkoušení bodových svarů vycházející z normy ISO 20807.
Využití této kvalifikace se předpokládá zejména v automobilovém průmyslu, kde kvalifikace pracovníků provádějící zkoušení bodových svarů byla do současné doby prováděna dle normy EN ISO 9712. Možnost využití kvalifikace a certifikace dle ISO 20807 přináší nový a efektivní způsob kvalifikace těchto pracovníků zaměřený výhradně na problematiku ultrazvukového zkoušení bodových svarů.

Kontakt: Ing. David Duba, E-mail: duba@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 690 209


Ve spolupráci s ČEZ jsme zahájili přípravy na školení personálu pro nedestruktivní zkoušení

Akreditovaný certifikační orgán pro personál TÜV NORD Czech zahájil ve spolupráci s tréninkovým a zkušebním centrem ČEZ, a.s. přípravy na školení personálu pro nedestruktivní zkoušení dle normy EN ISO 9712.

Spolupráce byla zahájena v metodách vizuálního a penetračního zkoušení ve stupni I, II a III a je předpoklad budoucího rozšíření spolupráce také v ostatních metodách nedestruktivního zkoušení.

ČEZ, a.s. se tak zařadil mezi společnosti s výraznou orientací na vysokou kvalifikaci pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení.


Kontakt: Ing. David Duba, E-mail: duba@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 690 209


V únoru byla vydána nová norma pro dodavatele v jaderné energetice

ČSN ISO 19443:2019 Systémy managementu kvality – Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

Naše společnost, jako zpracovatel normy, převzala v loňském roce odpovědnost za vydání české verze ISO 19443:2018. Řešitelem tohoto normalizačního úkolu byl Ing. Daniel Jarchovský, ředitel jedné z našich divizí (Divize posuzování shody).

Nová norma zapracovává závazné požadavky doporučení IAEA - General Safety Requirements No. GSR Part 2, transponuje systémové požadavky na management (jaderné) bezpečnosti do prostředí EN ISO 9001:2015, a zásadně tak kloní prioritu cílů systému managementu k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků nové normy vyžaduje zásadní přestavbu systému managementu zavedeného dle EN ISO 9001:2015. Aktuálně probíhají odborné diskuse o míře aplikace nové normy v dodavatelském řetězci provozovatele jaderných zařízení v ČR ČEZ, a. s.

Požadavky normy ČSN ISO 19443:2019 jsou zároveň velmi podobné, a z velké části totožné, s požadavky vyhlášky SÚJB č. 408/2016 (Vyhláška o požadavcích na systém řízení), takže zavedením systému řízení dle normy ČSN ISO 19443:2018 budou vesměs splněny i tyto legislativní požadavky.

Pro splnění těchto požadavků a úspěšnost Vaší organizace na jaderném trhu, který v současné době nabízí široké možnosti pro uplatnění Vašich výrobků a služeb, nabízíme:

 • přezkoumání shody vašeho systému řízení s požadavky ČSN ISO 19443: 2019, resp. ISO 19443:2018
 • provedení rozdílového auditu
 • provedení certifikačního auditu (s vydáním neakreditovaného certifikátu TÜV NORD Czech)
 • po zavedení certifikace v akreditačním systému ČR jednoduchý přechod na akreditovaný certifikát

Kontakt:
Ing. Daniel Jarchovský, E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz, Mob.: +420 702 127 992


Nové služby pro partnery ŠKODA AUTO a.s.

V minulém roce jsme rozšířili naše činnosti pro autorizované partnery ŠKODA AUTO a.s. o službu Moderní servis – zhodnocení stávajícího stavu servisů autorizovaných partnerů a porovnání se servisními standardy ŠKODA AUTO v aktuální verzi.
Výstupem je zpráva, která definuje prvky v nesouladu s příručkou. Zpráva je také podkladem pro architekty a projektanty, kteří na základě získaných informací navrhují konkrétní nové řešení servisních služeb tak, aby splňovaly aktuální požadavky.
Nedílnou součástí těchto činností je i definice nových požadavků spojených s e-Mobilitou.
Ty už překračují hranice servisu a jsou implementovány do všech prostor dealerství jak v interiéru, tak v exteriéru. Vše podle definovaných standardů ŠKODA AUTO.
Autorizovaný partner tak získává dokumenty, které jsou podkladem pro budoucí investice a zaručují soulad s požadavky na autorizované partnery ŠKODA AUTO a.s., což mu může ušetřit nejen čas, ale i případně zbytečně vynaložené investice.

Společně se stávajícími službami (pravidelné audity – prodej, servisní služby, ŠKODA Plus, Fleet, NORA) tak můžeme autorizovaným partnerům nabídnout komplexní služby.

Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568


Jako jediní v ČR jsme začali nabízet mezinárodní certifikaci GoodChips®
Certifikace kvality dřevní štěpky a drceného dřeva používaných pro energetické účely

Vlastníkem značky je Bioenergy Europe, která má již na svém kontě certifikaci dřevních pelet ENplus®, rozšířenou po celém světě.

Důvodem pro vznik certifikačního schématu byly zejména problémy s nadrozměrnými kusy, velkým množstvím popela či vlhkostí, které výrazně ovlivňují výhřevnost, ale také životnost samotných kotlů.

Využití dřevní štěpky přitom výrazně stoupá. V Evropě dosáhla již 50% podílu u veškeré tuhé biomasy používané pro energetické účely.

Certifikovány tak dnes mohou být společnosti celého dodavatelského řetězce, které chtějí prodávat výrobky s označením GoodChips®, tedy ti, kteří chtějí prokázat vysokou kvalitu dřevní štěpky / drceného dřeva či chtějí obchodovat na mezinárodní úrovni s odkazem na standardizované třídy.

Bližší informace o samotném průběhu certifikace naleznete zde.

Kontakt:
RNDr. Alice Kotlánová, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 355 718


Poděkování

Rádi bychom poděkovali společnosti IMCoPharma a.s. za projevenou vstřícnost a spolupráci při witness auditu zaměřeném na výrobu farmaceutických výrobků v oblasti QMS, EMS a SM BOZP.

Kontakt:
Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz


Novinky

 

V červenci 2019 vyjde nová edice ASME B&PV Code

Americká společnost strojních inženýrů (ASME) vydává v červenci tohoto roku novou edici 2019 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME B&PV Code).

ASME B&PV Code, Edice 2019 bude závazná od 1. ledna 2020.

Přechodové období pro zavedení změn začíná tedy dnem vydání ASME B&PV Code a končí 31. 12. 2019.

Pro naše zákazníky a širokou odbornou veřejnost právě připravujeme řadů 2-denních seminářů zaměřených na jednotlivé sekce ASME B&PV Code a zejména jejich změny v edici 2019, a to na podzim 2019:
S-2: ASME Code Section VIII, Div 1 – Tlakové nádoby, 8. – 9. 10. 2019, Brno
S-3: ASME Code Section IX a V – Svařování a nedestruktivní zkoušení, 26. – 27. 11. 2019, Brno

Kontakt: Jan Haškovec, E-mail: haskovec@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 418 360
Pro přihlášení na seminář:
Ing. Zuzana Šimonová, E-mail: simonova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 605 075 945


Slavíme 150 let od založení TÜV NORD!

 • Od roku 1869 jsme se rozrostli ze skupiny několika německých inspektorů na mezinárodní společnost s více než 150 pobočkami v 70 zemích a 10.500 zaměstnanci.
 • Za vznikem naší společnosti "stojí" kontroly parních kotlů, které v 19. století často s tragickými následky explodovaly. Ačkoli bezpečnost tlakových zařízení stále patří mezi naše významné služby, dnes kontrolujeme bezpečnost a kvalitu produktů, služeb a procesů ve všech průmyslových odvětvích.
 • Snažíme se držet krok s vývojem – v rámci všech 4 průmyslových revolucí, kterými jsme historicky prošli / právě procházíme, inovujeme i my naše služby, aktuálně se zaměřením na digitalizaci a IT bezpečnost.
 • Smyslem všech našich činností vždy bylo a zůstává zajištění bezpečnosti a kvality - materiálů, svarů, výrobků, systémů, zařízení i celých technologických celků.

Připomeňte si s námi nejvýznamnější události od roku 1869.

Kontakt:
Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 743 927


TÜV NORD Czech se opět zúčastní mezinárodního fóra ATOMEXPO 2019

Představitelé TUV NORD Czech se společně s kolegy z dalších kanceláří TÜV NORD (EnSys a Baltik) zúčastní v termínu 15. - 16. 4. 2019 ATOMEXPA v ruském Soči. Motto letošního ATOMEXPA je "Jádrem k lepšímu životu".

TÜV NORD Czech bude na ATOMEXPOU vystupovat jednak v kooperaci skupiny AATNA (společně s firmami ALTA, ALVEL a ATG) a jednak jako člen TÜV NORD GROUP.

Základním cílem účasti je další rozvoj spolupráce na zajímavých jaderných projektech ruské korporace ROSATOM. Je naplánována řada schůzek s představiteli ruských společností a intenzivní rozhovory o celé řadě projektů, namátkově lze zmínit například projekt "Kvalifikace zařízení ASŘTP pro nové jaderné elektrárny" s firmou RASU (Rusatom Automated Control Systems).

Kontakt: Ing. Milan Mušák, musak@tuev-nord.cz , +420 602 275 761


Nezávislá kontrola projektové dokumentace může přinést mnohamilionové úspory

Příkladem může být projekt pro výstavbu fotbalového stadionu v Hradci Králové. Návrhů na stavbu vzniklo již několik; ten poslední počítal původně s hodnotou 400 mil. Kč. Tato částka se nicméně během tvorby projektové dokumentace navýšila na 550 mil. Kč. Z důvodu obav z možného překročení této částky oslovilo Statutární město Hradec Králové naši společnost s žádostí o nezávislé posouzení – ověření úplnosti projektové dokumentace, proveditelnosti projektu a správnosti rozpočtu.

Při kontrole bylo objeveno mnoho chyb projektové dokumentace, které měly za následek nereálnost avizované ceny. Projektová dokumentace je v mnoha částech neproveditelná, nesplňuje požadavky na obsah projektové dokumentace podle vyhlášky, porušuje pravidla pro dokumentaci do výběrového řízení. Projektanti se odkazují na další stupně dokumentace – dílenskou a výrobní. V tomto případě měla tato dokumentace plánovaný dokonce dvojnásobný rozpočet oproti dokumentaci pro provedení stavby. Investoři jsou stále přesvědčováni, že je to správná cesta. Opak je ale pravdou. Dokumentace pro provedení stavby má být dostatečným podkladem pro proveditelnost stavby ve všech detailech. Dílenská a výrobní dokumentace je dokumentací dodavatele, ve které jsou řešeny konkrétní výrobní postupy. Nesmí ale být dokumentací, která celé řešení teprve navrhuje.

Posouzením bylo zjištěno, že reálná cena stavby podle kontrolované dokumentace je o 30-35% vyšší.

Závěrem tedy je, že dokumentace musí být přepracována, rozpočet se díky zvyšujícím se cenám opět navýšil, tentokrát na 605 mil. Kč, a celá stavba se opět o minimálně rok opozdí.

Těmto problémům se dá předcházet průběžnou kontrolou tvorby projektové dokumentace. Kvalitní projektová dokumentace totiž dokáže při realizaci projektu ušetřit nemalé finanční prostředky.

Cena služeb za prověření úplnosti projektové dokumentace, proveditelnost projektu a správnost rozpočtu přitom většinou tvoří < 0,1% celkového rozpočtu na výstavbu.

Pro bližší informace či nezávaznou cenovou nabídku nás kontaktujte:

Kontakt: Martin Doležal, Mobil: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz


NOVĚ NABÍZÍME! Kromě samotných IFS HPC a BRC CP i integrované audity...

Rozšiřujeme nabídku našich služeb o certifikaci IFS HPC (Household and Personal Care products) a BRC CP (Consumer Products), které se týkají certifikace výrobků pro domácnost a osobní péči.

Úspěšně jsme kvalifikovali česky mluvícího auditora s více než 30-letou praxí v kosmetickém a zdravotnickém průmyslu, se zkušenostmi v oblasti výroby a kontroly léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků, biocidních přípravků, výrobků osobní péče a přípravků pro domácnost.
Nově tak nabízíme provedení integrovaného auditu dle IFS HPC, BRC CP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nebo ISO 45001.

V této oblasti provádíme také dodavatelské audity. V prosinci 2018 jsme např. provedli dodavatelský audit pro REWE Group (nadnárodní obchodní skupina provozující síť maloobchodních supermarketů: např. Billa, Penny Market atd.), a to audit výrobce náplastí a obvazových materiálů.

Více informací naleznete zde.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz


Certifikace TISAX – nová služba pro rozvoj digitalizace

Ochrana obchodních procesů a informací je základním úkolem managementu v každém odvětví.

Pro automobilový průmysl je charakteristická silná mezinárodní spolupráce a sdílení podnikových procesů napříč společnostmi. To vyžaduje, aby všechny zúčastněné strany zajistily srovnatelnou úroveň ochrany infrastruktury. Existující koncepty ochrany často selhávají kvůli složitosti nebo nákladnosti a izolovanosti. Tak vznikla poptávka po řešení využitelné napříč celým průmyslem, jejichž cílem je:

 • snížit složitost vyplývající z různorodosti propojení jednotlivých společností s třetími stranami
 • zajistit uznání důvěryhodnosti pro všechny partnery nad rámec objektivního splnění technických požadavků
 • zachovat otevřenost, umožňující konkurenci mezi poskytovateli

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je novým standardem založeným na katalogu pro posuzování bezpečnosti informací VDA-ISA (Information Security Assessment). Tento katalog byl vydán organizací ENX, sdružením výrobců automobilů, dodavatelů a čtyř národních automobilových asociací se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem a Paříží.

Jde o standard pro hodnocení bezpečnosti informací podniků, který umožňuje uznání výsledků tohoto hodnocení mezi účastníky. Týká se zpracování citlivých informací od zákazníků nebo hodnocení bezpečnosti informací dodavatelů. Všichni účastníci TISAX, dodavatelé pro automobilový průmysl, ale i poskytovatelé hodnocení, se musejí zaregistrovat na online portálu ENX.

Norma v brzké době ovlivní každého dodavatele automobilového průmyslu pro výrobu vozů značek Volkswagen, BMW, Daimler a dalších.

TÜV NORD je již v závěrečné fázi dosažení akreditace ENX pro hodnocení podle TISAX a jakožto registrovaný poskytovatel služby hodnocení bude schopen nabídnout a provést požadované hodnocení.

První audity by mohly být provedeny již v průběhu roku 2019.

Kontakt:
Viktor Šaroch, Ph.D., Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz


Zveme Vás na další školení ENplus

Dne 29. 5. 2019 se bude v Brně konat další školení Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus.

Školení je určeno pro certifikované výrobce, prodejce a distributory dřevních pelet nebo pro ty, kteří mají zájem o certifikaci podle systému ENplus.

V České republice získal licenci jako národní poskytovatel licence Klastr Česká peleta; samotný certifikační proces provádíme my jako jediná společnost v ČR.

S certifikací ENplus se vyrábí celosvětově přes 50% všech dřevěných pelet, je rozšířena ve 41 zemích na 5 kontinentech. U nás má značku ENplus 96% vyrobených pelet. Seznam certifikovaných výrobců a prodejců v ČR je uveden zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pro více informací a přihlášky nás prosím kontaktujte:

Kontakt:
RNDr. Alice Kotlánová, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 355 718


Připravujeme se na další maraton v barvách TÜV NORD

Dne 20. 10. 2019 se mezinárodní tým běžců TÜV NORD zúčastní dalšího maratonu, tentokrát v Amsterdamu.

V rámci příprav na něj nás můžete potkat, podpořit nás nebo si s námi naopak zasoutěžit na 2. ročníku běžeckého závodu O2 Pražská štafeta 2019. Jedná se o štafetový závod na 4 x 5 km, který se koná 26. 6. 2019 v Praze ve Stromovce od 18:00.

Kontakt: Lenka Králová, Mob.: +420 606 728 702, E-mail: kralova@tuev-nord.cz


 
Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

Novelizované požadavky EN ISO 19011:2019 pro interní auditory
Termín: 7. 5. 2019 Praha

EN ISO 50001:2018 Změny v normě
Termín: 28. 5. 2019 Praha

Požadavky na certifikaci dřevních pelet podle ENplus
Termín: 29. 5. 2019 Brno

Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz
 
. 

 
 
bottom
 

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2019 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.