Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení čtenáři,

dne 14. 9. 2018 skončilo přechodné období souběžné platnosti nových vydání a předchozích verzí norem ISO 9001, ISO 14001 a IATF 16949, včetně VDA, a s ním spojené náročné období, kdy jsme se všichni snažili vše naplánovat v řádném termínu.

Abychom Vám ukázali, že ani my se nevyhneme pravidelným dozorům a kontrolám, spočítali jsme, kolik čeká nebo již bylo realizováno takových kontrolních dnů letos u nás – ať již ze strany dozorových orgánů jednotlivých složek státní správy, nebo např. Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. či mateřské společnosti
, a vězte, že celkem 51.
Protože víme, jak náročná je příprava na takový audit, o to více si ceníme Vaší spolupráce a součinnosti při wittness auditech a ještě jednou za ni děkujeme!

V aktuálním vydání našeho newsletteru se dozvíte nejen novinky o revizi normy ISO 50001:2018, ale také jména firem oceněných letos naší Divizí posuzování shody za spolupráci při prosazování kvality, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobě či provozu, či aktuální termíny plánovaných školení.


Příjemné čtení!
Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím

Dalších 5 firem získalo ocenění za spolupráci při prosazování kvality, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobě či provozu
 

Na Setkání s klienty v Liblici jsme 5. 9. 2018 ocenili za spolupráci při prosazování kvality, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti ve výrobě či provozu tyto společnosti: CCI Czech Republic s.r.o., Doosan Škoda Power s.r.o., PTS Josef Solnař, s.r.o., ŠKODA PRAHA a.s., PHP Welding s.r.o.

Fotogalerii naleznete zde.


Kontakt:
Mgr. Ladislava Kadlčíková, E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 454 615Informace z koordinační porady autorizovaných osob pro činnosti dle vyhlášky č. 358/2016 Sb.
 

Nabytím platnosti nové legislativy v roce 2017 v oblasti vybraných zařízení v jaderné energetice se poměrně radikálně změnil přístup k posuzování shody těchto zařízení před jejich použitím v jaderném zařízení, tj. v jaderné elektrárně. Legislativní rámec, daný atomovým zákonem č. 263/2016 Sb. je rozpracován do souboru prováděcích vyhlášek, mezi kterými je také vyhláška č. 358/2016 Sb. s názvem "O požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení".

Na rozdíl od požadavků minulé vyhlášky č. 309/2005 Sb. může dnes provádět posouzení shody vybraných zařízení nejen autorizovaná osoba, ale také akreditovaná osoba, výrobce nebo dovozce vybraných zařízení v případech, které specifikuje uvedená vyhláška č. 358/2016 Sb.

Pro snazší orientaci například výrobců a dodavatelů vybraných zařízení je Koordinační komisí autorizovaných osob pro činnosti dle uvedené vyhlášky, jejímž koordinátorem je společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., prováděn výklad některých ustanovení legislativních předpisů formou Doporučených postupů pro posuzování shody vybraných zařízení. Tyto doporučené postupy budou součástí připravovaného Bezpečnostního návodu SÚJB pod názvem "Technická bezpečnost" (na stránkách SÚJB by měly být umístěny do konce roku 2018).

Zmíněná Koordinační komise autorizovaných osob je také otevřena dotazům odborné veřejnosti týkajícím se problematiky výroby, zkoušení a dodávání vybraných zařízení v jaderné energetice.

Kontakt pro dotazy:
Ing. Pavel Pánek, E-mail: panek@tuev-nord.cz, Mob.: +420 724 521 186TÜV NORD Czech ve funkci garanta velkých energetických projektů!
Polské SEFAKO je jedním z největších výrobců kotlů v Evropě. V červenci 2018 získalo zakázku na výměnu kotlů pro ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadu) Malešice, Praha.
 

TÜV NORD Czech pro SEFAKO aktuálně zajišťuje všechny základní nedestruktivní zkoušky - zatím v rámci první etapy z celkově plánovaných 4. Všechny zkoušky jsou zastřešeny vysoce kvalifikovanými NDT pracovníky Level III. Výměna zatím probíhá dle plánu, podle hodnocení TN inspektorů jsou svary i samotní svářeči na vysoké úrovni.

V oblasti NDT jsme schopni zkoušky nejen provést, ale v případě, že už zákazník svého dodavatele má, nebo si provádí zkoušky interními silami, provádíme běžně i inspekční činnost, včetně např. nezávislého přehodnocení jakosti radiografických snímků či kontroly pracovních postupů. Propojit umíme i zkoušky NDT s následnými mechanickými či metalografickými, popř. chemickou analýzou ve vlastních akreditovaných Laboratořích a zkušebnách Brno.

V případě Vašeho zájmu o zkoušky či inspekční činnosti prosím kontaktujte našeho garanta.

Kontakt: Milan Roman, E-mail: roman@tuev-nord.cz, Mob.: +420 720 076 82I my jsme pod pravidelnou kontrolou…
Letos u nás proběhne více než 50 dní různých auditů, kontrol a prověrek našich činností
 

Vysoká kvalita a důvěryhodnost služeb, které poskytuje naše společnost svým zákazníkům, je zajišťována jak vnitřně - vytvářením vhodných podmínek pro výkon práce našich odborníků a jejich vysokou kvalifikací (mj. i pravidelnou výměnou zkušeností), tak i z vnějšku – a to realizací pravidelných dohledových a kontrolních akcí ze strany dozorových orgánů jednotlivých složek státní správy, nebo např. Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., či formou interních auditů mateřskou společností.

Vzhledem k široké paletě služeb, které poskytujeme, bylo u nás v letošním roce uskutečněno, nebo je již na zbytek roku konkrétně naplánováno, celkem 51 plných pracovních dní různých auditů, kontrol a prověrek našich činností, při kterých se u nás, ať už v paralelním režimu nebo jednotlivě, vystřídá na 44 auditorů a kontrolorů různých subjektů.

Povinnou součástí některých těchto kontrolních akcí jsou také tzv. wittness audity, tzn. situace, kdy reálné činnosti na konkrétních zakázkách musí naši pracovníci provádět za přítomnosti dozorových orgánů přímo v praxi v provozovnách našich zákazníků.

Touto cestou bychom proto chtěli poděkovat všem našim obchodním partnerům, u kterých takovéto akce již proběhly, nebo jsou na zbytek roku naplánovány, za jejich vstřícnost a spolupráci, bez které by tyto akce nebylo možno realizovat.

Kontakt:

Za Divizi posuzování shody: Michaela Bubeníčková,
E-mail:
bubenickova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 776 070 776

Za Divizi certifikace systémů managementu: Lenka Králová,
E-mail:
kralova@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 728 702


Novinky

 V Praze se sejde 120 zástupců poboček TÜV NORD z více než 70 zemí světa s cílem rozvoje služeb pro nadnárodní projekty
 

Ve dnech 5. - 7. 12. 2018 se v Praze sejdou nejvyšší zástupci jednotlivých poboček celého světa s cílem sdílení zkušeností a prohloubení další vzájemné spolupráce. General Management meeting a Management Conference jsou organizovány každoročně; Česká republika je teprve druhou zemí, kde se setkání bude konat mimo území Německa.

Příkladem již navázané nadnárodní spolupráce jsou rozsáhlé projekty pro ropný a plynárenský průmysl řízené TÜV NORD Middle East. Ve spolupráci s inspektory z Itálie, Indie a Malajsie (odkud plynou dodávky potrubí, strojů a dalších komponent) jsou tak nabízeny služby takovým společnostem jako je Larsen & Toubro (největší inženýrská a stavební společnost v Indii s 45 tisíci zaměstnanci), ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company, 12. největší ropná společnost na světě, produkující 3,1 milionu barelů denně) či Oman Gas (národní ropná investiční společnost zabývající se průzkumem, výrobou energie a petrochemií s více než 50 projekty v 15 zemích).

Česká republika je do nadnárodních projektů zapojena formou běžných přejímek a auditů, i působením na velkých investičních celcích, a to v kooperaci s TÜV NORD Korea, Německo, Polsko, Čína, Indie, Slovensko či aktuálně Turecko, kde budou od října probíhat pravidelná čtvrtletní školení na téma zajištění bezpečnosti při výstavbě jaderné elektrárny Akkuyu Nuclear. Celosvětově se snažíme využívat regionálních inspektorů a auditorů tak, abychom maximálně vyhověli potřebám našich klientů (nižší náklady, operativní řešení situace na místě…).

V případě Vašeho zájmu o služby pro nadnárodní projekty (od kontroly dokumentace a hodnocení zahraničních dodavatelů přes přejímky na místě až po dozor nad celým projektem výstavby) nás prosím kontaktujte.

Kontakt:
Tomáš Havránek, E-mail: havranek@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 690 205

 UPOZORŇUJEME! V platnosti jsou již jen nové revize norem!
 

Od 15. 9. 2018 platí již jen nové revize norem ISO 9001, ISO 14001 a IATF 16949, včetně VDA. Certifikáty dle starých norem již nejsou platné.

Kontakt:
Ing. Jan Panáček, E-mail: panacek@tuev-nord.cz, Mob.: +420 602 530 547

 ZAVÁDÍME! Nezávislé posouzení kvality projektového řízení
 

Nová služba, kterou již využívají první klienti, je určena zejména pro společnosti, které chtějí mít pod kontrolou kvalitu při veškerých procesech společnosti s hlavním zaměřením na investice. Jejich smyslem je mít investiční projekt pod kontrolou – kontrola se přitom vztahuje na všechny procesy: od nákupu, přes hodnocení a posuzování dodavatelů, kontrolu výroby, kvalifikaci… Vše musí být jasně definované, měřitelné… a s jasnými výstupy.

V praxi vypadá naše spolupráce s klientem tak, že si na úvodní schůzce vyjasníme současný stav a problémy, očekávané cíle a předpokládaný rozsah. Tedy, zda se bude posouzení týkat 1 projektu, 1 oddělení či celé společnosti, zda společnosti stačí vstupní analýza a nápravu si zajistí samostatně nebo od nás budou chtít pomoci s realizací.

Nejčastějšími nedostatky přitom bývají: duplicita v dokumentaci, chybějící pravidelné hodnocení dodavatelů (zejména jejich výkonnosti v rámci realizace projektu), nedostatečně popsaná dokumentace, či naopak příliš složité interní postupy a směrnice, smluvní nedostatky ve vztahu k dodavatelům a odběratelům (chybějící kvalitativní požadavky a jejich vymahatelnost), nedostatečná kvalifikace interních auditorů pro projektové řízení, nastavení komunikace v rámci společnosti i směrem "ven", včetně podcenění inter-útvarové komunikace, nebo například nedostatečná zpětná vazba o změnách v normách a o jejich dopadu na řízení projektů atd.

V případě dotazů se na nás prosím neváhejte obracet:

Mgr. Magda Belovičová, Mob.: +421 905 484 910, E-mail: mbelovicova@tuv-nord.com
 


 

Nově uzavřené smlouvy na demontáž jaderných elektráren či jednání s významnými hráči v oblasti výstavby nových jaderných bloků…NOVINKY V "JÁDŘE"
 

TÜV NORD Czech patří mezi 10 jaderných oddělení celé Skupiny TÜV NORD; letos se navíc stala kompetenčním centrem pro ruské technologie VVER.

Celosvětově TÜV NORD v oblasti jaderné energetiky významně posiluje. V Německu získala několik 20-letých kontraktů na vyřazení z provozu a demontáž jaderných elektráren (např. Grohnde či Emsland), naši zástupci se účastní řady jednání s ruskými výrobci o porovnání ruských kódů na evropské, realizovali jsme školení na téma Integrovaný systém řízení pro AKKUYU NUCLEAR JSC.

Cílem všech těchto aktivit je podpora nejen samotných investorů, ale také dodavatelů (v místě výroby i výstavby) do projektů nových jaderných bloků ruské korporace ROSATOM. Mezi naše služby tak patří např. kontrola dodavatelské dokumentace ohledně požadavků technických norem a standardů (RUS a EU), dozory při zkouškách zařízení během výroby i montáže, kvalifikace personálu, technické expertízy atd.

Kompletní nabídku služeb najdete zde.

Kontakt:
Ing. Milan Mušák, MBA, E-mail: musak@tuev-nord.cz, Mob.: +420 602
275 761Hlavní změny a požadavky revize ISO 50001
 

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala dne 21. srpna 2018 revidovanou normu ISO 50001:2018 k systémům energetického managementu (EnMS). Vydání příslušné ČSN se očekává v řádu několika měsíců.

Povinností certifikačních orgánů bude nyní požádat příslušnou akreditační instituci o akreditaci podle nové normy tak, aby byla udělena do 18 měsíců. Po této lhůtě nebudou moci certifikační orgány provádět audity podle původní verze normy. Přechod na novou normu u stávajících zákazníků bude možné provést v rámci kontrolních nebo prodlužovacích auditů.

Stejně jako ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 i ISO 50001 je převedena do tzv. struktury vysoké úrovně (High Level Structure), která je patrná v počtu i názvu hlavních kapitol normy. To umožní mnohem snazší integraci systému do stávajícího integrovaného systému managementu (IMS).

Seznam hlavních změn a nových požadavků naleznete zde.


Více informací:
Mgr. Viktor Šaroch, E-mail: saroch@tuev-nord.cz, Mob.: +420 602 664 895Nově kontrolujeme stav vozidel po ukončení operativního leasingu
 

Pro společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. kontrolujeme stav vozidel po ukončení operativního leasingu.

Jedná se tak o další nově zavedenou službu v rámci divize Automotive. Více informací o školeních pro techniky STK a SME, které jsme zavedli v roce 2017, najdete zde.

Kontakt:
Ing. Antonín Jedlička, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz, Mob.: +420 606 659 568Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí


UPOZORŇUJEME! V březnu 2018 vyšla nová norma ISO 45001 nahrazující OHSAS 18001
Proto jsme pro Vás připravili školení:

 1. ISO 45001 změny v normě, v termínu 01. 11. 2018 v Brně
 2. ISO 45001 interní auditoři přeškolení, v termínu 13. 11. 2018 v Praze
  Připravili jsme pro Vás nová školení
 3. ISO 45001 interní auditoři začátečníci, v termínu:
  17. – 18. 10. 2018 v Brně
  30. – 31. 10. 2018 v Praze
  17. – 18. 12. 2018 v Praze
Nová školení
 1. Řízení neshodného výrobku
  03. 12. 2018 PRAHA
  Cílem je usnadnit účastníkům efektivní řízení neshodných výrobků v kontextu požadavků normy EN ISO 9001:2015. Jak správně a efektivně řídit neshodné výrobky.
 2. Posuzování a snižování rizik strojního zařízení
  24. 10. 2018 PRAHA
  Cílem semináře je získání přehledu o požadavcích a postupech posuzování rizika strojních zařízení vyplývajících z platných předpisů a norem.

  Účastníci budou seznámeni s aktuální legislativou EU a ČR vztahující se k uvádění nových strojních zařízení na trh a do provozu, s požadavky na posuzování rizik strojního zařízení, s postupy snižování rizik a realizaci opatření k eliminaci nebo snížení rizika.
 3. IATF 16949:2016 interní auditoři v anglickém jazyce
  25. 10. 2018 BRNO

Veškerá naše školení naleznete na našich webových stránkách.

Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Kontakt: Ing. Zuzana Šimonová
, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz

bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2018 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.