Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
pokud bych měl jedním slovem shrnout hlavní témata tohoto newsletteru, použil bych slovo inovace.
Naše služby již dávno neznamenají pouze certifikaci systémů managementu, inspekce tlakových zařízení či zkoušky svářečů. Tak, jak se vyvíjí svět kolem nás, rozšiřujeme i my naše kvalifikace, abychom mohli u zrodu nových materiálů, produktů či zařízení stát společně s Vámi. 
Dozor nad výstavbou špičkového ionového centra či zkoušení parametrů 3D tiskáren a kvality jejich výrobků jsou jen výčtem služeb, které nabízíme v souladu s rozvojem nových technologií.
Stejně jako pro celou Skupinu TÜV NORD GROUP platí i pro nás, že inovace jsou hlavním „hnacím motorem“ našeho růstu.
Proto budu rád, pokud se na nás budete i nadále obracet s „neobvyklými“ dotazy a poptávkami a umožňovat nám vyvíjet se společně s Vámi.

Děkuji Vám všem a přeji příjemné čtení.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 

Zahájili jsme testování vzorků z 3D tiskáren

Trendem dnešní doby je výroba nejrůznějších součástí na 3D tiskárnách. V Laboratořích a zkušebnách Brno jsme proto začali nabízet i ověření kvality takto vyrobených součástí.
Materiály, které jsme schopni posoudit: vlákna z bioplastu PLA, termoplast ABS, dřevěně plastický kompozit WPC, PC, PET, Inconel a další kovové i nekovové materiály.
Nabízené zkoušky jsou určeny nejen pro kontrolu kvality vyrobených součástí, ale slouží i jako nástroj pro kalibraci a verifikaci parametrů 3D tiskáren (hloubka, šířka a rovnoměrnost jednotlivých stop laseru), zejména při zavádění nových výrobků či materiálů. V závislosti na použitém práškovém materiálu je také možno ověřit kvalitu a rovnoměrnost přetavení jednotlivých zrn a kvalitu difúzních vrstev u kompozitů z různých materiálů vyráběných 3D tiskem.

Typy zkoušek: 

 • Mechanická zkušebna: stanovení tažnosti, meze pevnosti, pevnosti v tahu a dalších mechanických vlastností
 • Metalografická zkušebna: obsah pórů v hotovém výrobku vyrobeném 3D tiskem, obrazová analýza

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mobil: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz

 


Dozor nad projekty nabízíme od České republiky až po Jižní Koreu

Zájem o nezávislý dozor roste zejména v oblasti kontrol a inspekcí tzv. neakreditovaných činností.
Tyto služby nabízíme v zastoupení EPC, investora, provozovatele či dodavatele.
Typickým příkladem je kontrola a posouzení výrobních podkladů, účast a pomoc při technických jednáních se zástupcem výrobce, inspekce a dozor v průběhu výroby či montáže, konečné přejímky zařízení dle předpisů a kontraktu, funkční zkoušky zařízení či hodnocení dodavatelů a posouzení schopnosti kvalitní dodávky.

Mezi takovéto naše poslední realizované projekty patří např. inspekce a přejímka
2 ks pohonů napájecích čerpadel Hyundai Heavy lndustries Co., Ltd. Jižní Korea v zastoupení zákazníka SIGMA GROUP spol. s r.o. 

Nabídnout můžeme i autorizované / akreditované činnosti pro tlaková zařízení, turbíny, čerpadla, kotle, ale například i pro plnící stanice CNG, které patří k našim aktuálně posledním referencím.

Konkrétně se jednalo o posouzení shody 2 plnících stanic CNG – Booster (ČR), v souladu s PED 97/23/ES, modulem G pro společnost Vítkovice Mechanika a.s.  Výsledná dokumentace byla vystavena a potvrzena Notifikovanou osobou TÜV NORD Czech, s.r.o., registrační č. 1221.

Smyslem těchto služeb je snížení technických nedostatků projektů, a to již od samotného počátku (kontrola projektové dokumentace). Ve výsledku se pak tedy jedná o snížení rizik časových a finančních ztrát a sankcí v případě nedodržení technologických a legislativních požadavků.

V případě Vašeho zájmu o konkrétní nabídky prosím kontaktujte: Ing. Zdeněk Blatný, Mobil: +420 724 021 854, Fax: +420 543 241 530, E-mail: blatny@tuev-nord.cz 


TÜV NORD Slovakia se podílela na vybudování ionového centra světového významu v Trnavě

Materiálově technologická fakulta Slovenské technické univerzity vybudovala (a na konci roku 2015 otevřela) Univerzitní vědecký park v hodnotě několika desítek mil. EUR, jehož součástí je mj. ionové centrum SlovakION.
SlovakION je určen pro výzkum nových materiálů. Jeho laboratoře umožní měnit povrchové vlastnosti materiálů působením ionového záření či plazmy. I z těchto důvodů je laboratoř umístěna pod zemí, má upravenou tloušťku stěn a prošla několika testy bezpečnosti.

Na výstavbě pracoviště materiálového výzkumu a laboratoří se podílela i naše sesterská organizace TÜV NORD Slovakia, a to formou provádění zkoušek potřebných pro naplnění legislativních požadavků a nezávislého dozoru dodavatele - STRABAG (zkoušky ionizujícího záření, akceptační testy, přejímací zkoušky, kontrolní měření v oblasti Radiační činnosti 345/2006 Z.z. atd.) a zajištění potřebných povolení.

Rok trvající dozor byl veden pro 6 MV urychlovací systém Tandetron pro ionovou implantaci a analýzu ionových svazků a 500 kV vzduchem izolovaný urychlovací systém pro ionovou implantaci. 
V případě Vašich poptávek pro služby TÜV NORD na Slovensku prosím kontaktujte: Mgr. Magda Belovičová, Tel.: +421 2 5341 7014, Mobil: +421 905 484 910, E-mail: mbelovicova@tuvnord.sk


 


Rozšiřujeme nabídku školení

Ačkoli mezi nejoblíbenější školení roku 2015 patřila školení týkající se revize normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015, rozhodli jsme se naši nabídku i nadále rozšiřovat a kromě „tradičních“ školení nabízet i témata, která jsme dosud v nabídce neměli. Konkrétní školení můžete nalézt níže v kapitole Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí, nicméně rádi bychom Vás na některá z nich s ohledem na velký zájem o ně upozornili:
 
S ohledem na hojnou účast na školení normy ČSN EN ISO 22716:2008 o správné výrobní praxi ve výrobě kosmetiky, připravujeme jeho pokračování, a to na téma zavedení systému správné výrobní praxe ve výrobě kosmetických přípravků a provádění interních auditů správné výrobní praxe ve výrobě kosmetických přípravků.
 
Zcela nově jsme zařadili školení a semináře v oblasti HR managementu a personalistiky. Odborným garantem pro tyto semináře je paní Ing. Lucie Horníková, psychoterapeut s akreditací pro zdravotnictví, lektorskou a publikační činnost, koučink, PR a mediální podporu.

Tematickému rozšiřování jsme přístupni i nadále, proto budeme rádi, pokud nám zašlete Vaše případné podněty na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz


 


 

Novinky

Featured Picture       
 

POZOR! Změna přípravy technické dokumentace u výrobků exportovaných do zemí Celní unie

Upozorňujeme, že v roce 2015 byly provedeny změny v Technických reglementech Celní unie. Změny se týkají všech výrobků exportovaných do zemí Celní unie, mj. se jedná o požadavky na nový vzhled pasportu pro tlakové a beztlakové nádoby.

Vzhledem k vysokému počtu dotazů týkajících se aktuálních požadavků certifikačního systému pro export výrobků do Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Arménie jsme připravili školení na téma „Používání Technických reglementů Celní unie v praxi a změny přípravy technické dokumentace dle platných TR CS 010/2011 a TR CS 032/2013".

Seminář se koná dne 5. 5. 2016 v sídle naší společnosti (Administrativní centrum Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15, Praha 9). Bude vedeno naším specialistou na certifikace pro Celní unii, Ing. Sergeyem Solovyevem, v českém jazyce.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace či zaslání přihlášky nás prosím kontaktujte: Ing. Monika Marková, Mobil: +420 606 080 424, Fax: +420 296 587 240, E-mail: markova@tuev-nord.cz


Jako jediní v ČR provádíme zkoušky melitelnosti uhlí

Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech Brno provádějí mj. rozbory hnědého a černého uhlí. Kromě běžných zkoušek jako je výhřevnost, voda, popel, prchavá hořlavina, granulometrie, obsah síry, uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku je jedinou laboratoří v ČR, která provádí stanovení melitelnosti uhlí.

Melitelnost uhlí je vlastnost vyjadřující stupeň obtížnosti jeho rozemletí. Je to porovnávací hodnota, udávající, kolik energie je potřeba k rozemletí uhlí na prášek požadované jemnosti. Naše laboratoř nabízí stanovení melitelnosti uhlí všemi třemi používanými metodami, přičemž metody Hardgrove a VTI jsou akreditovanými zkouškami, metoda VÚK je zkouškou neakreditovanou.
 
Pro provedení zkoušky je nutno zaslat do laboratoře vzorek uhlí o váze 5 kg.
 
V případě Vašeho zájmu o tuto zkoušku se obracejte na: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mobil: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz


POZOR! Konec „doby hájení“ v oblasti energetického managementu

Podle zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním platném znění jsou velké firmy povinny pravidelně každé 4 roky zpracovávat Energetický audit nebo mít zaveden a certifikován systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Tato povinnost měla být podle zákona splněna do 5. 12. 2015. (Pozn. velká firma je firma s více než 250 zaměstnanci nebo s ročním obratem nad 50 mil. EUR.)
Vzhledem k nedostatku energetických specialistů a k časové náročnosti implementace ISO 50001 nebyly ze strany kontrolního orgánu (Státní energetická inspekce - SEI) prováděny dosud žádné kontroly této povinnosti.

Podle informací od SEI budou od dubna 2016 již kontroly prováděny. Vzhledem k časové náročnosti nebude vždy požadován Energetický audit nebo certifikát ISO 50001, ale předmětem kontrol bude především viditelný záměr splnit požadavek zákona – tedy alespoň zahájený proces implementace ISO 50001 a případně objednaná certifikace nebo probíhající energetický audit, případně jeho objednávka.

Pro zpracování Energetických auditů či pro provedení certifikací dle ISO 50001 je Vám naše firma k dispozici, a to pro všechny velikosti firem, bez ohledu na zákonné povinnosti.

Kontakt: Martin Doležal, projektový manažer pro energetiku, Mobil: 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz


Svařování a energetika nosnými tématy školení „na míru“

Kromě otevřených školení, která naleznete v kapitole Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí, Vám nabízíme i školení „na míru“. Níže je uveden pouze výčet možností, které bychom Vám rádi individuálně nabídli s cílem získání odpovědí na otázky přímo v prostorách Vaší společnosti a s možností přímo u Vás ověřit zkouškou zručnost a zvládnutí technologie.

 1. Prezentace významu a používání normy ČSN EN ISO  3834-1 až 6 pro svařované konstrukce a výrobky v technické praxi – zaměření na normy pro kvalifikaci postupů svařování, na nové normy pro kvalifikace svařovacího personálu EN ISO 9606-1 a EN ISO 14732 a věnuje se požadavkům na řízení o kontrolu dodavatelských řetězců.
  Rozsah školení 1 den.
 2. Školení pro výrobní pracovníky – svářeče a zámečníky, technickou kontrolu – požadavky na značení materiálu, dílů a skupin v návaznosti na výrobkové kódy, typy vad svarů a stupně jakosti dle ČSN EN ISO 5817, příčiny vad svarů, technologie drážkování uhlíkovou elektrodou, zásady pro bezpečné a kvalitní používání.
  Rozsah školení 1 den.
 3. Teorie a základy chování konstrukčních ocelí při tavném svařování, struktura svaru, deformace, zkoušky svařitelnosti, typy svarů a stupně jakosti podle ČSN EN ISO 5817 a požadavky na značení materiálu – teoretické základy při zpracování ocelí. Zjišťování příčin trhlin a praskavosti, zkoušky svařitelnosti. Typy vad svarů a stupně jakosti dle ČSN EN ISO 5817, příčiny vad svarů, požadavky na značení materiálu, dílů a skupin v návaznosti na výrobkové kódy.
  Rozsah školení 1 den.
 4. Kovové materiály používané v energetických zařízeních, technické dodací podmínky pro dané pracovní podmínky a prostředí, svařitelnost – základy teorie creepu, skupiny žárupevných materiálů, vývoj nových žárupevných materiálů a jejich svařitelnost. Korozivzdorné a žáruvzdorné materiály a svařitelnost. Heterogenní spoje.
  Rozsah školení 1 den.
 5. Zásady konstruování svařovaných konstrukcí – systémy značení ocelí a litin. Základy technologičnosti svařovaných konstrukcí, označování svarových a pájených spojů na výkresech. Dokumenty pro dosažení jakosti svařovaných konstrukcí a posouzení shody.

Školení jsou určena především firmám zabývající se svařováním (primárně energetikou), pro udržování odbornosti svářečských specialistů a technologů, zejména je vhodné pro zvýšení kvalifikace konstruktérů, techniků jakosti i technické kontroly.

V případě jakýchkoli dotazů či zájmu o zaslání nabídky nás prosím kontaktujte na: Ing. Klára Svěráková, Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz

 

 

Školení plánovaná pro druhé čtvrtletí

 • 5. 4. 2016 Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti kovů a měření jejich radioaktivity, Praha, RNDr. Alice Kotlánová, Ing. Lukáš Cének, Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Mgr. Veronika Hrušková
 • 12. 4. 2016 FMEA (Analýza možných vad a jejich důsledků) - základy, Praha, Ing. Ota Ohlídal
 • 14. 4. 2016 EN ISO 9001:2015, revize, Plzeň, Ing. Jaroslav Merta
 • 26. 4. 2016 OHSAS 18001 – Certifikace systému managementu BOZP, interní auditoři, Praha, Ing. Ladislav Nádvorník
 • 26. 4. 2016 Navrhování svařovaných konstrukcí a strojních zařízení – svarové spoje, požadavky na stupně jakosti svarových spojů, vady při svařování, opravy, doporučení pro svařování kovových materiálů, Praha, Ing. Stanislava Hurníková
 • 2. 5. 2016 APQP, Praha, Ing. Ota Ohlídal
 • 4. – 5. 5. 2016 EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015, interní auditoři, Praha, Dr. Ing. Pavel Skalík
 • 9. 5. 2016 8D – týmové řešení problémů, Praha, Ing. Ota Ohlídal
 • 10. – 12. 5. 2016 SCC – Certifikace personálu dodavatelů, Praha, Ing. Ladislav Nádvorník, Ing. Libor Hřebec
 • 19. 5. 2016 Prohlášení o shodě, Praha, Dr. Ing. Pavel Skalík
 • květen – červen 2016 Atomový zákon, Praha, Dr. Ing. Daniel Jarchovský
 • květen - červen 2016 Psychosociální rizika a stres na pracovišti, příklady z praxe, Praha, Ing. Lucie Horníková
 • 3. 6. 2016 MSA, Praha, Ing. Ota Ohlídal
 • 14. – 15. 6. 2016 EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015, interní auditoři, Brno,Dr. Ing. Pavel Skalík
 • 17. 5. 2016 Stravování a pohybová aktivita ve firmách, Bc. Petra Kanovová
 • 21. 6. 2016 Svařování, Praha, Ing. Stanislava Hurníková
 • Květen - červen 2016 školení HR, Praha, Ing. Lucie Horníková 
 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.