Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
dlouho očekávané vydání revize normy ISO 9001 a normy ISO 14001 je zde!
Dne 15. září byla vydána norma EN ISO 14001:2015,
23. září EN ISO 9001:2015. Bližší informace naleznete nejen níže v našem newsletteru, ale zejména na školeních, která pro Vás připravujeme (vypsané termíny naleznete v sekci Školení).
Školení připravujeme nejen na toto téma, ale také na téma Používání Technických reglementů Celní unie v praxi (tedy přechodu ze systému norem založeném na GOST) či pokračování úspěšné série školení v oblasti Energetického managementu.
Svou pozornost prosím věnujte také informaci o změně adresy naší pražské centrály a rozšíření akreditací (v oblasti certifikace personálu pro nové techniky zkoušení v metodách UT a RT a certifikace procesu výroby a procesu distribuce pevných paliv a pevných biopaliv v zemích bývalé Jugoslávie). 
Ačkoli to bude znít teď v říjnu poněkud nemístně, vzhledem k tomu, že toto vydání je poslední možností, jak většině z Vás poděkovat za letošní spolupráci a popřát vše nejlepší v roce 2016, dovolte mi prosím to učinit alespoň touto formou.
Rád bych současně připomněl svůj email, na který můžete posílat Vaše podněty ke zlepšení, potřebu nových služeb apod.: info@tuev-nord.cz

Děkuji Vám všem a přeji příjemné čtení.

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím 

Setkání s klienty II

I druhý termín Setkání s klienty v termínu 8. – 9. září se nesl v duchu oslav
25. výročí založení první kanceláře TÜV NORD v České republice.
Hlavním smyslem Setkání, která pro Vás pravidelně každoročně pořádáme, je nejen poděkovat Vám za Vaši spolupráci a představit Vám aktuální změny v oblasti certifikací, inspekcí, zkoušení a STK, ale také s Vámi vzájemně osobně sdílet odborné zkušenosti a postřehy z praxe.
Již třetím rokem obohacujeme program původně zaměřený pouze na „systémovou certifikaci“ i o novinky z oblasti inspekcí, certifikace a zkoušení výrobků a osob tak, abychom zaujali co nejvíce z Vás.
Pokud jste přesto v programu nějaká témata postrádali, budeme rádi, pokud nám Vaše podněty zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se je v rámci plánování příštích akcí zařadit tak, abychom tato Setkání pro Vás ještě více zatraktivnili.
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.
Mgr. Ladislava Kadlčíková, kadlcikova@tuev-nord.cz, Mobil +420 724 454 615


 


Vydání novely norem ISO 14001 a ISO 9001

V září došlo k dlouho očekávanému vydání norem EN ISO 14001:2015 (vydána
15. 9. 2015) a EN ISO 9001:2015 (23. 9. 2015).
Rádi bychom proto na tomto místě shrnuli nejdůležitější milníky spojené s novelou těchto norem:

 1. Dnem vydání začíná tříleté přechodové období pro přechod na nové normy.
 2. Maximálně do 18 měsíců (tedy do 03/2017) je možné provést certifikační audit a vydat certifikát ještě podle starého vydání norem. 
 3. Přechod na novelu „2015“ může proběhnout v rámci recertifikačního nebo kontrolního auditu.
 4. Protože nové normy obsahují nové, příp. rozšířené požadavky, které je třeba při „přechodovém  auditu“ prověřit, zvyšuje se dle akreditačních pravidel rozsah auditu:
  ​​Dodatečný rozsah auditu pro přechod na požadavky normy ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 v rámci recertifikačního auditu činí minimálně
  10% rozsahu recertifikačního auditu, nejméně však 0,25 auditodne na místě.
  Dodatečný rozsah auditu pro přechod na požadavky normy ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 v rámci kontrolního auditu činí minimálně
  20% rozsahu kontrolního auditu, nejméně však 0,5 auditodne na místě.
 5. Doporučujeme Vám (z důvodu nižších nákladů – ad 4) přejít na novou normu při recertifikačním auditu.
 6. Oznámení termínu možného „přechodového auditu“, Vám bude zasláno s dostatečným předstihem před termínem nejbližšího plánovaného auditu. Pokud byste si přáli upgrade ještě v roce 2015, prosíme Vás, abyste nám toto sdělili včas před termínem plánovaného auditu.

V současné době jsou již všichni auditoři TÜV NORD Czech rekvalifikováni podle nové novely a naše postupy jsou v souladu s uvedenou revizí 2015.

Termíny školení na novou revizi naleznete v sekci Školení a na našich webových stránkách, popř. prosím kontaktujte p. Ing. Kláru Svěrákovou, 
sverakova@tuev-nord.cz, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240


 


 

Rozšíření akreditace o certifikaci procesu výroby a procesu distribuce pevných paliv a biopaliv i v zemích bývalé Jugoslávie

Vzhledem ke zvyšující se poptávce certifikace dřevních pelet dle ENplus v zemích bývalé Jugoslávie jsme navázali spolupráci s TÜV NORD Croatia a nyní spolupracujeme na inspekcích pro výrobu a distribuci dřevních pelet v rámci akreditovaného inspekčního orgánu I 4013. Nyní máme 7 firem v Bosně-Herzegovině vyrábějích dřevní pelety v kvalitě A2, které jsou certifikovány dle systému ENplus nebo touto certifikací právě procházejí. Spolupráce s inspektorem z TÜV NOD Croatia majícím stejnou kvalifikaci jako inspektor v ČR zákazníkům v zemích bývalé Jugoslávie usnadní získat vysoce ceněnou certifikaci výrobku pod certifikačním orgánem COV 3170 a certifikaci ENplus, čímž si otevřou cestu na mezinárodní trh s dřevními peletami.


Bližší informace Vám rádi poskytneme na kontaktech: RNDr. Alice Kotlánová, Tel.: +420 545 110 120, Mobil: +420 724 355 718, E-mail: kotlanova@tuev-nord.cz  (www.pelety-biomasa.cz, www.pellets-biomasse.eu

 


Certifikace personálu v oblasti NDT pro nové techniky zkoušení

V rámci červnového úspěšného absolvování posouzení plnění požadavků novely akreditační normy ČSN EN  ISO/IEC 17024:2013 rozšířil certifikační orgán TÜV NORD Czech rozsah akreditace o certifikaci personálu dle EN ISO 9712 pro nové techniky zkoušení v metodách UT a RT, a to konkrétně: phassed array (UT-PA), difrakční technika měření doby průchodu (UT-TOFD), digitální radiografie (RT-DR), radioskopie (RT-DS).
Tyto progresivní techniky NDT zkoušení jsou široce rozšířeny v celé řadě průmyslových odvětví. Vynikají zejména vysokou rychlostí zkoušení a výrazně lepší schopností detekovat vady v porovnání s klasickými metodami UT a RT. Díky softwarovému vybavení umožňují lepší interpretaci výsledků zkoušení a v neposlední řadě elektronickou archivaci záznamů o zkoušení.

Díky svým možnostem a nově používaným technologiím kladou tyto techniky zvýšené požadavky na kvalifikaci NDT personálu. TÜV NORD Czech proto připravil ve spolupráci se svými školícími a zkušebními středisky certifikační programy v této oblasti. Absolvováním těchto programů získá uchazeč certifikát potvrzující jeho způsobilost pro zkoušení v těchto technikách zkoušení. Kvalifikační program je dostupný ve stupni 2 dle EN ISO 9712 a všech průmyslových a výrobkových sektorech.

Pro více informací neváhejte kontaktovat p. Ing. Davida Dubu,
duba@tuev-nord.cz, Tel.: +420 543 213 148-9, Mobil: +420 606 690 209

 


Novinky

Featured Picture       
 

Energetické úspory a nové možnosti financování úspor

Energetický management je zejména v souvislosti s blížícím se termínem realizace legislativních požadavků (informovali jsme Vás v minulém vydání – zde) stále aktuálním tématem.

Legislativní požadavky, návrhy řešení energeticky úsporných projektů, způsoby jejich zavedení a vyhodnocení proto byly i hlavními tématy školení, která jsme mimořádně vypsali v letních měsících tohoto roku.

S ohledem na Váš zájem o ně a vzhledem k tomu, že jsme se stali partnery nového projektu Národní centrum energetických úspor, jehož smyslem je pomoci Vám s financováním a realizací projektů energetických úspor, rozhodli jsme se na tuto sérii školení navázat:

 • dne 17. 9. 2015 náš přední odborník p. Martin Doležal vystoupil s tímto tématem na Mezinárodním strojírenském veletrhu (zde).
 • společně s AF POWER Agency jsme naplánovali další sérii školení – více informací naleznete níže v sekci Školení
V případě Vašeho zájmu o bližší informace či konzultace v oblasti energetických úspor prosím kontaktujte p. Martina Doležala, Mobil: +420 777 353 365, E-mail: dolezal@tuev-nord.cz.


Nové semináře TÜV NORD Czech v oblasti zahraničních investic a exportu výrobků do zahraničí již v polovině října!

S ohledem na potřeby našich klientů a chybějící nabídku těchto školení na trhu jsme se rozhodli vypsat semináře, jejichž cílem je pomoci Vám zorientovat se v podmínkách pro úspěšný export či investice na zahraničních trzích.

Zatímco první z těchto seminářů je zaměřen konkrétně na země Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Arménie) a na objasnění aktuálních požadavků certifikačního systému CU (přechod ze systému norem, jejichž základem byl GOST, na nový koncept Technické reglementy Celní unie), cílem druhého je (obecně, ale na příkladech z praxe) představit technická rizika zahraničních projektů v různých zemích od Evropy až po Asii. 

Pomoc při vstupu na zahraniční trh, ochrana zájmů zúčastněných stran a snížení rizik finančních a časových ztrát a sankcí je společným tématem obou seminářů.

Bližší informace o termínech a místech konání seminářů naleznete v sekci Školení a díky spolupráci s AF POWER na jejich organizaci i na www.afpower.cz.

Bližší informace Vám poskytne p. Simona Havránková, Tel.:  +420 495 822 390, Mobil: +420 724 418 405, E-mail: havrankova@tuev-nord.cz


Přechod na novou směrnici pro tlaková zařízení (PED 2014/68 EU)

Vzhledem k tomu, se jedná pouze o přizpůsobení (Alignment), nikoli o změnu směrnice, nepředpokládá se žádné přechodové období. Přechod tedy proběhne takto:

 • až do 18. července 2016 se bude používat PED 97/23
Výjimka: Článek vztahující se na CLP-Nařízení (Classification Labelling and Packaging)  - zde je povinnost použít již 1. června 2015
 • Od 19. července 2016 musí všechny členské státy EU používat PED 2014/68/EU 
Všechna Pravidla k PED (cca 200) budou přizpůsobena PED 2014/68 EU v průběhu 1. pololetí 2016. Notifikované osoby musí absolvovat nový autorizační a notifikační proces. Nejprve musí být převedena nová PED 2014/68 EU do národní legislativy (nové Nařízení vlády…). Podle posledních informací se předpokládá vydání nového NV v 04/2016. Poté bude následovat proces autorizace (ÚNMZ) a notifikace. Všechny certifikáty a zkušební zprávy na TZ vydané podle staré ES 97/23 před 19. 7. 2016 zůstávají v platnosti.

Bližší informace Vám poskytne p. Libor Laňka, Mobil: +420 606 690 216,
E-mail: llanka@tuev-nord.cz 


Stav harmonizace EN ISO 9606-1: 2013 Zkoušky svářečů-Tavné svařování, část. 1 Oceli

EN ISO 9606-1:2013 nebude v této podobě harmonizována s PED. V současné době probíhá její přepracování a bude nové vydání. Možnost použití EN 287-1:2011 byla prodloužena do 10/2015 a v případě potřeby bude tato možnost znovu prodloužena až do vydání nové EN ISO 9606-1.

Bližší informace Vám poskytne p. Libor Laňka, Mobil: +420 606 690 216, 
E-mail: llanka@tuev-nord.cz Nová edice ASME Boiler and Pressure Vessel Code

V červnu t. r. vydala Americká společnost strojních inženýrů (ASME) ASME Boiler and Pressure Vessel Code (B&PV Code) v nové edici 2015.

B&PV Code je jedním z nejvýznamnějších technických kódů v oblasti navrhování, výroby, zkoušení a inspekce tlakových zařízení, a to jak pro konvenční energetiku, chemický a petrochemický průmysl, tak i pro komponenty jaderných zařízení.

B&PV Code, edice 2015 bude závazná pro všechny výrobce vyrábějící tlaková zařízení od 1. ledna 2016. Při této příležitosti připravil TÜV NORD Czech semináře zabývající se Sekcí VIII, Div. 1 – Pressure Vessel a Sekcí I – Power Boilers, ASME B31.1 – Power Piping a změnami v edici 2015.

Bližší informace o seminářích naleznete zde, popř. prosím kontaktujte p. Ing. Davida Dubu, duba@tuev-nord.cz, Tel.: +420 543 213 148-9, Mobil: +420 606 690 209.


Změna adresy pražské kanceláře TÜV NORD Czech

Od poloviny listopadu do konce roku 2015 proběhne přesun sídla TÜV NORD Czech z původní adresy v Praze 8 na novou adresu: Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420, 190 93 Praha 9 – Libeň.

Hlavním důvodem přesunu je velikost prostor, které již neodpovídají potřebám stále rostoucího počtu odborníků naší společnosti. V novém centru Vám na rozdíl od stávajících prostor budeme moci nabídnout i vlastní místnosti pro školení a s tím související zázemí.

Veškeré kontakty (telefony i faxy) budou přesměrovány a zůstanou nezměněné.
Budeme se na Vás těšit na nové adrese!

 

Školení plánovaná pro čtvrté čtvrtletí

13. 10. 2015 Používání Technických reglementů Celní unie v praxi, Brno, Ing. Sergey Solovyev, Valentina Shavaldina a Aleksandr Shavaldin

20. 10. 2015 Technická a legislativní rizika zahraničních projektů. Možnosti ochrany zájmů zúčastněných stran. Snížení rizik finančních a časových ztrát a sankcí, Praha, Ing. Zdeněk Blatný a techničtí inspektoři TÜV NORD Czech

20. 10. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 9001:2015, Praha,
Ing. Tomáš Staněk

21. 10. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 14001:2015, Praha,
Ing. Jan Hrabánek

22. 10. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 9001:2015, Plzeň,
Ing. Jaroslav Merta

23. 10. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 14001:2015, Plzeň,
Ing. Petr Matušinský

5. 11. 2015, Oficiální revize normy EN ISO 9001:2015, Brno, Dr. Pavel Skalík

6. 11. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 14001:2015, Brno, Dr. Pavel Skalík

11. 11. 2015 Požadavky na nová a provozovaná strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES, Brno, Ing. Ladislav Parchaňský

12. 11. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 9001:2015, Ostrava,
Dr. Pavel Skalík

13. 11. 2015 Oficiální revize normy EN ISO 14001:2015, Ostrava,
Dr. Pavel Skalík

26. 11. 2015 Energetický management ISO 50001, Brno, Martin Doležal
3. 12. 2015 Energetický management ISO 50001, Praha, Martin Doležal

Výše uvedená školení a semináře se konají ve spolupráci s:


3. – 4. 11. 2015 S-2 ASME Code Section VIII, Div. 1 – Tlakové nádoby, Brno, Ing. David Duba, Ing. Mojmír Srnec

10. 11. 2015 Mechanické, metalografické a chemické vlastnosti a jejich hodnocení, Brno, RNDr. Alice Kotlánová, Ing. Šohaj, Ph.D., Ing. Cének

11. – 12. 11. 2015 S-5ASME Code Section  I – Power Boilers, ASME B31.1 – Power Piping, Brno, Ing. David Duba, Ing. Mojmír Srnec
 
 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240


 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.