Newsletter TÜV NORD Czech, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
 
druhé čtvrtletí se v naší společnosti neslo v duchu řady významných událostí a rozhodnutí.
Nejenže jsme uzavřeli smlouvu na dozorové činnosti a technickou pomoc v oblasti energetiky, které mají ambici stát se jedním z našich nejrozsáhlejších projektů, ale rozhodli jsme se rozšířit naše služby a k 1. 8. 2016 otevíráme vlastní NDT zkušebnu v Hradci Králové. Změny chystáme i uvnitř naší společnosti: od změny organizační struktury celé Skupiny TÜV NORD GROUP až po zavedení nového elektronického systému, a to s jediným cílem: snazší a rychlejší komunikace s Vámi.
I nadále zůstává smyslem všech našich činností pomáhat Vám s naplněním  legislativních a technických požadavků na Vaše výrobky, zařízení či služby a informovat Vás o změnách v této oblasti. Aktuálně je v procesu schvalování nový atomový zákon a v platnost vstoupila nová směrnice pro jednoduché tlakové nádoby. 

Více informací naleznete v jednotlivých sekcích našeho newsletteru a v Novinkách na našem webu.

Přeji Vám příjemné čtení a zasloužený letní odpočinek!

Jan Weinfurt, jednatel

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 

Novým ředitelem Divize Doprava se stal Antonín Jedlička

K 1. 5. 2016 nastoupil do funkce ředitele Divize Doprava TÜV NORD Czech Ing. Antonín Jedlička.

Divize v současné době řídí 3 STK (Praha - Černý Most, Karlovy Vary – Bohatice a Karlovy Vary – Sadov) a rozvíjí služby v oblasti schvalování a hodnocení vozidel či kvality služeb.

Hlavním cílem pana Jedličky je zejména posílení zákaznické orientace a zlepšení činnosti jednotlivých STK, ale také rozvoj dalších nových projektů, které jsou dlouhodobě poskytovány Skupinou TÜV NORD GROUP, na český trh. Využívat přitom bude své 25-leté zkušenosti v oblasti „automotive“ (naposledy pracoval ve spol. Hyundai Motor Czech na pozici Customer Service Director).

Kontakt: Ing. Antonín Jedlička, Tel. +420 296 587 256, Mobil: +420 606 659 568,
E-mail: Jedlicka@tuev-nord.cz


 


Slavnostní inaugurace nového sídla společnosti nejvyšším vedením

Pražská kancelář TÜV NORD Czech se v listopadu loňského roku přestěhovala do nových prostor, Administrativního centra Harfa v Praze 9.

Dne 22. 4. 2016 pak ve svých prostorách přivítala nejvyšší vedení TÜV NORD GROUP v čele s Dr. Dirkem Stenkampem (člen představenstva) a Yves Schoenem (CRO Europe), kteří sídlo společnosti slavnostně otevřeli a současně ocenili 26-leté úspěšné působení naší společnosti v České republice.

Hlavním záměrem stěhování bylo získání větších a reprezentativnějších prostor, díky čemuž můžeme v našem sídle konečně přivítat např. i zájemce o naše školení. 

Těšíme se na Vás! 


TÜV NORD Czech se stal oznámeným subjektem pro posuzování shody jednoduchých tlakových nádob podle směrnice 2014/29/EU

Nová směrnice nahrazuje původní 2009/105/ES, a to s platností od 20. 4. 2016; v ČR je zavedena Nařízením vlády č. 119/2016 Sb.

Vydaná typová schválení dle původní směrnice 2009/105/ES zůstávají v platnosti až do konce své platnosti, nebo do první změny. V případě změny je nutné jednoduchou tlakovou nádobu posoudit a vydat osvědčení již dle nové směrnice 2014/29/EU.
Hlavní změny v nové směrnici:

 1. zaveden modulární přístup v postupech posuzování shody - vytvořeny moduly B, C, C1 a C2 více zde
 2. předepsány nové údaje na štítek jednoduché tlakové nádoby:
  - celý název výrobce, včetně adresy
  - za číslo oznámeného subjektu se musí značit poslední dvojčíslí roku,
  ve kterém byla nádoba posuzována
 3. změna názvosloví pro subjekty provádějící posuzování shody

Renotifikační proces byl v naší společnosti úspěšně zakončen vydáním oprávnění o oznámeném subjektu od ÚNMZ a zápisem naší společnosti do systému NANDO dne 17. 5. 2016 (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm).

Rozsah oprávnění se vztahuje na všechny výrobky a na všechny moduly posuzování shody uvedené v Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. více zde
Chtěli bychom upozornit na to, že na posuzování shody jednoduchých tlakových nádob se vztahuje i nový zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte: Libor Laňka, Tel. +420 495 822 363, Mob. +420 606 690 216, E-mail.: llanka@tuev-nord.cz


 


Další výrobce tlakových nádob obdržel autorizaci ASME Code s podporou TÜV NORD

V dubnu 2016 proběhl ve firmě Efficient Energy Technology s.r.o. certifikační audit prověřující připravenost výrobce tlakových nádob ke splnění náročných požadavků amerického technického předpisu ASME Code.

Inspektoři TÜV NORD během několika předchozích měsíců pomáhali této česko-rakouské firmě zavést odpovídající systém kvality, kvalifikovat příslušné postupy svařování, svářeče, pracovníky provádějící nedestruktivní zkoušení materiálu a svarových spojů a další činnosti.

Certifikační audit byl proveden týmem auditorů ve složení: Ing. T. Powel (Irsko) – zástupce americké organizace strojních inženýrů ASME; Ing. M. Srnec (Česká republika) – Authorized Inspector z TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG a Ing. D. Duba (Česká republika) - Authorized Inspector Supervisor z TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG. Celý dvoudenní audit probíhal v anglickém jazyce. 

ASME Code je komplexním předpisem pro návrh, výrobu, zkoušení, kontrolu a certifikaci tlakových nádob, průmyslových kotlů, potrubí a tlakem namáhaných jaderných komponent pro dodávky na trh USA, Kanady a Mexika, jakož i obecně pro dodávky mimo země Evropské Unie. Splnění těchto požadavků klade na výrobce technické, technologické a jazykové nároky, stejně tak je nutným předpokladem zavedení specificky zaměřeného systému zajištění kvality.

TÜV NORD je v ČR v současné době společností nejen s největším počtem inspektorů (6), ale také největším počtem klientů v oblasti poskytování služeb dle ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte: Ing. Mojmír Srnec, CSc., Tel.: +420 296 587 239, Mob.: +420 606 765 953, srnec@tuev-nord.cz 


 

Novinky

Featured Picture       
 

Otevíráme pro Vás novou zkušebnu na nedestruktivní zkoušení

Dne 1. 8. 2016 bude zahájen provoz naší nové NDT zkušebny v Hradci Králové. V prostorách stávající kanceláře (na adrese areálu ZVU, Pražská třída 155/4) budou nabízeny metody UT, MT, PT, VT za použití jak radioaktivních izotopů Ir a Se, tak rentgenových lamp.

Důvodem založení vlastní zkušebny je dokončení záměru vytvořit kompletní portfolio služeb v této oblasti.

NDT zkušebna tak naváže na dlouholeté úspěšné působení naší společnosti v kvalifikaci a certifikaci pracovníků pro provádění nedestruktivních zkoušek – více zde.

Kontakt: Ing. Daniel Jarchovský, Tel: +420 296 587 251, Mob.: +420 702 127 992, E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz 


Upozornění na nedostatky při zadávání metalografických zkoušek do laboratoří

S ohledem na četnost výskytu nedostatků při zadávání zakázek zahrnujících metalografické zkoušky jsme se rozhodli sepsat alespoň základní pokyny důležité pro zajištění rychlého a správného průběhu zkoušek a jejich interpretace a pro snížení rizika zbytečného navyšování finančních nákladů.

Jaké informace jsou důležité pro zadávání zakázky?

 • alespoň minimální kvalitativní znalost chemického složení materiálu, resp. jeho zařazení do skupiny materiálů
  …důležité především pro přípravu metalografických vzorků, kdy v případě měkkých slitin a čistých kovů musí být mnohem šetrnější fáze broušení a leštění oproti např. kaleným ocelím. Znalost chemického složení je také důležitá pro správnou volbu způsobu leptání ke zviditelnění struktury. Zde naopak např. korozivzdorné austenitické oceli a niklové slitiny vyžadují mnohem agresivnější leptadla oproti nelegovaným uhlíkovým ocelím.
 • znalost použité technologie pro správné stanovení způsobu vyhodnocení metalografických vzorků
  …příkladem může být informace o způsobu výroby polotovaru, tedy zda se jedná o polotovar vyrobený tvářením ingotu, kontinuálním litím, klasický odlitek či výkovek. Toto je důležité zejména při makroskopickém vyhodnocování vad polotovarů podle norem, které hodnotí polotovary vyrobené různými technologiemi. Takové normy používají pro hodnocení různé etalonové řady v závislosti na použité technologii výroby. Hlavní problém je v tom, že vzhledově stejné vady mohou mít různou příčinu vzniku v závislosti na použité technologii. Neznalost technologie tedy může vést k použití nesprávného etalonu s následným získáním zavádějících výsledků. Znalost použité technologie také usnadňuje volbu místa odběru a orientace metalografických vzorků. Při vyhodnocování např. vnitřních vad nebo textury závislých na směru tváření pak postačuje menší počet správně orientovaných vzorků, oproti situaci kdy směr tváření není znám a je tedy nutno připravit více vzorků s různou orientací.
 • stav tepelného zpracování (jeden z nejčastějších důvodů kontroly výrobků pomocí metalografie)
  Při kontrole stavu tepelného zpracování musí být výsledky metalografického hodnocení téměř vždy dány do souvislosti s chemickým složením kontrolovaného materiálu. Přitom může být určitý vzhled mikrostruktury zachován i v dosti širokém rozsahu teplot, avšak může již dojít ke změně mechanických vlastností, zejména tvrdosti. Informace o tvrdosti vzorku je tedy vhodné znát předem, případně je nutno s jejím měřením počítat při objednávce zkoušek.

Přesto, že schopný metalograf je zpravidla schopen výše uvedené informace alespoň částečně zjistit podle jednotlivých morfologických znaků mikrostruktury sledovaného vzorku, je třeba mít na paměti, že morfologie představuje pouze kvalitativní nástroj pro hodnocení a bez dodatečných informací nemusí být výsledné hodnocení přesné.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na: Ing. Pavel Šohaj, Ph.D., Tel.: +420 545 110 132, E-mail: sohaj@tuev-nord.cz


 


Novinky z naší společnosti můžete sledovat i na LinkedIn

Rádi bychom Vás upozornili na nově založenou podstránku naší společnosti, kde můžete aktuálně sledovat plán našich Školení.

Vaše názory a podněty jsou pro nás důležité!

Těšíme se na Vás na  https://www.linkedin.com/company/t-v-nord-czech-s-r-o-

Kontakt: Mgr. Ladislava Kadlčíková, Mob.: +420 724 454 615, 
E-mail: kadlcikova@tuev-nord.cz


 


Zavedli jsme pro Vás nová školení

Ačkoli nejúspěšnějšími školeními (hodnoceno počtem účastníků) byla i v tomto čtvrtletí ta, která se zabývala novými normami EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015“, rádi bychom vyzdvihli témata, která jsme znovuobnovili, popř. je představili úplně poprvé.
 

 • semináře s tématikou kvality výroby pana Ing. Oty Ohlídala
  …např. školení na téma FMEA, 8D Report nebo APQP, kde se účastníci dozvěděli nejen důležité informace o těchto nástrojích kvality, ale zejména měli možnost názorně si vyzkoušet různá řešení problémů v rámci týmového workshopu
 • školení s tématikou HR managementu a projektového řízení
  …již jsme realizovali: „Personální procesy, výběr a nábor zaměstnanců, profesionální vedení pracovních pohovorů“ nebo „Základy projektového plánování a řízení“

 
Nová témata máme v nabídce i pro další čtvrtletí (naleznete níže v sekci Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí). Některá z nich připravujeme s ohledem na chystané legislativní a normativní změny: nový atomový zákon, který čeká na schválení, či nová norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, jejíž schválení je očekáváno koncem roku 2016. Aktuální situaci za Vás sledujeme a jakmile dojde k vydání prováděcích vyhlášek pro atomový zákon (předpoklad září / říjen 2016) a vydání ISO 45001 (předpoklad listopad 2015), zařadíme tato témata přednostně.
 
Budeme rádi, pokud nám Vaše podněty ke školení a jiným zašlete na níže uvedený kontakt. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám v rámci plánování příštích školení vyhovět v plném rozsahu.

Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání.

Kontakt: Ing. Klára Svěráková, Tel.: +420 296 587 226, Mob.: +420 731 701 992, Fax: +420 296 587 240, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz 

 

Školení plánovaná pro třetí čtvrtletí

EN ISO 9001:2015, interní auditoři Brno Dr. Ing. Pavel Skalík 22. 7. 2016
SCC školení  Praha Ing. Ladislav Nádvorník
Ing. Libor Hřebec
9. - 11. 8. 2016
SPC (základy) Praha Ing. Ota Ohlídal 5. 9. 2016
EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015, interní auditoři Praha Dr. Ing. Pavel Skalík 7. - 8. 9. 2016
ČSN EN ISO 50001, interní auditoři  Praha Martin Doležal
Ing. Jan Hrabánek
8. - 9. 9. 2016
GD&T Praha ng. Jan Hrabánek 15. - 16. 9. 2016
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Praha Ing. Michal Bohuš, Ph. D 20. 9. 2016
FMEA základy Praha Ing. Ota Ohlídal 22. 9. 2016
APQP, Praha Ohlídal Praha Ing. Ota Ohlídal 23. 9. 2016
Základní nástroje kvality Praha Ing. Ota Ohlídal 26. 9. 2016

 
 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na p. Ing. Kláru Svěrákovou, Tel.: +420 296 587 226, E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, Fax: +420 296 587 240 
bottom

Pokud se vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde

2015 TÜV NORD Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.