Místní akční skupina      
                Jižní Slovácko, z. s.

Aktuální informace
z Podluží a Hodonínska

Červenec 2020
"Aktuálně"
Místní akční skupina
Jižní Slovácko, z. s.
4. Výzva PRV se připravuje!
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. bude vyhlašovat 4. výzvu PRV v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.
V této výzvě bude možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 4 bude 11. mil. Kč.

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání,
M – Konkurenceschopné zemědělství,
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
Z- základní služby a obnova vesnic.

Příjem žádostí bude probíhat pouze elektronicky přes Portál Farmáře,
Přístup do portálu farmáře si žadatel zajistí na příslušené pobočce SZIF.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k výzvě naleznete na webu www.jiznislovacko.cz
Výzvy IROP
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. bude vyhlašovat výzvy IROP

Doprava 15.7 - 25.8.2020
Výzva se bude vztahovat na:

Terminály a parkovací systémy
-  rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2,

-  rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu,

-  rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

Bezpečnost dopravy
-  rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a   místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

- rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,

- realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů.


Stanice IZS 17.7 - 30.9.2020
Výzva se bude vztahovat na:

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému
- stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
Slovo předsedy Regionu Podluží
Vážení spoluobčané z Podluží i Hanáckého Slovácka, letošní jaro nám ukázalo, jak jsme jako společnost zranitelní, ale také že se umíme v těžkých situacích spojit, tak jako nesčetněkrát v minulosti.

Mgr. Vojtěch Pospíšil
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II proběhlo 4. jednání Řídícího výboru. Vzhledem k nemožnosti se setkat osobně v daný termín, byl Řídící výbor uskutečněn formou per rollam. Členové ŘV schvalovali novou SWOT analýzu povinných témat, která byla vypracována z podnětů pracovních skupin a předmětových kabinetů, které jsou složeny z učitelů ZŠ a MŠ a dalších aktérů ve vzdělávání v ORP Hodonín. Tato analýza bude součástí dokumentu Místní akční plán. Řídící výbor dále schválil dokument Implementační plán a nové investiční záměry ve Strategickém rámci. Bylo doplněno 8 investičních záměrů, které školy plánují. Dále byli členové informováni o realizovaných aktivitách projektu v době koronavirové pandemii (online vzdělávací semináře, zasílání informací, komunikace se školami na téma Šablon II a další) a plánovaných aktivitách na školní rok 2020/2021. Těšíme se, že na dalším jednání Řídícího výboru se již sejdeme osobně v prostorách Regionálního centra Hodonín. Přejeme všem pedagogům i žákům krásné prázdniny plné odpočinku a načerpání nové energie. Realizační tým MAP II bude v období prázdnin pracovat na aktualizaci analytických částí strategických dokumentů škol a MAP II, a také připravovat aktivity na nastávající školní rok. Těšíme se na další aktivní spolupráci v následujícím období.

Realizační tým MAP II

Půjčovna krojů na Podluží zahájila novou sezónu
Církevními slavnostmi na Podluží a ukončováním školního roku se služby půjčovny rozběhly naplno. Letos půjčovna opět zvýšila svou nabídku krojových součástí. Byly ušity další čižmy, červenice či několik nových vrchních sukní pro děvčata. Nabídka je opravdu pestrá. Zdá se, že hody na Podluží proběhnou v obvyklém stylu, tak snad ke kráse tradic přispějí i tyto kroje. Veselo hody!

Výstava "Poklady ze slováckej húry" nově na Regionálním centru v Hodoníně

Otevírací doba Regionálního turistického informačního centra:
Pondělí: Zavřeno
Úterý: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Neděle: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Více informací naleznete na webu:
Pro více informací o výzvách a poradenství nás neváhejte kontaktovat !
Pranostika na Červenec: "Co červenec neuvaří - srpen nedopeče."
Facebook
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.
Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
Kancelář: Regionální centrum města Hodonína, Masarykovo náměstí 27, 695 01 Hodonín